Telefon: (32) 455 88 08

Email: osppszow@poczta.onet.pl

Historia

Lata 2000 - 2011

Rok 2000. “Jakże wydawał się odległy, a jednak nadszedł” – zapisano w księdze pamiątkowej jednostki. Na walnym zebraniu z okazji Wielkiego Millenium ustanowiono honorową odznakę “Zasłużony dla OSP Pszów” wraz z regulaminem jej przyznawania. Postanowiono również zrekonstruować i prowadzić kronikę jednostki od daty jej założenia. Wręczono też dyrektorowi SP nr 1 – panu Jerzemu Brzozie i prezesowi Eugeniuszowi Danielczykowi listy z podziękowaniem od prezesa Zarządu Głównego Związku – Waldemara Pawlaka za rzetelną pracę z młodzieżą. Zebrani obdarzyli też druha Alfreda Karnówkę godnością członka honorowego. Delegacje pszowskiej straży udały się na walne zebrania do Golasowic i Głożyn. 1 marca odbyło się spotkanie robocze członków zarządu, komisji rewizyjnej i zawodników drużyny olimpijskiej. Tematem spotkania był start jednostki w zawodach krajowych i wiążące się z tym zadania. Ustalono na nim, że nie będzie się zmieniać doświadczonych członków sekcji ćwiczącej. Nakreślono też ostre zasady ćwiczeń technicznych i kondycyjnych, m.in. na basenie i w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. Odbyły się rozgrywki skata sportowego o puchar prezesa jednostki. Zmarł członek honorowy druh Franciszek Basztoń. Oprawą ceremonii był udział delegacji i pocztu sztandarowego w pogrzebie.
                Odbyły się tradycyjnie już ćwiczenia kompanii odwodowej na rzece Olzie. Obejmowały stawianie tamy i likwidacja zanieczyszczeń rzeki. Ocena jednostki była wzorowa. Zakupiono dla pocztu sztandarowego 3 złote hełmy paradne. Z okazji “Dnia Strażaka” zorganizowano rodzinny wyjazd autobusem na centralne obchody strażackie. Najpierw odbyła się msza św. w Piekarach, zaś potem uroczystości na Stadionie śląskim w Chorzowie. Pszowski poczet sztandarowy prezentował się wspaniale i wprowadzał wszystkie pozostałe poczty i orkiestry na murawę na część oficjalną imprezy. Potem odbył przegląd strażackich orkiestr dętych i wystawa sprzętu pożarniczego. Imprezy zakończyły się nocnym pokazem ogni sztucznych. W pszowskiej jednostce odbyło się drugie już zebranie wyjazdowe zarządu powiatowego ZOSP RP. Delegacje brały udział w uroczystościach poświęcenia samochodu OSP w Rydułtowach i w Kokoszycach, zaś w jubileuszach jednostek w Jedłowniku, Turzyczce i 75-lecia orkiestry KWK “Anna”.
                Uchwałą rady miejskiej jednostka pszowska została uhonorowana odznaką “Zasłużony dla rozwoju miasta Pszów”. Z okazji Wielkiego Millenium Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła pielgrzymkę wszystkich strażaków powiatu wodzisławskiego do Matki Boskiej Uśmiechniętej w Pszowie. Pszowska jednostka była współorganizatorem tej pielgrzymki i przeznaczyła na dar ołtarza jeden z trzech okazjonalnych toporków strażackich z czasów olimpiady w Berlinie. Zanotowano jednak mały udział jednostek ochotniczych - były tylko delegacje dziewięciu OSP. Dzieciom z okazji ich święta zorganizowano w remizie gry i zabawy. Zakupiono słodycze oraz wręczono nagrody z ubiegłorocznej powiatowej edycji konkursu plastycznego. W miesiącu lipcu ogłoszono pogotowie powodziowe. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji tradycyjnie już “Lato w mieście ze strażakami”, w trakcie którego zwiedzono Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i wystawę “Floriany 2000”.Jedną z sobót ogłoszono “dniem sportu”. Przeprowadzono na strzelnicy KWK “Anna” gry i zabawy z udziałem rodziców członków drużyn MDP. Dzięki sponsorom było też coś “na ząb” dla wszystkich. Decyzją zarządu zakupiono przyczepę bagażową do “Lublina II”. Posiadany sprzęt nie mieścił się bowiem na samochodach, a osoby trzeba przewieŸć na zawody lub na ćwiczenia. W sierpniu po długich przygotowaniach odbył się wyjazd drużyny na krajowe zawody do Lądka. Wielkopolska okazała się po raz kolejny szczęśliwa, a trenowanie dało efekty. OSP Pszów stanęła na najwyższym podium i uzyskała tytuł mistrza kraju oraz awans na przyszłoroczną olimpiadę do Kuopio w Finlandii. We wrześniu był udział delegacji w dożynkach miejskich oraz wspólnie z policją zabezpieczanie odpustu parafialnego. Patrolowano parkingi i zabezpieczano przejścia pielgrzymów na drogach do bazyliki. Szkolono również druhów w OSP Jedłownik. Odbył się pokazowy start drużyny według regulaminu CTIF. Oceniano i analizowano błędy i dzielono się doświadczeniami. Wyjechano również w roli obserwatorów na zawody wojewódzkie do Częstochowy. W drodze powrotnej odwiedzono kolegów z OSP RogoŸnik.
                W paŸdzierniku odbyły się drugie w tym roku ćwiczenia kompanii odwodowej. Przekazano wtedy dla OSP Pszów 4 szt. używanych mundurów ochronnych typu Nomex. Był to dar angielskich strażaków dla polskich i każda jednostka z KSRG otrzymała je bezpłatnie. W kieszeni jednego z mundurów znaleziono kartkę z adresem i nazwiskiem strażaka, który tego munduru używał. Członkowie drużyn młodzieżowych nawiązali kontakt ze starszym kolegą z Anglii. Przy okazji szlifowali język angielski podczas wymiany korespondencji. Odbył się także rodzinny wyjazd na świniobicie do Kobyli k/Raciborza.
                Zanotowano w protokólarzu, że zarząd miejski z Wodzisławia śl. wycofał prenumeratę “Strażaka” dla pszowskiej jednostki. Postanowiono więc zaprenumerować czasopismo na przyszły rok z własnych funduszy. Skierowano również pismo o wystąpieniu pszowskiej jednostki z członkostwa w zarządzie miejskim w Wodzisławiu śl. Jednocześnie zgłoszono akces do przystąpienia bezpośrednio do struktur powiatowych – zgodnie z nowym statutem Związku. Bezsensem byłoby tworzenie odrębnego zarządu miejskiego z dwóch jednostek w Pszowie i wysyłanie wzajemnie do siebie wymaganej w takim wypadku całej niezbędnej dokumentacji. Delegacja straży wspólnie z przedstawicielem urzędu miejskiego wyjechała na spotkanie robocze do Poznania. Poświęcone było przyszłorocznej olimpiadzie w Finlandii. Wyjechano również z pocztem sztandarowym na uroczystość poświęcenia samochodu pożarniczego do OSP RogoŸnik. Po rocznej już znajomości nawiązano przyjacielskie kontakty ze strażakami z Melća w rejonie Opavy w Czechach. W listopadzie jednostka OSP uzyskała bezpłatną licencję ZAIKS – jako przedstawiciel tej organizacji w mieście.

               Na początku roku 2001 na jednym z pierwszych zebrań zarządu postanowiono od zaraz prowadzić ostre ćwiczenia kondycyjne m.in. w sali gimnastycznej oraz wyjeżdżać na basen. Wymagał tego od zawodników planowany wyjazd na olimpiadę do Finlandii. Na ćwiczenia te zjawiało się mało zawodników i w związku z tym naczelnik wystosował apel o zwiększenie samodyscypliny. Wobec nowych wymagań prawnych pomiędzy jednostką, a urzędem miejskim podpisano po wielu konsultacjach umowę bezpłatnego użyczenia remizy. Pozostała ona w dalszym ciągu własnością urzędu. Na walnym zebraniu 28 stycznia obecny był prezes zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP – dh Alojzy Gąsiorczyk oraz dyrektor biura tego zarządu – Marian Indeka. Zaszczycił również zebranie swoją obecnością z-ca komendanta wojewódzkiego śląskiej PSP – bryg. Janusz Skulich. Byli również obecni burmistrzowie i przewodniczący rady miejskiej oraz prezes powiatowego zarządu Związku OSP RP – dh Jerzy Szkatuła, który wręczył prezesowi Danielczykowi list gratulacyjny za zdobycie I miejsca na zawodach w roku 2000. Podziękował też za godne reprezentowanie powiatu w kraju. Zaproszeni goście jak widać dopisali – przyp. autora. Nie szczędzili słów podziwu dla wzorowej pracy jednostki i przeprowadzonego zebrania. Dh Gąsiorczyk stwierdził, że “u was nawet drobne błędy były chyba zaprogramowane”. Powiedział też, że “pozytywnie naładował sobie akumulatory na dobrych kilkanaście zebrań”. Dokonano wyboru nowych władz jednostki. Prezesem został dh Eugeniusz Danielczyk, naczelnikiem Henryk Majchar, zaś jego zastępcą mianowano Henryka Kałużę. Do komisji rewizyjnej powołano Wilhelma Porwoła, Andrzeja Fojcika i Marka Kuczę. Według nowych przepisów trzeba zebrać potwierdzone przez notariusza podpisy nowych członków zarządu i zatwierdzić zmiany w sądzie rejestrowym w Gliwicach. Wspólnie z OSP Krzyżkowice ponowiono oddelegować druhów: Piotra Mikołajczyka i Wilhelma Porwoła do pracy w zarządzie powiatowym Związku. Zgodnie z wystosowanym wnioskiem pszowskie jednostki OSP przyjęto jako członków bezpośrednich do struktur zarządu powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu śl. Rozpoczęto działania w celu powołania żeńskiej drużyny młodzieżowej, bo dotychczasowe dziewczęta osiągnęły pełnoletność i częściowo “już się wykruszyły”.
               W świetlicy odbywały się regularnie cotygodniowe próby zespołu regionalnego “Pszowiki” oraz sekcji skata sportowego. Zanotowano udział delegacji w walnych zebraniach w Golasowicach, Głożynach, Radlinie II, Kokoszycach, Krzyżkowicach, zaś zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych “Jedność” w imieniu swoich członków zaproponował współpracę z OSP Pszów. Przeprowadzono tradycyjnie już eliminacje do OTWPiE oraz konkursu plastycznego. Nadesłano 140 prac, które pomógł oceniać artysta malarz – nieżyjący już dziś Henryk Topisz. Prace dzieci wystawiane potem były w miejskim domu kultury. Dla żon członków czynnych zorganizowano wyjazd do Rybnika na film pt. “Przedwiośnie”.
