Telefon: (32) 455 88 08

Email: osppszow@poczta.onet.pl

Regulamin JOT

Regulamin organizacyjny
Jednostki Operacyjno-Technicznej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie

 

 

I. CEL, ZASADY POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JOT

 

    Celem Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP (zwanej w regulaminie JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.

    Wymienione w punkcie 1 zadania JOT wykonuje zgodnie ze standardami i procedurami ustalonymi w odrębnych przepisach.

    Planowana kategoria JOT ustalana jest w gminnym i powiatowym planie ratowniczym w oparciu o wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

    OSP zabezpiecza JOT niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansowe uzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych oraz z budżetu państwa.

 
 
II. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT

 

    Do podstawowych zadań JOT należy:

 • udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,
 • rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
 • utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,
 • utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
 • współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
 • prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,\
 • współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
 • współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków zwyczajnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
 • pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.

Siedzibą JOT jest strażnica i inne obiekty użytkowane przez OSP.

Własnym obszarem chronionym JOT jest miejscowość, w której jednostka ma swoją siedzibę.

 

III. KIEROWANIE JOT - OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW

 

    JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: zastępcy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji.

    W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.

    W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. Zastępca naczelnika w JOT w sile plutonu pełni równocześnie funkcję dowódcy plutonu. W czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy (d-cy plutonu) JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika dowódca sekcji.

    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP

 
obowiązki:

 • kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
 • typowanie członków zwyczajnych do składu osobowego JOT,
 • dysponowanie siłami i środkami JOT,
 • dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
 • współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
 • zapewnienie zgłoszenia do właściwego oœrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
 • dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
 • zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT,
 • nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
 • planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
 • nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
 • utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
 • nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
 • informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
 • dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

   uprawnienia:
 • dysponowanie siłami i środkami JOT,
 • kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,
 • mianowanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
 • udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
 • przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
 • pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
 • inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

  odpowiedzialność:
 • Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.

          Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy naczelnika OSP – dowódcy plutonu do pomocy w realizacji zadań naczelnika OSP,

 • zarząd OSP wybiera zastępcę naczelnika, który może być zarazem dowódcą plutonu lub dowódcą sekcji,
 • zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
 • z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,
 • z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań,
 • odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności z-ca naczelnika powinien uzyskać niezbędne uprawnienia i środki wykonawcze.

      Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy plutonu i dowódcy sekcji

   
  obowiązki:

          kierowanie podległymi pododdziałami (plutonem, sekcjš) w trakcie bieżącej działalności,

          ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.

          dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

          współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,

          prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,

          nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),

          utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale (plutonie, sekcji),

          informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale (plutonie, sekcji) i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

          nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),

          sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.
   

  uprawnienia:

           dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

          kierowanie działalnoœcią JOT z upoważnienia naczelnika OSP

          wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład podległego pododdziału,

          inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP
   

  odpowiedzialność:

   
  Dowódca plutonu i dowódca sekcji ponoszą odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych im zadań i obowiązków.

   
      Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy załogi
   

  obowiązki:

          wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, dowódcy plutonu i dowódcy sekcji,

          sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę

          zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,

          nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego o zaistniałym wypadku lub inne przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,

          zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,

          dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,

          współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,

          utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,

          zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,

          zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,

          zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.

          dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu,

          sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.

   
  uprawnienia:

           dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,

          inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.

  odpowiedzialność:

  Dowódca załogi odpowiada za sprawność i gotowość bojową załogi i przydzielonego jej sprzętu oraz maksymalnie sprawne wykonanie powierzonego zadania. Odpowiada także, za zdyscyplinowanie podległej załogi.

   
  IV. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW OSP WCHODZĄCYCH W SKŁAD JOT

   
  obowiązki:

          wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,

          przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,

          sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,

          włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,

          uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,

          przestrzegać zasady i przepisy BHP,

          poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do społecznej służby strażackiej,

          dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,

          dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.


  uprawnienia:

          zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia społecznej strażackiej służby,

          zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,

          wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,

          ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,

          świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,

          ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,

          zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,

          inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.


odpowiedzialność:

         ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień niniejszego regulaminu,

        ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za:

            sprawność powierzonego mu środka transportu,

            zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów,

            obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,

            doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności,

            utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji,

            zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.

 
V. WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.

 
    Wiek 18 - 60 lat.

    Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.

    Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej.

    Cechy osobiste:

        odporność na stres - opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,

        zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,

        zdolność podejmowania szybkich decyzji,

        stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,

        koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.

    Wyszkolenie pożarnicze:

        podstawowe strażaka ratownika

        uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub obsługą specjalistycznego sprzętu

        samokształcenie doskonalące.

 

* Wyjaśnienie określeń przyjętych w regulaminie

 

    działania zabezpieczające - czynności nie związane bezpośrednio z działaniami ratowniczymi likwidującymi skutek zdarzenia lecz uprzedzające zdarzenie lub ograniczające pośrednio jego skutki np. monitorowanie terenu, oznakowanie i oświetlenie terenu zagrożonego, poszukiwanie osób zaginionych, informowanie ludności itp., a także różne formy ochrony ludności i pomocy humanitarnej.

    własny teren chroniony - teren, na którym JOT zobowiązana jest podjąć działania z dyspozycji własnej lub uprawnionego ośrodka dyspozycyjnego.

    sekcja - zespół członków zwyczajnych OSP powołanych do JOT liczący 10 osób

    pluton - pododdział składający się z 2-3 sekcji.

    załoga - normatywna obsada osobowa samochodu (pojazdu, środka transportu).

    ratownik OSP - członek zwyczajny OSP powołany do JOT posiadający niezbędne wyszkolenie oraz badania lekarskie, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wykonywania zadań statutowych.

 
 


 

Regulamin organizacyjny Jednostki Operacyjno - Technicznej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie
został zatwierdzony uchwałą Zarządu Nr 13/2005 z dnia 20.12.2005 r.