Telefon: (32) 455 88 08

Email: osppszow@poczta.onet.pl

Baza techniczna

Jak ten czas leci. Minął kolejny miesiąc – także w działalności pszowskiej straży. Jak poprzedni okres, był to czas równie ciekawy. Ciekawy ze względu na zebranie sprawozdawcze, na które zapraszaliśmy w poprzednim poście.    

Działania statutowe. Walne zebranie członków, jest najwyższą władzą w każdej organizacji, w tym także w pszowskiej jednostce. Jest podsumowaniem działalności zarządu za cały poprzedni rok i udzieleniem absolutorium, lub nie - w zależności od czytanych sprawozdań.

Jako, że pszowska straż współpracuje z licznymi organizacjami, ich przedstawiciele zaszczycili swoją obecnością to znaczące spotkanie. I tak rozpoczynający zebranie prezes Eugeniusz Danielczyk przywitał gości w osobach: Jerzego Szkatuły – wiceprezesa oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach, piszącego te słowa, który piastuje funkcję prezesa oddziału powiatowego Związku, Krzysztofa Gadowskiego - posła na Sejm RP, Bronisława Karaska – radnego Sejmiku Wojewódzkiego, kpt. Łukasza Przybyłę – zastępcę dowódcy JRG PSP w Rydułtowach, Katarzynę Sawicką - Mucha – burmistrza miasta, Piotra Kowola – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Marcina Grzenię - przewodniczącego komisji ds. bezpieczeństwa Rady Miejskiej, Andrzeja Obuchowskiego  inspektora ds. sytuacji antykryzysowej urzędu miasta, Jadwigę Baron – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pszowa, Adama Porwoła – prezesa Koła Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Anna”, Zbigniewa Gorzkowskiego prezesa Ogrodów Działkowych „Jedność”, delegację OSP Krzyżkowice oraz czeskich kolegów z Melća pod przewodnictwem starosty miasta Martina Urbańskiego. Dopisali także niektórzy członkowie honorowi, zwyczajni, weterani pożarnictwa oraz sympatycy naszej jednostki. Przewodniczącym zebrania został dh Ryszard Glenc, a sekretarzem dh Dariusz Majchar. Po odczytaniu sprawozdania prezesa, naczelnika Piotra Fiszera i skarbnika Tomasza Anderskiego popartego prezentacją multimedialną, swoje sprawozdanie przedstawił też przewodniczący komisji rewizyjnej – dh Arkadiusz Rak. Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniami uprawnieni do głosowania udzielili zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Zebrani tę decyzję nagrodzili brawami. Przed odczytaniem planu pracy na rok bieżący o głos poprosił prezes Eugeniusz Danielczyk. I teraz nastąpiła dla niewtajemniczonych najbardziej niespodziewana część zabrania. Odczytał  protokół zebrania zarządu, na którym rezygnację na piśmie z pełnionej funkcji złożyli: prezes i sekretarz Roksana Danielczyk. Członkowie zarządu zgodnie ze statutem dokooptowali do swego grona dhów: Łukasza Fibica i Łukasza Jezuska. Funkcje prezesa zgodził się objąć dotychczasowy wice naczelnik – Edward Cyran, sekretarzem został dh Dariusz Majchar, zaś wice naczelnikiem Łukasz Jezusek. Walne zebranie zatwierdziło te zmiany, zaś członkowie zarządu podziękowali dotychczasowemu prezesowi i druhnie Roksanie za działalność w strukturach jednostki.        

Poseł Gadowski podziękował za wzorcowe wręcz prowadzenie zebrania, za dotychczasowe sukcesy jednostki, za reprezentowanie pożarnictwa, miasta i województwa w zawodach na arenie kraju. Pogratulował nowego samochodu i życzył nowemu prezesowi dotrzymania kroku i osiągania równie wspaniałych sukcesów przez pszowskich strażaków. Opuścił zebranie udając się na następne spotkanie.    

Po przedstawieniu planu pracy i finansowego na nadchodzący rok działalności, realizowano wolne głosy i wnioski. Nowy prezes w swoim expose stwierdził, że w najśmielszych marzeniach nie przypuszczał, że będzie pełnił tak znaczącą funkcję w pszowskiej jednostce. Przeprowadził się przed dwoma laty do Pszowa z Lysek, gdzie w tamtejszej jednostce pełnił funkcję naczelnika, więc nie jest całkiem zielony w sprawach pożarnictwa. Prosił o pomoc i poradę członków jednostki i doświadczonych weteranów pożarnictwa znających specyfikę miasta i powiatu wodzisławskiego.  

Bronisław Karasek przedstawił uwarunkowania dotacji do zakupu samochodów realizowanych przez urząd marszałkowski. Życzył sukcesów w działalności i realizacji zamierzonych planów. Kpt. Łukasz Przybyła przedstawił krótko charakterystykę działalności operacyjnej KP PSP w Wodzisławiu Śl. i współpracę podczas akcji i ćwiczeń z jednostkami OSP.

Dh Henryk Majchar zwrócił się do pani burmistrz z pytaniem o możliwość wyrównania placu przed remizą oraz przynajmniej częściowego remontu obiektu remizy przed czekającym jednostkę jubileuszem 110-lecia przypadającym w tym roku.  

Pani burmistrz pogratulowała zarządowi udzielenia absolutorium i ogólnie nakreśliła stan finansów miasta, który w części dotyczącej pożarnictwa trzeba podzielić na dwie jednostki. W miarę możliwości będą realizowane częściowe inwestycje w remonty.

Prezes Jadwiga Baron nie kryła zaskoczenia z powodu zmiany na funkcji prezesa jednostki, zaś starosta Martin Urbański z Melća podziękował za zaproszenie na zebranie i zapewnił o dalszej współpracy i wzajemnych kontaktach czeskich i polskich strażaków.  

Dh Jerzy Szkatuła krótko przedstawił najbliższe plany działalności oddziału wojewódzkiego Związku i czekający nas w czerwcu Zjazd, na którym zostaną wybrane osoby do pełnienia  odpowiednich funkcji na nadchodzącą kadencję. Omówił także sposoby realizacji wniosków  z dotacjami na zakup samochodów pożarniczych i przydział odznaczeń resortowych. Życzył pełnej realizacji nakreślonych planów, w tym dobrego startu w olimpiadzie pożarniczej

w Austrii w roku bieżącym.    

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji odczytano uchwały do zatwierdzenia i zakończono zebranie zapraszając obecnych do poczęstunku. Chętni udali się do garażu, aby obejrzeć nowego Mercedesa, który już od przekazania go strażakom, uczestniczył kilka razy w akcji pożarniczej na terenie miasta.    

                                                                               

      Ze strażackim pozdrowieniem

                                                                                  Piotr Mikołajczyk – były sekretarz OSP

 

walne 01     walne 02     walne 03

Zdjęcia znajdują się w galerii