                Zanotowano również w protokólarzach wydatki na atestację używanego, specjalistycznego sprzętu pożarniczego. Wysłano też do zarządu głównego Związku materiały o OSP do przygotowywanego wydania “Ochotnicze Straże Pożarne na przełomie tysiącleci 2000/2001”. Na specjalne zaproszenie delegaci pszowskiej jednostki wyjechali ostatni raz na Zjazd Miejski ZOSP RP do Wodzisławia śl. Tym razem już tylko jako obserwatorzy. Wręczono okazjonalną plakietkę metalową jako podziękowanie za wieloletnią współpracę w tym zarządzie miejskim. 31 marca odbyło się pierwsze wspólne spotkanie robocze z zarządem OSP Krzyżkowice po przyłączeniu pszowskich jednostek do zarządu powiatowego. Ustalono wspólne wydatki i plany na przyszłość oraz konieczność takich spotkań kwartalnie.
                Opracowano i wydano materiały reklamowe na wyjazd na olimpiadę do Finlandii – m.in. krótki folder o CTIF, zdjęcia i plastykową plakietkę z logo OSP Pszów. W kwietniu jednostka była współorganizatorem oficjalnego przyjazdu delegacji miejskiej z Melća do urzędu miejskiego. Ze strony czeskiej zanotowano chęć współpracy również z innymi organizacjami takimi jak szkoły, harcerze, klub sportowy itp.
                Jeszcze w tym miesiącu delegacje strażaków odwiedziły starszych i chorych druhów. Oceniono również pszowską jednostkę na przeprowadzonej przez PSP kontroli. Ocena wypadła wzorowo m.in. ze względu na znaczną liczbę kierowców w jednostce – czterech na wóz bojowy “Star” i siedmiu na samochód “Lublin II”. 3 maja wzięto udział w obchodach 80-tej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Wystawiono także wartę honorową przy pomniku przyłączenia śląska do Macierzy. Na strażackiej uroczystości w dniu 5 maja wręczono druhowi Emilowi Fojcikowi “Złoty Znak Związku” - drugi raz najwyższe związkowe odznaczenie w pszowskiej jednostce. Dzieciom zaś wręczono nagrody z ubiegłorocznego konkursu plastycznego szczebla powiatowego. Na uroczystości obecna była delegacja strażaków z Melća ze starostą Wojciechem Seidlerem na czele. Odbyły się również wspólne ćwiczenia na obiekcie byłego lodowiska z udziałem OSP z Rydułtów, Głożyn, Krzyżkowic i Radoszów. Ćwiczono jazdę w kolumnie i koordynację łączności. Odbyły się również rozgrywki rejonowe skata sportowego o puchar prezesa OSP Pszów.
               Delegacje jednostki brały udział w jubileuszu 90-lecia OSP Golasowice i 60-lecia Zboru Dobrovolych Hasićów z czeskiego Melća. W czerwcu świętowano wspólnie przydzielenie dla OSP Krzyżkowice samochodu pożarniczego pozyskanego z likwidowanej kopalni “1 Maja”. Sekcja sportowa brała udział w kontrolnych zawodach kadry narodowej w Buczu, Pleszewie i Lądku w Wielkopolsce oraz w Milanowie w lubelskim. Trzeba prezentować stałą, wysoką formę przed olimpiadą. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany i przygotowywany wyjazd do Kuopio w Finlandii. Cała reprezentacja Polski liczy 187 osób, zaś koszt jednego reprezentanta to kwota ok. 3 tys. złotych. Zgrupowanie w Poznaniu i potem przejazd promami do Finlandii. W protokólarzu pod datą 3 sierpnia zapisano: “Hura! Hura! Hura! Znowu złoty medal”. Trzeci medal olimpijski wywalczony przez drużynę w tym samym składzie. Ciekawostką jest fakt, że drużyna ta startuje już na olimpiadach 12 lat. Jest coraz starsza, a na każdych zawodach uzyskuje lepszy czas w rozgrywkach. Chyba jest to skutek perfekcyjnego wręcz wytrenowania każdego ruchu. Tak się składa, że podczas każdego wyjazdu na olimpiadę, pozostali członkowie czynni brali udział w jakichś ważnych akcjach. Tym razem było to znowu pogotowie powodziowe. Tradycyjnie już od kilku lat lipiec bywał mokry. We wrześniu odbyły się zawody miejskie. Zgodnie z regulaminem trzeba zaczynać rozgrywki cyklicznie od nowa. Chłopcy z MDP tradycyjnie zajęli I miejsce, zaś seniorzy oddali po dobrej sportowej walce I miejsce dla drużyny z Krzyżkowic. Odbył się pokaz sprawności na festynie na Pszowskich Dołach. Z funduszy jednostki, dla uczczenia 10 rocznicy uchwalenia ustawy “O ochronie przeciwpożarowej” uhonorowano Urząd Miejski i Radę Miasta okazjonalną plakietką. Uczestniczono również tradycyjnie już w dożynkach miejskich i uroczystości odpustowej. Odbyło się również spotkanie prezesa z seniorami pożarnictwa naszej jednostki. Pokazano medal z Finlandii i przywiezione pamiątki. 14 września włączono się w ogólnopolską akcję i zapalono świece w oknach remizy. Uczczono w ten sposób oraz minutą ciszy pamięć 260 strażaków, którzy m.in. zginęli w ataku terrorystycznym w Nowym Jorku w dniu 11 września. Praca Łukasza Żydziaka z przedszkola nr 3 zdobyła I miejsce na szczeblu wojewódzkim konkursu plastycznego.
                7 paŸdziernika delegacja strażaków brała udział w wieczorku harcerskim w MOK-u, zaś 27 - go tego miesiąca zorganizowano wieczór olimpijski dla rodzin strażackich. Wieczór ten uświetnił koncert muzyczny uczniów gimnazjum. Delegacja drużyny medalowej wyjechała na spotkanie do Zarządu Wojewódzkiego Związku i komendy wojewódzkiej śląskiej PSP, aby podziękować za sponsorowanie wyjazdu do Finlandii. Przekazano przywiezione pamiątki. OSP Pszów, jako jedna z dwóch w województwie śląskim, otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeniowego KRUS torbę medyczną z pełnym wyposażeniem. Koszt takiej torby, to kilkanaście tysięcy złotych. Ostatni miesiąc roku w pszowskiej straży jest również bardzo pracowity. 4 grudnia po mszy św. odbyło się tradycyjne już spotkanie barbórkowe “przy kufelku”. Również św. Mikołaj jak co roku objeżdżał miasto strażackim samochodem. W grudniu też PZHGP zorganizował wystawę gołębi pocztowych. Delegacje jednostki brały udział w pogrzebie członka drużyny olimpijskiej z Karlovaca – druha Franciszka Nikla. Członkowie czynni brali udział w trudnej akcji ratowniczej na pszowskiej hałdzie górniczej. Zasypany został pracownik firmy uzdatniającej kruszywo. Akcja trwała 13 godzin w zimowej scenerii. Pszowska jednostka oprócz prowadzonej akcji, organizowała ciepłe napoje i poczęstunek dla innych sekcji biorących udział w akcji.
                W okresie przedświątecznym dzielono się opłatkiem z kolegami z Krzyżkowic i omówiono przy okazji cele zrealizowane w tym roku i snuto wspólne plany na przyszłość. W wydawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Pszowa “ Zeszytach Pszowskich” rozpoczęła ukazywać się cyklicznie niniejsza “Historia OSP Pszów”. Jeszcze w styczniu 2002 roku tradycyjnie już pszowska jednostka współorganizowała WOśP w mieście. Delegacje brały udział w walnych zebraniach strażackich w Melću, Krzyżkowicach, Golasowicach, Głożynach oraz TPP i POD “Jedność”. Ponadto strażacy byli również obecni na uroczystości 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich. Na walnym zebraniu zdecydowano świętować w tym roku 95-lecie jednostki. W tym też celu powołano Komitet Obchodów Jubileuszu. Mając już doświadczenie sprzed pięciu lat, ostro zabrano się do pracy jeszcze w lutym, organizując pierwsze robocze posiedzenia. Postanowiono także ufundować nowy – trzeci w historii OSP sztandar. Dotychczasowy bardzo się już “wysłużył”, a koszt czyszczenia jest równy nowemu. Powołano w tym celu Komitet Fundacji Sztandaru, który w imieniu społeczeństwa przeprowadziłby całą wymaganą w tym względzie procedurę. Utworzyło go Towarzystwo Przyjaciół Pszowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Miejska. Zalegalizowano poduszki powietrzne, “szczęki życia” i powtórnie już atestowano agregat oświetleniowy. Działania te są wymagane są odpowiednimi przepisami. W celu podtrzymania stałego ciśnienia w samochodzie Star, zakupiono sprężarkę z pełnym oprzyrządowaniem. W czasie alarmu nie trzeba czekać jak dotychczas, aż układ hamulcowy będzie w pełni sprawny. Skrócił się przez to znacznie czas wyjazdu do akcji. W ramach jubileuszu złożono wizyty robocze w zarządzie wojewódzkim Związku oraz w OSP Leszczyny i u artysty rzeŸbiarza w Dębieńsku. Ma on wykonać specjalnie rzeŸbione tablo jubileuszowe, na którym będą figurować okazjonalne gwoŸdzie darczyńców. Żony strażaków oraz członkinie jednostki z okazji “Dnia Kobiet” bawiły się na recitalu zespołów piosenkarskich w MOK-u. Zmarł m.in. w tym roku członek honorowy jednostki – druh Emil Turek oraz członek drużyny młodzieżowej – Piotr Lewandowski. Zmarł również nagle nowo wybrany prezes zarządu wojewódzkiego Związku – druh Marek Sztolcman. Funkcję prezesa powierzono ponownie druhowi Alojzemu Gąsiorczykowi. Zanotowano też trudną akcję ratowniczą na osiedlu Kościuszki, gdzie do śmieciarki przedsiębiorstwa oczyszczania miasta wpadł pracownik. Odnotowano też w jednym dniu pożar lasu na Dołach oraz cięcie przewróconego drzewa na placu kościelnym. Uczestniczono też w akcji gaszenia pożaru rozdzielni elektrycznej w domu handlowym Merkpol II. 26 kwietnia odbyło się spotkanie robocze komitetu organizacyjnego jubileuszu z burmistrzami, przewodniczącym Rady Miejskiej, prezesem klubu sportowego oraz ze sponsorami. Ustalono szczegóły uroczystości i zadania poszczególnych służb. Odbyło się szkolenie wewnętrzne ratowników medycznych z wykorzystaniem posiadanej torby medycznej. Sekcje bojowe brały udział w ćwiczeniach kompanii odwodowej na Olzie. Po dużych opadach deszczu w dniu 6 maja pompowano zalaną ulicę Pszowską. W OSP Krzyżkowice odbyły się eliminacje miejskie turnieju wiedzy pożarniczej i zwycięzca – Łukasz Palacz po przebyciu eliminacji powiatowych pojechał na etap wojewódzki do OSP Żyglinek k/Tarnowskich Gór. W ramach konkursu plastycznego praca ucznia z SP nr 3 awansowała do eliminacji wojewódzkich. Dzieła młodych artystów pomagał oceniać pszowski artysta malarz – Henryk Topisz. W świetlicy remizy odbyła się sesja rady miejskiej na temat bezpieczeństwa miasta oraz szkolenie rachmistrzów narodowego spisu powszechnego, który miał się odbyć w tym roku. Obchody “Dnia Strażaka” skromne ze względu na czekający jednostkę jubileusz. Odbyła się sesja zdjęciowa druhów do przygotowywanego folderu. Po części oficjalnej dla strażaków i ich rodzin odbył się występ muzyczny uczniów miejscowego gimnazjum. 12 maja wyjechano na obchody strażackie do czeskiego Melća. Tradycyjnie już zaproszono młodzież miejscowych szkół na “Dni otwartej strażnicy”. Był pokaz sprzętu, przejażdżka czerwonym autem i nieco “słodkości na ząb” od strażaków. W ramach prac dla miasta zabezpieczano wyścig kolarski kobiet na trasie Karvina – Rybnik oraz rajd rowerowy po terenie Pszowa dla uczniów miejscowego. Również koło Honorowych Dawców Krwi przy KWK “Anna” poprosiło strażaków o zabezpieczenie ich uroczystości jubileuszu 40-lecia. W ramach parafialnego apelu Maryjnego odbyło się uroczyste przejście w procesji z kopią obrazu Matki Boskiej Uśmiechniętej. Idący obok obrazu członkowie drużyn MDP z zapalonymi w ciemnościach pochodniami zrobili na uczestnikach niezapomniane wrażenie. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa zorganizowało spotkanie przy golonce. Cel był szczytny. Zbierano na nowy sztandar dla straży. Z tego też powodu przeprowadzono również kwestę na placu kościelnym wśród parafian. Obydwie te imprezy te dobrze zasiliły sztandarową kasę. Odbyło się również - dla zainteresowanych jednostek, szkolenie powiatowe sędziów do zawodów wg regulaminu CTIF. W ramach “Dni Pszowa” członkowie czynni zawieszali transparenty reklamowych oraz zabezpieczali koncert zespołu “Łzy”. Z okazji zawodów powiatowych w OSP Jasiona odwiedzono zaprzyjaŸnionego z pszowskimi strażakami druha Henryka Weindocha z Opolszczyzny. Jest sędzią międzynarodowym zawodów na olimpiadach i darzy zawsze sympatią naszych druhów. Jednostkę pszowską reprezentowano również na jubileuszu 95-lecia OSP Radlin II. Oddano na złom wysłużony, stary samochód pożarniczy Żuk. Zdjęto go z podziału bojowego. Dokonano również zgodnie z wytycznymi zmiany numerów operacyjnych na samochodach oraz kryptonimów radiowych. W sierpniu zadysponowano do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej do Wodzisławia śl. sprzęt do ratownictwa drogowego, ponieważ wodzisławski został na kilka dni oddany do przeglądu okresowego. Rejon nie może pozostać niezabezpieczony ze względu na wypadki drogowe. W zawodach miejskich w Rydułtowach pszowskie drużyny seniorów zajęły I i II miejsca, ale na zawodach wojewódzkich w Częstochowie już tylko VI. Rozgrywki odbywały się wg regulaminu tradycyjnego - “z wodą”. Natomiast dobrze spisała się drużyna MDP, która w Jastrzębiu Zdroju na zawodach wojewódzkich wg regulaminu CTIF uplasowała się na II pozycji. Tworzyli ją druhowie: Darek Danielczyk, Mateusz Wojtek, Łukasz Kiełkowski, Michał Tlon, Paweł Nowak, Przemek Porwoł, Jerzy Tront, Marian Mrozek i Łukasz Jendrysik. Opiekunem drużyny był Piotr Fiszer. Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień 17 sierpnia. Dzień jubileuszu 95-lecia. Dopisali goście w osobach przedstawicieli zarządu wojewódzkiego i powiatowego Związku OSP RP, komendy wojewódzkiej i powiatowej PSP, starostwa powiatu wodzisławskiego. Byli burmistrzowie miasta, ks. prałat Józef Fronczek – proboszcz pszowskiej parafii oraz ks. prof. Jerzy Szymik – pszowianin pracujący w tym czasie na KUL - u w Lublinie. Był kierownik biura posła na sejm, radni i dyrektor kopalni “Anna”. Poza licznymi delegacjami jednostek OSP naszego powiatu przybyły też delegacje strażaków z Milanowa z Lubelskiego, Cukrowni Kościan z Wielkopolski, Dobrzenia Małego i z Jasiony w Opolskim oraz z czeskiego Melća. Po uroczystym pożegnaniu starego sztandaru na placu przed remizą odprowadzono go do izby tradycji. Zebrani wymaszerowali następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej KWK “Anna” do pszowskiej bazyliki. Tam podczas mszy św. poświęcono nowy sztandar i po zakończeniu liturgii wszyscy przeszli w kolumnie marszowej na stadion KS “Górnik Pszów”, gdzie odbyła się część oficjalna jubileuszu. Poświęcony proporzec nieśli jego fundatorzy w osobach Bogusława Kołodzieja - prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pszowa, Pawła Kołodzieja – przewodniczącego Rady Miejskiej i Agnieszki Panek – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Kawalkadę zamykała kolumna ponad dwudziestu samochodów pożarniczych z włączonymi sygnałami. Na stadionie odbyła się ceremonia przekazania nowego sztandaru pocztowi sztandarowemu jednostki oraz wbijanie okazjonalnych gwoŸdzi do wykonanego przez artystę rzeŸbiarza tabla i wpisy do księgi pamiątkowej. Były wręczane odznaczenia resortowe – m.in. jednostka otrzymała honorową odznakę im. Bolesława Chomicza i okazjonalne upominki. Wydano z okazji jubileuszu specjalną ceramikę – płaskorzeŸbę przedstawiającą fronton remizy, folder o jednostce i plastykowy znaczek. Była tradycyjna strażacka grochówka i festyn dla społeczeństwa. Bawiono się przy występach zespołów muzycznych do północy. Dla kolegów z Milanowa, po uzyskaniu specjalnych zezwoleń, zorganizowano zjazd na dół kopalni. Wrażenia były niezapomniane i każdy z gości wziął ze sobą na pamiątkę bryłkę węgla. We wrześniu rozegrano jeszcze z okazji jubileuszu wojewódzkie rozgrywki skata sportowego.
                Również we wrześniu odbyły się z udziałem delegacji strażaków obchody misji św. i uroczystość odpustowa. Zabezpieczano wspólnie z policją trasy przejścia pielgrzymów i parkingi. Dwóch członków OSP wspólnie z górnikami i policjantami pełniło wartę honorową podczas mszy św. i na czas ceremonii rekoronacji obrazu Matki Pszowskiej Uśmiechniętej. W paŸdzierniku zanotowano w protokólarzu udział delegacji w przekazaniu sztandaru dla oddziału powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu śl. Proporzec ufundował starosta wodzisławski. Miasto Pszów ma na drzewcu tego sztandaru swój okazjonalny gwóŸdŸ bowiem jako jedno z miast przynależy administracyjnie do powiatu. Utworzono z tej okazji przy finansowym wsparciu starostwa, miast i gmin powiatową kompanię reprezentacyjną OSP RP. Tworzą ją druhowie z wszystkich jednostek OSP powiatu wodzisławskiego, a dowódcę, poczet sztandarowy i flagowy stanowią w niej druhowie z pszowskiej jednostki.
                Pszów odwiedził wojewoda śląski – Lechosław Jarzębski i w Miejskim Ośrodku Kultury wręczył czterem członkom OSP odznaczenia państwowe. Komitet obchodów jubileuszu zorganizował spotkanie podsumowujące uroczystość sierpniową. Był obecny burmistrz, fundatorzy sztandaru, sponsorzy oraz członkowie zarządu i komisji rewizyjnej jednostki z żonami. Rozliczono się z pozyskanych finansów i wręczono nieodebrane upominki. Oglądano zdjęcia i kasetę video z imprezy. Wszyscy zgodnie orzekli, że włożona praca nie poszła na marne i uroczystość była wspaniała. Tradycyjnie już św. Mikołaj jeŸdził w towarzystwie strażaków czerwonym samochodem ulicami naszego miasta i zakończył przejazd wspólną zabawą z dziećmi na lodowisku. Zorganizowano również wspólnie z kolegami z OSP Krzyżkowice i z rodzinami członków czynnych oraz MDP spotkanie opłatkowe w remizie własnej. Rok podsumowano jak zawsze udaną zabawą sylwestrową. Tradycyjnie wydano też przy pomocy sponsora własny kalendarz na rok 2003.

               Na jednym z pierwszych zebrań zarządu w roku 2003 podjęto uchwałę o jednorazowym częściowym dotowaniu wydawanych „Zeszytów Pszowskich”, w których m.in. drukowana jest historia pszowskiej OSP. Również w styczniu współuczestniczono wspólnie z urzędem miejskim w przeprowadzeniu imprez w ramach Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Zabezpieczano m.in. „światełko do nieba” i koncerty muzyczne w MOK. Zorganizowano również dyskotekę dla młodzieży własnej i zaproszonej. Jeszcze w styczniu delegacja jednostki brała udział w walnym zebraniu zaprzyjaŸnionych strażaków z Melća. Zebranie tradycyjnie połączone jest z zabawą, w której biorą udział także nasi strażacy. Na walnym zebraniu 2 lutego członkowie OSP na wniosek zarządu przyznali wszystkim zawodnikom biorącym udział w olimpiadzie pożarniczej w Karlovacu w roku 1966 godność członków honorowych. Są to druhowie: Emil Seidel, Juliusz Szłapka, Andrzej Materzok i Józef Dzierżawa. Doceniono w ten sposób zapoczątkowanie sportu pożarniczego w jednostce. 24 lutego na walnym zebraniu OSP w Krzyżkowicach odbyło się poświęcenie samochodu pożarniczego Nysa. Druhowie z Krzyżkowic nabyli go okazjonalnie i po pracach adaptacyjnych we własnym zakresie przystosowali do przewozu osób. Delegacje pszowskiej jednostki brały udział w walnych zebraniach OSP w Golasowicach i w Głożynach.
                Decyzją zarządu zakupiono dla jednostki komputer z pełnym oprzyrządowaniem. Będzie przez to możliwy wgląd do własnej strony internetowej i wymianę korespondencji. Również członkowie drużyn młodzieżowych mogą trenować obsługę komputera. Tygodnik „Nowiny Wodzisławskie” wystosował apel o nadsyłanie materiałów do tworzonej galerii zasłużonych, a nieżyjących już osób które w szczególny sposób zapisały się w historii naszego regionu. Postanowiono opracować i przekazano życiorysy druhów: Zygmunta Brachmańskiego i Karola Glenca. W marcu w świetlicy OSP odbyła się z udziałem prokuratora powiatowego, sędziego sądu rejonowego, komendanta powiatowej komendy policji i starosty sesja rady miejskiej na temat bezpieczeństwa miasta. Sekcja skata sportowego przy OSP Pszów przeprowadziła turniej rozgrywek w tej grze o wejście do III ligi śląskiej. Było dużo zaproszonych gości i uczestników. Wypromowano dobrze przy tej okazji pszowską jednostkę zapraszając gości do własnej izby tradycji. Z powodu rozpoczęcia wojny z Irakiem – Polska jest w koalicji z USA, przeprowadzono cykl szkoleń dla członków czynnych i społeczeństwa oraz odczytano instrukcję na wypadek zagrożenia atakami terrorystycznymi. Powiat wodzisławski jest regionem przygranicznym i obowiązują nas szczególne przepisy w takich przypadkach. Delegacje pszowskiej jednostki brały udział w powiatowych obchodach trzeciomajowych w Wodzisławiu śl. - członkowie kompanii reprezentacyjnej, jubileuszu 95-lecia OSP w Radoszowach, 50-lecia urodzin ks. prof. Jerzego Szymika oraz 100-lecia Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Zanotowano także w protokolarzach dwa wyjazdy z użyciem „szczęk życia” i poduszek powietrznych do akcji ratownictwa drogowego w Rydułtowach. Wystawiono dwie drużyny do udziału w zawodach wojewódzkich CTIF w Częstochowie. Seniorzy w grupie B – stała drużyna olimpijska zajęli I miejsce i awansowali do zawodów krajowych, zaś druga drużyna w grupie A – młodzi uplasowali się na IV miejscu. Byli to: Mariusz Matuszek, Arkadiusz Rak, Dariusz Majchar, Piotr Fiszer, Piotr Pawlica, Mirosław Rak, Tomasz Anderski, Łukasz Palacz, Marcin Chodak i Grzegorz Palacz. Jak na ich pierwszy start na zawodach takiej rangi całkiem nieŸle i cieszy fakt, że rosną następcy (przyp. autora). Przywieziono do Pszowa nagrodę w postaci pompy pływającej Honda- Niagara z oprzyrządowaniem. Także drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców startowały na zawodach powiatowych CTIF w Lubomi i zajęły tam pierwsze miejsca awansując do zawodów wojewódzkich. Drużyna seniorów startująca w olimpiadach została wytypowana przez komendę główną PSP jako reprezentant kraju na zawody międzynarodowe Dolnej Austrii w Zisstersdorf. Zaprezentowano się tam dobrze zdobywając brązową i srebrną odznakę wyszkolenia bojowego. Startowało tam 1200 jednostek z Austrii i Europy więc sukces niebywały. Nawiązano w ten sposób do osiągnięć starszych druhów, kiedy to w roku 1967 zdobyli w Austrii takie same odznaki. W lipcu w szkole aspirantów w Krakowie odbyło się szkolenie sędziów krajowych w regulaminie CTIF. Drużyna z Pszowa przeprowadziła tam pokazy sprawnościowe, a dh Eugeniusz Danielczyk uzyskał uprawnienia sędziego krajowego. Kilku członków sekcji czynnych ukończyło kurs pił spalinowych i ratowników medycznych. Burmistrz miasta zwrócił się z prośbą o bezpłatne zabezpieczanie imprez sportowych nowopowstałego Miejskiego Towarzystwa Sportowego „Górnik Pszów”. Towarzystwo to powstało na bazie byłego klubu sportowego, który uległ rozwiązaniu z powodu dużego zadłużenia i zaprzestaniu dalszego sponsorowania przez kopalnię. Klub sportowy przejęło miasto, aby umożliwić dalsze działanie sportu wśród młodzieży. Zabezpieczano także i współuczestniczono organizacyjnie trasę rajdu rowerowego uczniów miejscowego gimnazjum. W paŸdzierniku odbyło się w świetlicy OSP spotkanie ks. prof. Jerzego Szymika i jego doktorantów z mieszkańcami Pszowa. Sala jak zwykle pękała w szwach. Także w paŸdzierniku delegacja jednostki i poczt sztandarowy brali udział w uroczystej mszy św. z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Wmurowano w nawie głównej bazyliki tablicę pamiątkową, którą ufundował urząd miejski. Jednostka pszowska brała także udział w I Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Radlinie. Zaprezentowano tam dorobek oraz osiągnięcia sportowe i byliśmy jedną z dwóch organizacji pszowskich na tym festiwalu. W grudniu tradycyjnie już odbyło się po mszy barbórkowej spotkanie górników i strażaków „przy kufelku”, a także św. Mikołaj jeŸdził w towarzystwie strażaków ulicami miasta. Finał imprezy mikołajkowej odbył się na lodowisku. Zorganizowano także wystawę gołębi pocztowych z rejonu Pszowa, Raciborza i Wodzisławia śl. Było także tradycyjne „strojenie choinki” przez młodzież i spotkania opłatkowe.

               Rok 2004 rozpoczął się w styczniu współorganizowaniem tradycyjnej już w Pszowie Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Członkowie drużyn młodzieżowych udali się do klas I, II i III szkół podstawowych i przeprowadzili tam wśród uczniów konkurs kalendarzowy na tematy ochrony przeciwpożarowej. Efektem tego było wysłanie kilkudziesięciu kartek pocztowych do Zarządu Głównego Związku w Warszawie. W ramach zajęć z młodzieżą strażacką organizowano kuligi, ślizgawki na lodowisku i zimowe wyjście do lasu. Przeprowadzono dojście do celu na azymut zakończone ogniskiem w plenerze. Na walnym zebraniu u zaprzyjaŸnionych strażaków w czeskim Melću wręczono tamtejszym członkom jednostki brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak wzorowy”. W lutym alarmowano pszowską jednostkę do pożaru zakładu mięsnego w Lubomi. Na ulicy Paderewskiego w Pszowie wyjeżdżająca sekcja była świadkiem wypadku drogowego. Udzielono pomocy przedlekarskiej, zabezpieczono miejsce wypadku i po przyjechaniu policji pojechano do pożaru. Sekcja biorąca udział w tej akcji otrzymała potem pochwałę od komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonanie zadania. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z grudnia 2003 roku powołano przy urzędzie miejskim stałą komisję ds. orzekania wypadkowości wśród strażaków ochotników podczas akcji i ćwiczeń. W okresie zimowym przeprowadzono dla członków czynnych cykl szkoleń medycznych z zakresu pomocy przedlekarskiej. Szkoliła druhna Zuzanna Mikołajczyk również członek czynny jednostki, będąca ratownikiem medycznym i pracująca w stacji pogotowia ratunkowego.
                W marcu na skutek topniejącego śniegu pompowano wodę z piwnic i zalanych pomieszczeń lodowiska. Zabezpieczano także imprezę otwarcia nowej oczyszczalni ścieków, m.in. czyszczono drogę dojazdową po budowie tego obiektu. Także w marcu jednostka pszowska brała udział w akcji ratowniczej dwóch pracowników, których przysypała zawalona ściana remontowanego byłego Domu Górnika przy ulicy Andersa. W ramach akcji profilaktycznej wspólnie z urzędem miejskim wydano ulotkę „O nie wypalaniu traw”. Członkowie drużyny młodzieżowej rozdawali potem bezpłatnie te ulotki mieszkańcom miasta na parkingach i po mszach św. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat członkowie pszowskiej jednostki pełnili wartę honorową w paradnych złotych hełmach przy Grobie Pańskim w okresie świąt Wielkanocnych. Członek drużyny młodzieżowej – Przemysław Porwoł zajął III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeprowadzonego w Milówce k/Żywca i zakwalifikował się na wyjazd na konkurs krajowy do Malborka. W ramach imprez miejskich zabezpieczano organizacyjnie obchody „Dni Pszowa” oraz jubileusz 80-lecia Miejskiego Towarzystwa Sportowego „Górnik Pszów”. Zarząd jednostki postanowił przychylić się do prośby Towarzystwa i zabezpieczać przeciwpożarowo mecze piłki nożnej i inne imprezy odbywające się w przyszłości na stadionie. Ponadto delegacje jednostki z pocztem sztandarowym brały udział w jubileuszach: 75-lecia OSP Krzyżkowice, 100-lecia OSP Lubomia, 90-lecia OSP Nieboczowy oraz uroczystości nadania sztandaru zaprzyjaŸnionej jednostce z Melća w Czechach. W czerwcu w Jastrzębiu Zdroju odbywały się zawody wojewódzkie drużyn młodzieżowych. Startujące tam dziewczęta z OSP Pszów zajęły III miejsce, zaś chłopcy niestety uplasowali się w końcówce tabeli. Także w czerwcu na skutek dużych opadów deszczu przeprowadzano akcje oczyszczania zalanej ulicy Pszowskiej i pompowanie wody z zalanych piwnic hotelu ”Górnik”. W okresie letnich wakacji młodzież strażacka wspólnie z młodzieżą ze szkoły podstawowej nr 1 brała udział w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w Janskich Koupelach k/Witkowa w Czechach. Natomiast w pszowskiej OSP zorganizowano zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście ze strażakami”. Brała w niej udział także młodzież nie zrzeszona w drużynach strażackich. Ponadto dla rodzin strażackich zorganizowano na strzelnicy kopalnianej w rejonie ośrodka „Ignacy” rodzinny festyn. W czasie festynu przeprowadzono gry i zabawy rekreacyjno-sportowe. Zwycięzcom wręczano drobne upominki. Również w okresie wakacji we własnym zakresie przeprowadzono generalny remont autopompy z wymianą zaworu głównego oraz wyremontowano i unowocześniono skrytki w samochodzie Star. Strażacka młodzież uczestnicząca w zajęciach mogła się przy okazji z bliska przypatrzeć funkcjonalności samochodu pożarniczego. Z funduszy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono ortopedyczną deskę jako dodatkowe wyposażenie torby medycznej oraz 2 komplety ubrań ochronnych do likwidacji os i szerszeni. Ostatnio owady te zrobiły się złośliwe i w związku z tym zwiększono ilość akcji wyjazdowych jednostki. We wrześniu drużyna seniorów brała udział w krajowych zawodach sportowo-pożarniczych według regulaminu CTIF w Parczewie w województwie lubelskim. Zajęła tam II miejsce i awansowała do przyszłorocznej olimpiady pożarniczej w Varażdin w Chorwacji. Jako nagrodę otrzymali z Zarządu Głównego Związku 10 tysięcy złotych na zakup sprzętu pożarniczego. Również we wrześniu 4-osobowa drużyna w składzie: Marek Tront, Zuzanna Mikołajczyk, Mirosław Rak i Tomek Anderski reprezentowała jednostkę w I Pszowskim Samochodowym Rajdzie Honorowych Dawców Krwi. Reprezentacja spisała się znakomicie i zdobyła większość pucharów w poszczególnych konkurencjach.
                W paŸdzierniku sekcje OSP Pszów asekurowały nocne trasy przejazdy wielkogabarytowego transportu konstrukcji zadaszenia pszowskiego lodowiska. Listopad w roku 2004 był w pszowskiej jednostce bardzo pracowity. Zanotowano bardzo silne wichury więc prowadzono akcje ratownicze usuwając połamane drzewa i asekurowano likwidacje awarii elektrycznych. Zgodnie z podjętą przez Zarząd uchwałą zwołano nadzwyczajne walne zebranie członków jednostki. Potrzeba było w trybie pilnym przeprowadzić i zatwierdzić zmiany w obowiązującym statucie jednostki, gdyż w życie weszła ustawa „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Walne zebranie poprzedziły kilkakrotne spotkania specjalnie powołanej komisji, która przedstawiła potem gotowy projekt zmian statutowych. Potem trzeba było zatwierdzić nowy statut w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gliwicach. 29 listopada to pamiętna data w historii pszowskiej jednostki. W tym bowiem dniu w Częstochowie odbierano nowy samochód pożarniczy. Jest to sześcioosobowy lekki samochód ratownictwa technicznego Ford – furgon, wyposażony standardowo w 100 litrowy zbiornik wody z tzw. szybkim natarciem oraz własną wyciągarkę. Bardzo się przyda, gdyż jednostka posiada dużo sprzętu – szczególnie do ratownictwa drogowego (przyp. autora). W grudniu tradycyjnie zorganizowano spotkanie barbórkowe „przy kufelku” dla górników i strażaków. Ponadto z ramienia komendy powiatowej PSP odbył się przegląd jednostki. Sprawdzano sprzęt i stan wyszkolenia członków wyjeżdżających do akcji. Jednostkę oceniono pozytywnie. Ponadto w grudniu uchwałą zarządu dokonano zmian w jego składzie. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania odwołano na własną prośbę druha Grzegorza Palacza. W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia w ramach zajęć strojono choinkę, a potem odbyły się spotkania: opłatkowe z młodzieżą, z kolegami z OSP Krzyżkowice oraz z rodzinami strażaków i tegorocznymi sponsorami. Delegacja jednostki brała także udział w podobnym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku w Lubomi. Wysłano także szereg kartek świąteczno-noworocznych dla urzędów, jednostek nadrzędnych Związku i zaprzyjaŸnionych jednostek OSP.

               W styczniu 2005 roku OSP Pszów współorganizowała razem ze sztabem miejskim finał miejski Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Pomoc strażaków w tej wielkiej imprezie miejskiej stał się już chyba tradycją. Zresztą w większości sztab miejski tworzą młodzi członkowie pszowskiej straży. Planowany na dzień 25 stycznia wyjazd do zarządu głównego Związku OSP RP do Warszawy z udziałem burmistrza, przewodniczącego rady miejskiej i prezesa zarządu wojewódzkiego Związku nie doszedł do skutku. W zarządzie głównym miały być omawiane sprawy zorganizowania w Pszowe zawodów krajowych według regulaminu CTIF. Na śląsku jeszcze takich zawodów nie było, a impreza ta byłaby ukoronowaniem przygotowań do startu na olimpiadzie pożarniczej w Chorwacji w roku bieżącym. Brak jednak było zainteresowania ze strony urzędu miejskiego i zarządu wojewódzkiego Związku. W lutym przed walnym zebraniem członków odbyło się na placu przed remizą poświęcenie nowego samochodu pożarniczego Ford. Aktu tego dokonał będący z wizytą w Pszowie ks. bp Gerard Cichy w towarzystwie proboszcza pszowskiej bazyliki ks. prałata Józefa Fronczka oraz ks. infułata Lucjana Lamży – pszowianina zamieszkałego obecnie w Niemczech. Uroczystość wypadła więc okazale. Były także wpisy do księgi pamiątkowej i zwiedzanie strażnicy.
                Jeszcze w lutym jednostkę zwiedziły dzieci z sekcji osób niepełnosprawnych przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa. Po kilkugodzinnych zajęciach ze sprzętem i na świetlicy dzieci były zachwycone i zapowiedziały kolejne wizyty. W marcu odwiedzano z upominkami starszych i chorych druhów. Były okazje do wspomnień i podziękowań. Odwiedzani członkowie bardzo sobie cenią te odwiedziny i przygotowują się do nich już kilka godzin. Także w marcu młodzież z drużyn MDP rozdawała mieszkańcom miasta bezpłatne ulotki „O nie wypalaniu traw”. 6 kwietnia o godzinie 20 pszowscy strażacy ubrani w galowe mundury brali udział w uroczystej mszy św. w intencji zmarłego papieża Jana Pawła II. Kwiecień przyniósł także I miejsce w ogólnej klasyfikacji i puchary dla drużyny OSP biorącej udział w II Pszowskim Samochodowym Rajdzie Honorowych Dawców Krwi. Jednostka była współorganizatorem tej imprezy odbywającej się na terenie powiatu wodzisławskiego. Z okazji Dnia Strażaka odbył się towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami MDP z Pszowa i z Głożyn. Członkowie starszej drużyny ostro trenowali przed olimpiadą pożarniczą CTIF w Chorwacji. Zawodnicy muszą wykazywać stałą formę sprawdzaną m.in. na kontrolnych zawodach kadry narodowej w Lądku, Parczewie i w Pleszewie. Ponadto trzeba załatwić dużo spraw organizacyjnych m.in. ubezpieczenie zawodników, nadruki na koszulkach, wydanie okolicznościowego folderu o mieście i jednostce itp. W tym celu został opracowany projekt na temat reprezentacji miasta, gdyż bez projektu biorącego udział w ogłoszonym konkursie nie byłoby możliwe otrzymanie żadnych funduszy na wyjazd na zawody. Wymagają tego bardzo rygorystyczne przepisy mówiące o wydawaniu publicznych, a więc miejskich pieniędzy. Nastały „lepsze” czasy dla społeczników (przyp. autora). W okresie przygotowań otrzymano drogą internetową od głównego sędziego z Austrii wyczerpujące dane o starcie pszowskiej drużyny na olimpiadzie. Zabezpieczano także pod względem organizacyjnym Dni Pszowa w tym rajd rowerowy odbywający się na terenie miasta i okolic. W maju delegacja jednostki z pocztem sztandarowym brała udział w jubileuszu 95-lecia OSP Marklowice, a w czerwcu zainteresowani druhowie wyjechali do Jastrzębia Zdroju aby obejrzeć I śląskie Zawody Sikawek Konnych. Po powrocie zastanawiano się czy aby tym tematem nie zainteresować pszowskich hodowców koni i w przyszłości przymierzyć się do takich zawodów. Uzupełniono także skład zarządu o dwóch nowych członków w miejsce tych, którzy dobrowolnie zrezygnowali z tych funkcji. Na zakończenie roku szkolnego przy udziale druhny Zuzanny Mikołajczyk dyplomowanego ratownika medycznego oraz innych członków czynnych w szkole podstawowej nr 1 na specjalnym ognisku dla młodzieży zorganizowano pokaz ratownictwa medycznego. Również w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w bibliotece miejskiego ośrodka kultury strażak naszej jednostki wspólnie z górnikiem i policjantem czytali bajki dzieciom z przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Z okazji 10-lecia samorządności Pszowa zorganizowano także przy pomocy urzędu miejskiego w świetlicy remizy turniej skata sportowego o puchar burmistrza miasta. W końcu czerwca zorganizowano także dla młodzieży z naszej jednostki zakończenie sezonu szkoleniowego. Przeprowadzono wspólnie ze starszymi druhami gry i zabawy ruchowe, zaś wieczorem odbyło się wspólne pieczenie kiełbasy przy ognisku. Znając jednak realia życia, młodzież i tak będzie przychodziła do remizy, choćby tylko „napić się w straży herbaty”. Chyba to dobrze świadczy o jej przygotowaniu do strażackiego wspólnego życia. Trzeba ten fakt wykorzystać i przygotować ją do czekających nas zawodów powiatowych we wrześniu. Nadszedł wreszcie długo oczekiwany lipiec i wyjazd na olimpiadę pożarniczą do Varażdin w Chorwacji. Po krótkiej ceremonii pożegnania przez najbliższych i przez władze miasta, jeszcze tylko jak zawsze przed zawodami poproszenie o pomoc naszą Panią Uśmiechniętą w pszowskiej bazylice i wreszcie wyjazd na zgrupowanie kadry narodowej do Krakowa. Potem czas oczekiwania na rezultat startu w zawodach. Wreszcie nadeszła wiadomość – kolejny złoty medal. Pomimo pewnych trudności kadrowych – druh Kozłowski zrezygnował w trakcie przygotowań, drużyna potrafiła się zmobilizować i stanąć na wysokości zadania. Druha Kozłowskiego zastąpił jeden z najstarszych uczestników zawodów, były naczelnik jednostki siedemdziesięcioczteroletni druh Alojzy Gomołka. Pozostali zawodnicy wystąpili w niezmienionym składzie od olimpiady w Berlinie – tj. od 1993 roku. Podczas, gdy jedni członkowie pszowskiej jednostki zdobywali medal na olimpiadzie, inni pomagali specjalistycznej firmie przy wymianie okien na piętrze remizy. Potem po powrocie kolegów z Chorwacji wymalowali wspólnie pomieszczenia po remoncie. Miesiąc wrzesień był równie pracowity jak poprzednie. Tradycyjnie wspólnie z policją zabezpieczano wielki odpust parafialny i dożynki miejskie. Zorganizowano także miejskie zawody sportowo-pożarnicze o puchar burmistrza miasta. Zaproszono na nie drużyny z OSP Krzyżkowice i sąsiednich jednostek. W ogólnej klasyfikacji I miejsce i puchar wywalczyła drużyna Pszów I, a w dalszej kolejności Krzyżkowice II, Pszów II, Krzyżkowice I oraz Głożyny i Zawada. W paŸdzierniku drużyna olimpijska brała udział w sesji rady miejskiej, aby przedstawić wywalczony medal i podziękować za finansowe umożliwienie startu w tych zawodach. W dowód uznania za godne reprezentowanie miasta na arenie międzynarodowej radni postanowili przyznać jednostce 35 tysięcy złotych na zakup sprzętu pożarniczego. Na zebraniu zarządu zdecydowano się na zakup najnowszej klasy wysokowydajnej motopompy Tohatsu produkcji japońskiej. Jeszcze w paŸdzierniku drużyny seniorów i młodzieżowe brały udział w zawodach powiatowych według regulaminu tradycyjnego. Tym razem szczęcie nie dopisało drużynom z OSP Pszów i nie przywieziono żadnego pucharu. I miejsce zdobyła jednostka OSP Krzyżkowice i ona to będzie reprezentować powiat na wojewódzkich zawodach w roku przyszłym. Puchar powiatowy pozostał jednak w naszym mieście i strażacy naszej jednostki gratulowali serdecznie sukcesu kolegom z Krzyżkowic. W listopadzie delegacja jednostki brała udział w poświęceniu nowego lekkiego samochodu pożarniczego Ford w OSP Głożyny. Także w listopadzie zorganizowano spotkania pod hasłem „Wieczory olimpijskie”. Zaprezentowano na nich zdobyty medal, przywiezione pamiątki oraz zaprezentowano specjalny komputerowo wykonany fotomontaż z przygotowań i przebiegu olimpiady. Na spotkania te zaproszono wojewódzkie władze pożarnicze Związku z druhem Alojzym Gąsiorczykiem na czele, członków prezydium oddziału powiatowego Związku z druhem Jerzym Szkatułą, burmistrzów miasta: Ryszarda Zapała i Gilberta Kramarczyka, przewodniczącego rady miejskiej Pawła Kołodzieja, delegacje zaprzyjaŸnionych jednostek OSP: z Jasiony w województwie opolskim, z Krzyżkowic, z Głożyn oraz rodziny pszowskich strażaków. Wręczono prezenty i upominki obecnym, a zawodnicy podziękowali swoim żonom za wyrozumiałość i obdarowali je symbolicznie czerwonymi różami. Prezentacja tak się wszystkim podobała, że druh Gąsiorczyk zaproponował powtórzenie tego pokazu na wyjazdowym posiedzeniu prezydium zarządu wojewódzkiego Związku w Radlinie II. Z nastaniem sezonu grzewczego wymieniono piec centralnego ogrzewania. Dawny uległ poważnej awarii i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który brał pod uwagę między innymi posiadany sprzęt, możliwości kadrowe i mobilność członków czynnych powołano do działania w pszowskiej straży Jednostkę Operacyjno-Techniczną ( JOT ). W grudniu tradycyjne już imprezy okazjonalno- świąteczne takie jak: spotkanie „przy kufelku” po mszy św. barbórkowej, przejazd przez miasto św. Mikołaja w strażackim aucie, strojenie choinki z młodzieżą i spotkania opłatkowe własne i z kolegami z Krzyżkowic czy zorganizowanie zabawy sylwestrowej. Odwiedzono także przed świętami starszych i chorych druhów i wręczono drobne upominki – nawet w Domu Opieki w Gorzycach. Nie brakowało także obowiązków jak choćby zabezpieczanie pokazu sztucznych ogni w sylwestra zorganizowanych przez miasto.

               5 stycznia 2006 roku odbyła się w świetlicy remizy promocja nowej książki ks. prof. Jerzego Szymika. Przybyli na to spotkanie miłośnicy poezji ks. Jerzego daleko spoza miasta, była więc także kolejna okazja do zaprezentowania pszowskiej straży. Poza tym początek tego roku przyniósł nam duże opady śniegu i w związku z tym pełna mobilizacja jednostki. Na prośbę burmistrza odśnieżano chodniki w centrum miasta i dach lodowiska – szczególnie po katastrofie zawalenia się pawilonu wystawowego na wystawie gołębi w Katowicach, gdzie zginęło 65 osób. Było tyle śniegu, że wystawały tylko czubki płotów, a pługi odśnieżające nie miały miejsca na odgarnianie śniegu. Sekcja bojowa brała udział w akcji ratowniczej w Rydułtowach, gdzie pod ciężarem śniegu zawalił się dach budynku mieszkalnego – na szczęście obyło się bez ofiar. Na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 5 lutego podsumowano pracowity rok 2005 i wybrano nowy zarząd na nadchodzącą kadencję. Zebrani na wniosek zarządu obdarzyli godnością członka honorowego druha Alojzego Gomołkę – uczestnika ubiegłorocznej olimpiady pożarniczej w Chorwacji. Był jednym z najstarszych zawodników i liczył 74 lata. Z okazji święta Kobiet delegacja strażaków czerwonym autem bojowym zajechała do wszystkich członkiń, złożyła życzenia i wręczyła im symboliczny kwiat w imieniu męskiej części jednostki. Zaskoczenie było spore, ale miłe. W marcu zakończono trudny okres zimowego odśnieżania i przygotowano jednostkę do ewentualnej powodzi i na wypadek epidemii ptasiej grypy – niebezpiecznej także dla ludzi. Powodzi wprawdzie nie było, ale nie obyło się bez pompowania wody z piwnic domów i bloków mieszkalnych. Zgodnie z wytycznymi komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej opracowano i wdrożono do stosowania nowy wzór kart paliwowych. Jest to bardzo duże ułatwienie żmudnej pracy biurowej, tym bardziej że można je wysyłać do urzędu miejskiego drogą elektroniczną. Kart tych jest kilkanaście w jednostce i każde urządzenie pracujące musi mieć prowadzoną osobną ewidencję zużycia paliwa. Jeszcze w marcu odbyła się w świetlicy remizy z udziałem prokuratora, starosty powiatu wodzisławskiego i komendanta powiatowego PSP sesja rady miejskiej na temat bezpieczeństwa miasta. Tradycyjnie także jak co roku przeprowadzono w szkołach eliminacje konkursu plastycznego, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz wysłano na adres Zarządu Głównego Związku OSP RP kilkadziesiąt kartek konkursu kalendarzowego. 2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II 24 członków w mundurach galowych i poczet sztandarowy brali udział w uroczystej mszy św. w pszowskiej bazylice. Również w kwietniu odbył się w remizie turniej skata sportowego o puchar prezesa OSP. Ponadto wspólnie z policją zabezpieczano trasę wyścigu kolarskiego kobiet na trasie Karwina – Rydułtowy. Uruchomiono także zakupiony przez urząd miejski modem tzw. cichego alarmowania. Polega on na podziale członków wyjeżdżających do akcji na sekcje z przydziałem do poszczególnych samochodów i za pomocą wysłanego przez centrum dowodzenia w Wodzisławiu śl. jednego esemesu wzywa się ich natychmiast do jednostki bez uruchamiania syreny alarmowej. Nie będą już sąsiedzi narzekać na hałas towarzyszący wyjazdowi. Pszowska jednostka została wyposażona w taki system jako jedna z pierwszych w powiecie wodzisławskim. W protokołach zarządu odnotowano także problemy z zakupami sprzętu dla jednostki. Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolująca finanse urzędu miejskiego zakwestionowała zakupy z 7 % podatkiem VAT dla straży. Nie może już być nabywcą straż pożarna, a płatnikiem urząd. Wszystko ma być z podatkiem w wysokości 22%. Tylko województwo śląskie i małopolskie ma takie problemy z zakupami. Reszta kraju działa normalnie nie biorąc od społeczników wyższego podatku. - Znów państwo chce zarobić na bezpieczeństwie i budzi to ogólne oburzenie szczególnie tych, którzy działają społecznie (przyp. autora). 4 maja na tradycyjnej uroczystości z okazji Dnia Strażaka pszowska jednostka za godne reprezentowanie powiatu wodzisławskiego na arenie międzynarodowej otrzymała z rąk przewodniczącego rady powiatu i starosty honorową odznakę „Zasłużony dla powiatu wodzisławskiego”. Pszowska straż jest jedyną jednostką ochotniczą uhonorowaną taką odznaką. ZnaleŸliśmy się w tak doborowym towarzystwie jak m.in. biatlonista Tomasz Sikora - złoty medalista olimpiady zimowej. Delegacje pszowskiej straży brały udział w obchodach Dnia Strażaka w czeskim Melću oraz w uroczystościach powiatowych PSP, gdzie dh Alojzy Gomołka otrzymał honorową odznakę im. Bolesława Chomicza, a prezes jednostki Eugeniusz Danielczyk srebrną odznakę „Zasłużony dla województwa śląskiego”. Drużyny młodzieżowe ze swoimi opiekunami wyjechały w roli obserwatorów na wojewódzkie zawody CTIF do Jastrzębia Zdroju. Dopingowali koleżanki i kolegów z Syryni i Nieboczów, którzy tym razem reprezentowali powiat. Ponadto sztandar i delegacja wyjechały na obchody 100-lecia do OSP Milanów w woj. lubelskim. Jednostka ta nawiązała nici przyjaŸni podczas rywalizacji w kilku zawodach rangi krajowej i występu na olimpiadzie pożarniczej. Przedstawiciele zarządów pszowskiej jednostki i rodzinnych ogrodów działkowych „Jedność” spotkali się w świetlicy domu przyjęć na terenie działek, aby nawiązać wzajemne kontakty i opracować plany współpracy na przyszłość. Odbył się tam także pokaz sprawności bojowej z okazji otwarcia ogródka jordanowskiego dla dzieci niepełnosprawnych. Podobny pokaz odbył się także w przedszkolu nr 1 na osiedlu grunwaldzkim z okazji odbywającego się tam festynu rodzinnego. Wspólnie z klubem Honorowych Dawców Krwi zorganizowano III Pszowski Rajd Samochodowy. Zabezpieczano nocleg w remizie dla drużyny z Zielonej Góry nawiązując przy tym kontakty przyjacielskie. Do startu wystawiono jedną drużynę w składzie: Zuzanna Mikołajczyk, Tomek Anderski i Mirosław Rak. Zajęła ona w ogólnej klasyfikacji I miejsce i zdobyła większość pucharów. Pszowscy członkowie powiatowej kompanii reprezentacyjnej strażaków ochotników brali udział w uroczystości jubileuszu papierni w czeskich Żimrowicach k/Hradca nad Morawicą . Dwie sekcje bojowe brały udział w gaszeniu pożaru w Rydułtowach oraz w dużym pożarze w wytwórni zniczy w Kokoszycach. Było dysponowanych wiele jednostek. W okresie letnim zanotowano również dużo wyjazdów do likwidacji gniazd os i szerszeni. Podczas jednej z takich akcji dwóch strażaków zostało dotkliwie pokąsanych przez szerszenie pomimo posiadanych ubrań ochronnych. Udzielono im pierwszej pomocy w stacji pogotowia i zgłoszono do urzędu miejskiego wypadek. Na prośbę proboszcza parafii pszowskiej i burmistrza zabezpieczano obchody odpustu św. Piotra i Pawła z niesieniem obrazu Matki Boskiej Uśmiechniętej, trasy Bożego Ciała oraz imprez z okazji Dni Pszowa, a w okresie jesiennym dożynek i wrześniowego odpustu. Druh Jan Siodmok członek naszej jednostki będący zarazem dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Wodzisławiu śl. zorganizował w remizie pożegnanie z okazji przejścia na emeryturę. Była znów okazja do zaprezentowania obiektu i dorobku pszowskich strażaków. Drużyna olimpijska na zaproszenie kolegów z Niemiec brała udział w lipcu w zawodach międzynarodowych CTIF w Engertsham w rejonie Passau w Dolnej Saksonii. Zawodnicy wywalczyli tam brązowe i srebrne odznaki wyszkolenia, podobnie jak w kiedyś Austrii. Zarząd na jednym ze swych posiedzeń podjął decyzję o ubezpieczeniu jednostki od odpowiedzialności cywilnej. Dzieje się dużo imprez w straży i warto być przezornym. W lipcu zarząd jednostki powołał do działania komitet organizacyjny jubileuszu 100-lecia pszowskiej straży. Za zgodą urzędu miejskiego przekazano do działającego przy miejskim ośrodku kultury klubu krótkofalowców dwie radiostacje przenośne typu Dragon. Były przestarzałe i nie nadają się już do pracy w czasie prowadzonych akcji ratowniczych. Delegacja jednostki w osobie prezesa i naczelnika brała udział w zebraniu Towarzystwa Sportowego „Górnik-Pszów”. Były m.in. poruszane tematy zabezpieczania pod względem pożarowym i medycznym meczy piłki nożnej. W sierpniu odbyła się kontrola gotowości bojowej jednostki przez przedstawicieli komendy powiatowej PSP z powodu długotrwałej suszy – od czterech tygodni nie spadła deszcz, a temperatury wysokie. Stwierdzono przy okazji utrudnione dojazdy do budynków i bloków mieszkalnych z powodu nieprawidłowego parkowania samochodów. W tym też miesiącu nastąpiła wymiana okien plastikowych na wspinalni remizy. We wrześniu odbyła się sesja zdjęciowa przed planowanymi wydawnictwami z okazji jubileuszu. Przeprowadzono też pokaz sprawności bojowej w rodzinnych ogródkach działkowych „Jedność’ z okazji odbywającego się tam festynu. Chętni członkowie wyjechali na zawody wojewódzkie według regulaminu tradycyjnego do Częstochowy. Tym razem był to wyjazd w roli obserwatorów i kibiców, bowiem powiat wodzisławski reprezentowała drużyna z Krzyżkowic, która ostatecznie zajęła tam IV miejsce. W paŸdzierniku odbyły się na rzece Olzie ćwiczenia kompanii odwodowej. Brały w niej udział dwie sekcje bojowe. Jedna miała za zadanie współpracę i koordynację w czasie powodzi, zaś druga była sekcją kwatermistrzowską. Zanotowano awarie w samochodzie GBA. Wspólnie z członkami z OSP Krzyżkowice utworzono także drużynę piłkarską, która reprezentowała miasto na III turnieju piłkarskim o puchar starosty wodzisławskiego w Łaziskach Rybnickich. Wywalczono IV miejsce na dziewięć startujących drużyn. Zawody zorganizował zarząd powiatowy Związku. W świetlicy OSP odbyło się także zebranie związku zawodowego pożarnictwa PSP działającego przy komendzie powiatowej. Również w paŸdzierniku delegacja pszowskich strażaków brała udział w II powiatowym zjeŸdzie Związku OSP RP w Rogowie. W listopadzie odbyły się w świetlicy rejonowe rozgrywki skata sportowego w ramach eliminacji krajowych. Z powodu ukończenia przez niektórych młodzieńców 18 lat i wejścia w szeregi członków czynnych, wybrano się do szkół podstawowych w celu naboru nowych członków do drużyn młodzieżowych. Zgłosiło się kilkunastu przyszłych adeptów pożarnictwa i rozpoczęto z nimi cykl szkoleń. Przeprowadzono także szkolenia członków czynnych w zakresie obsługi zakupionego z funduszy KSRG aparatu izolującego Fenzy. W tym miesiącu delegacje jednostki brały także udział w zebraniu podsumowującym sezon w sekcji rowerowej „Koło”, w walnym zebraniu klubu HDK, w obchodach święta państwowego 11 Listopada oraz w uroczystości jubileuszu 10-lecia zespołu regionalnego „Pszowiki”. Delegacja jednostki udała się z życzeniami do nowo wybranego burmistrza miasta pana Marka Hawla i do przewodniczącej Rady Miejskiej pani Weroniki Lach – Witych. Również w listopadzie sekcja rycerska działająca przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa rozpoczęła ćwiczenia fechtunku w świetlicy remizy. Koledzy z OSP Milanów nadesłali drogą elektroniczną „na ręce strażaków pszowskich z prośbą o przekazanie całej braci górniczej kondolencji z powodu wybuchu metanu na kopalni Halemba w Rudzie śl., gdzie w dniu 21 listopada zginęło 23 górników”. Ogłoszono ogólnopolską żałobę. Strażacy milanowscy byli na dole kopalni Anna w ramach odwiedzin podczas jubileuszu 95-lecia naszej jednostki i docenili trudną pracę górników. W grudniu tradycyjne już spotkania po mszy barbórkowej z górnikami, strojenie choinki z młodzieżą i spotkania opłatkowe własne i z kolegami z Krzyżkowic. Druh prezes i naczelnik brali także udział w spotkaniu opłatkowym zarządu oddziału powiatowego Związku w OSP Głożyny podczas którego po wcześniejszym uzyskaniu zgody władz kościelnych i związkowych mianowano kapelanem powiatowym strażaków ks. Janusza Jojko z parafii z Marklowic. Zorganizowano także tradycyjnie zabawę sylwestrową dla członków i sympatyków jednostki.

               I tak pomału doczekaliśmy roku 2007. Roku w którym pszowska jednostka świętowała 100-lecie swojego istnienia. Jak zwykle w ostatnich latach były trudności z pozyskaniem funduszy na uroczystości. Zarząd doprowadził jednak do wydania kalendarza jubileuszowego i pamiątkowej odznaki „Zasłużony dla OSP Pszów”, którą walne zebranie uchwaliło dla uczczenia drugiego milenium jeszcze w roku 2000. Już w styczniu na specjalnym posiedzeniu zarządu omawiano w zarysie program obchodów jubileuszu. Przygotowano na walne zebranie propozycje powołania komitetu organizacyjnego uroczystości w osobach m.in.: Eugeniusza Danielczyka, Jana Siodmoka i Piotra Mikołajczyka oraz dyrektora MOK-u i właściciela restauracji „Zielona”. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Pszowa zorganizowano w świetlicy remizy promocję nowej książki ks. prof. Jerzego Szymika oraz Aleksandry Matuszczyk – Kotulskiej redaktora Nowin Wodzisławskich. Delegacja jednostki odwiedziła dha Emanuela Langra najstarszego członka jednostki, który 1 stycznia obchodził 91 urodziny. Tradycyjnie także w styczniu członkowie straży włączyli się czynnie do organizowanej w mieście Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy – m.in. członkowie MDP prowadzili zbiórkę pieniędzy, zaś starsi druhowie zabezpieczali „światełko do nieba”. Zebrania zarządu w styczniu upłynęły pod znakiem przygotowań do walnego zebrania. Przygotowano m.in. propozycje do zatwierdzenia uhonorowania osób i instytucji odznaką „Zasłużony dla OSP Pszów”. Przedyskutowano także propozycje zmian do ustaw o OSP nadesłanych przez posła na sejm RP pana Krzysztofa Gadowskiego. Odpowiedzi wysłano pocztą i drogą elektroniczną. Przeprowadzono także cykl szkoleń na obsługę sprzętu specjalistycznego, w tym na obsługę aparatów izolujących drogi oddechowe.
                Na walnym zebraniu w lutym był obecny m.in. pan Krzysztof Gadowski poseł na sejm RP oraz Marek Hawel - burmistrz miasta i Weronika Lach – Witych przewodnicząca rady miejskiej, a także prezesi licznych organizacji społecznych i delegacje jednostek OSP. W marcu - tradycyjnie już przeprowadzono w pszowskich szkołach eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a także przyjmowano rysunki do konkursu plastycznego. Etap miejski tych konkursów zorganizowano wspólnie z OSP Krzyżkowice. W odpowiedzi na nadesłaną propozycję wysłano do Krakowa dwóch druhów na szkolenie w zakresie sędziowania zawodów młodzieżowych CTIF. Delegacje jednostki brały udział w walnych zebraniach w OSP Krzyżkowice, Głożyny, u strażaków w czeskim Melću, w Towarzystwie Przyjaciół Pszowa, w Rodzinnych Ogródkach Działkowych „Jedność” a także na jubileuszu 45-lecia Koła Gospodyń w Pszowie, 100 - lecia OSP Radlin II i 95 - lecia OSP Kokoszyce. Z okazji Dnia Kobiet odwiedzono wszystkie członkinie pszowskiej jednostki i wraz z życzeniami wręczono bombonierki. W protokólarzu zanotowano również liczny udział druhów w pogrzebie śp. Leona Latochy – długoletniego członka jednostki. Wspólnie z Akcją Katolicką opracowano projekt do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na dofinansowanie wydania monografii „Historia OSP Pszów”. Projekt odrzucono ze względu na dużą ilość ofert. Żeby uzyskać fundusze na zorganizowanie uroczystości jubileuszowych opracowano także projekt do urzędu miejskiego na temat osiągnięć i historii OSP Pszów. Przed jubileuszem przeprowadzono również remont remizy łącznie z odnowieniem elewacji zewnętrznych. Wspólnie z klubem honorowych dawców krwi przy „KWK Anna „ przeprowadzono konkurencje w ramach IV Pszowskiego Rajdu Samochodowego. Wystawiono drużynę startującą w składzie: Marcin Kojtych, Arkadiusz Spandel, Tomek Anderski i Martyna Kolasa. Sekcja ta zaprezentowała się równie dobrze jak w latach poprzednich i zdobyła okazały puchar. W gminie Gorzyce i w czeskim Boguminie odbyły się międzynarodowe ćwiczenia kompanii odwodowej z udziałem jednostek PSP z Rybnika, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Wodzisławia śl. oraz Ostrawy w Czechach. Ćwiczenia wspomagały wytypowane jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Pszów wystawiła dwie sekcje, z których jedna miała zadania kwatermistrzowskie, a druga brała udział w stawianiu tamy na rzece Olza wspólnie ze strażakami z Czech. Część jednostek PSP i OSP „gasiła” duży pożar cysterny na stacji kolejowej w Boguminie. Ćwiczenia miały za zadanie zintegrować działania ratownicze w terenie przygranicznym. Delegacja pszowskiej OSP wyjechała do zarządu wojewódzkiego Związku w celu omówienia uroczystości czekającego wszystkich jubileuszu jednostki. Wręczyła także druhowi Alojzemu Gąsiorczykowi list z podziękowaniem za długoletnie pełnienie funkcji prezesa oddziału wojewódzkiego, zaś nowo wybranemu na to stanowisko druhowi Zbigniewowi Meresowi list gratulacyjny. Wystosowano także list gratulacyjny druhowi Jerzemu Szkatule – prezesowi zarządu oddziału powiatowego w Wodzisławiu śl., który został jednym z wiceprezesów oddziału wojewódzkiego. Ponadto w czerwcu delegacja jednostki wyjechała do Jastrzębia Zdroju, aby obserwować III Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych. Przy okazji nawiązano wstępne kontakty i omówiono udział niektórych sikawek w jubileuszu jednostki we wrześniu. Jeszcze w tym miesiącu druhowie: Piotr Fiszer, Darek Majchar, Tomek Anderski i Mirek Rak wzięli udział w I Mistrzostwach Województwa śląskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym jednostek OSP jednostek tworzących KSRG i zajęli na nich zaszczytne 6 miejsce. 7 lipca z okazji powstania właśnie w lipcu 1907 roku pszowskiej straży zorganizowano nadzwyczajne walne zebranie członków połączone z licznymi prelekcjami i wystawą popularno-historyczną. Zebranie zaszczycili swoją obecnością m.in. burmistrz miasta Marek Hawel, przewodnicząca rady miejskiej Weronika Lach – Witych, zaś prelekcje wygłosili: wice dyrektor centralnego muzeum pożarnictwa w Mysłowicach Marek Pisarek, komendant powiatowy PSP w Wodzisławiu śl. Kazimierz Musialik, prezes powiatowy Związku OSP RP w Wodzisławiu śl. Jerzy Szkatuła, pani Teresa Kabut, która napisała pracę magisterską na temat kultu św. Floriana w OSP Pszów oraz Piotr Mikołajczyk sekretarz jednostki. Jednym z głównych punktów zabrania było zatwierdzenie przez zebranych propozycji do uhonorowania z okazji 100-lecia jednostki okazjonalną milenijną odznaką „Zasłużony dla OSP Pszów”. Otrzymali ją jako pierwsi: druh Alfred Karnówka – najstarszy członek drużyny olimpijskiej z roku 1966, pani Lidia Brachmańska – żona zmarłego, długoletniego naczelnika, twórcy sukcesu zdobytego złotego medalu w Jugosławii w roku 1966, druh Jan Orawski – wieloletni, a obecnie honorowy prezes jednostki, Koło Gospodyń w Pszowie za wielopokoleniową współpracę ze strażakami, orkiestra dęta kop. „Anna”, pan Lech Litwora – były prezydent Wodzisławia śl., firma „Profil” państwa Iwony i Adama Dulak – za wieloletnie sponsorowanie jednostki, druh Jan Siodmok – członek OSP Pszów, były dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wodzisławiu śl., pan Mariusz Roga - starosta powiatu słupeckiego w Wielkopolsce, który jako sędzia międzynarodowy zawodów CTIF służył doradą i przez to wydatnie przyczynił się do zdobycia 1 srebrnego i 3 złotych medali na olimpiadach pożarniczych, druh Jerzy Szkatuła prezes zarządu oddziału powiatowego Związku w Wodzisławiu śl., firma cukierniczo-piekarnicza pana Józefa Czyża z Pszowa oraz druh Stanisław Lorek który jako wiceburmistrz miasta sfinalizował m.in. zakup samochodu pożarniczego Lublin II. Na zakończenie zabrania obecni zwiedzili okazjonalną historyczną wystawę „Dawniej i dziś” na której zaprezentowano sprzęt pożarniczy i pamiątki. W roku 2007 pszowscy strażacy brali udział i zabezpieczali imprezy miejskie i powiatowe takie jak: rajd rowerowy na trasie Karwina-Rydułtowy, rowerowe podsumowanie lata w mieście, powiatowy rajd rowerowy na trasie: MOSiR Wodzisław śl. – park leśny „U Kaczyny” w Rogowie, dwukrotnie rajd samochodowy w Rydułtowach, trasę procesji Bożego Ciała, odpustów parafialnych, dożynek miejskich i imprez w ramach Dni Pszowa, a także meczów piłki nożnej Towarzystwa Sportowego KS „Górnik Pszów”. Przeprowadzili pokazy sprawności bojowej w przedszkolu nr 1 i w rodzinnym ogrodzie działkowym „Jedność”. Z ważniejszych akcji ratowniczo-gaśniczych warto zanotować kilkanaście zlikwidowanych gniazd os i szerszeni, kilkakrotne zabezpieczanie zalanej ulicy Pszowskiej po gwałtownych deszczach, neutralizowanie dużej plamy oleju na skrzyżowaniu ulicy K. Miarki i ks. Pawła Skwary oraz pożary traw na wiosnę. W sumie było ponad 60 wyjazdów. Druhowie: Piotr Fiszer i Piotr Mikołajczyk wchodzili dwukrotnie w skład delegacji miejskiej z burmistrzem na czele, która opracowywała podstawy podpisania przyszłej umowy partnerskiej pomiędzy Pszowem i Melćem w Republice Czeskiej. I tak realizując typowe zadania statutowe i nie tylko, doczekaliśmy uroczystości, na którą wszyscy czekali – 100 - lecia jednostki. W ramach tych obchodów przeprowadzono okręgowy turniej skata sportowego z nagrodami. Turniej ten został wpisany do eliminacji mistrzostw śląska. Obchody jubileuszu trzeba było przygotować w najdrobniejszym szczególe, łącznie z konkretnym przydziałem zadań poszczególnym druhom. Trzeba było zadbać o dekoracje na terenie miasta i lodowiska – miejscu centralnych uroczystości. Zabezpieczyć uczestnikom opiekę medyczną oraz służby policyjne na czas przemarszu. Przećwiczyć ustawienie pododdziałów i opracować szczegółowy program uroczystości łącznie z ustaleniem poczęstunku i oprawy artystycznej. Przedtem jeszcze odwiedzić kilkudziesięciu sponsorów i darczyńców jubileuszu oraz przygotować pamiątki i gadżety. Ogrom pracy !!! Na szczęście pomogli nam w tych przygotowaniach niektórzy mieszkańcy miasta oraz pracownicy miejskiego domu kultury i zakładu gospodarki komunalnej. Wreszcie nadszedł dzień 15 września. Po okresie długotrwałych deszczów pogoda nareszcie się ustabilizowała. Patronat honorowy obchodów jubileuszu objął prof. Antoni Motyczka –senator RP, Krzysztof Gadowski – poseł na sejm RP oraz proboszcz parafii bazyliki pszowskiej – ks. prałat Józef Fronczek. Zjechali goście do remizy i do urzędu miasta, gdzie burmistrz podejmował przybyłych śniadaniem.. Przybyło ponad dwadzieścia pocztów sztandarowych z terenu naszego województwa, z Lądka w Wielkopolsce, z Milanowa w Lubelskiem, z Jasiony w Opolskiem, z Melća w Czechach, pięć historycznych sikawek konnych oraz kompania honorowa oddziału powiatowego Związku z Wodzisławia śl. Przygrywała do marszu orkiestra dęta kop. „Anna” wraz ze swoimi mażoretkami. Po zameldowaniu burmistrzowi miasta o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez naczelnika Henryka Majchra, zebrani wyruszyli sprzed urzędu miasta do pszowskiej bazyliki. W tej przepięknej barokowej świątyni mszę św. pod przewodnictwem ks. prof. Jerzego Szymika koncelebrował ks. Henryk Kuczob kapelan wojewódzki strażaków oraz ks. Janusz Jojko kapelan strażaków powiatu wodzisławskiego. Po mszy św. uświetnionej przez miejscowy chór i wygłoszonym przepięknym kazaniem przez ks. Szymika, uczestnicy uroczystości przeszli w korowodzie z towarzyszeniem sikawek konnych i samochodów bojowych na teren miejscowego lodowiska. Tam po złożeniu meldunku o gotowości prezesowi zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP druhowi Zbigniewowi Meresowi rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Po przeglądzie pododdziałów i wciągnięciu flagi na maszt udekorowano sztandar jubilatki Złotym Znakiem Związku. Również pszowskie gospodynie wzorem swoich poprzedniczek sprzed 75 lat ozdobiły sztandar okazjonalną – misternie wyhaftowaną, jubileuszową szarfą. Wręczono także druhowi Julianowi Szłapce honorową odznakę im. Bolesława Chomicza oraz w dowód wzorowej wielopokoleniowej współpracy złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” udekorowano sztandar szkoły podstawowej nr 1 w Pszowie. Potem członkowie drużyny czterech ostatnich olimpiad pożarniczych otrzymali odznaczenia nadane im przez radę powiatu. Wręczono także odznaczenia „Zasłużony dla OSP Pszów” przyznane przez walne zebranie członków. Następnie goście uroczystości i delegacje nie szczędzili gratulacji i pochwał dla pszowskiej jednostki. Były kwiaty i upominki, zaś naczelnicy odebrali z rąk burmistrza dobrej klasy piłę łańcuchową oraz nowoczesną rozkładaną drabinę jako podarunki dla straży - jubilatki. Po zakończeniu części oficjalnej i odprowadzeniu sztandarów prezes Eugeniusz Danielczyk zaprosił obecnych na tradycyjną strażacką grochówkę, zaś na scenie zaprezentowały swoje umiejętności zespoły artystyczne. Wieczorem wszyscy bawili się na wspólnej zabawie. Ciekawostką tych uroczystości jest fakt, że w niedzielę dnia następnego o godzinie 9 rano przyjechała na zakończony już jubileusz jeszcze jedna spóŸnialska sikawka konna z okolic Raciborza. Po prostu pomylili datę uroczystości. Potem nadszedł czas podsumowań i podziękowań za pomoc w organizacji tych obchodów. Odwiedzono prawie wszystkich darczyńców i wręczono im jubileuszowe pamiątki. Zorganizowano także 17 listopada wieczór podsumowujący jubileusz, na który zaproszono tych wszystkich, którzy z jakichś powodów nie mogli uczestniczyć w obchodach. Przybył zaproszony na tę okazję prezes oddziału powiatowego Związku dh Jerzy Szkatuła, burmistrz miasta – Marek Hawel oraz przewodnicząca rady miejskiej – Weronika Lach – Witych. Wręczono nieodebrane odznaczenia i dyplomy, i przy skromnym poczęstunku oglądano zdjęcia i wykonane filmy z uroczystości. Wszyscy byli zgodni, że jubileusz wypadł okazale - „tak jak pszowską jednostkę przystało”. Na spotkaniu tym OSP Pszów otrzymała także z rąk Adama Porwoła honorową odznakę PCK trzeciego stopnia nadaną przez zarząd główny za wieloletnią wzorową współpracę z klubem honorowych dawców krwi przy Kopalni „Anna”. Jeszcze w listopadzie delegacja jednostki wyjechała na specjalne zaproszenie do Jasiony w Opolskiem. Odbyła się tam uroczystość poświęcenia samochodu pożarniczego, a z jednostką tą łączą naszych druhów przyjacielskie kontakty nawiązane jeszcze w czasach rywalizacji w zawodach krajowych CTIF.
                W grudniu tradycyjne już spotkanie przy kufelku strażaków z górnikami po mszy św. barbórkowej. Ponadto odbyło się też wspólne z kolegami z OSP Krzyżkowice łamanie się opłatkiem na przedświątecznym spotkaniu, strojenie choinki z członkami drużyny młodzieżowej i przygotowanie sali do zabawy sylwestrowej. Jeszcze dwa dni przed Sylwestrem, delegaci jednostki z członkami pocztu sztandarowego wzięli udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym strażaków ochotników w Nieboczowach. Przygrywała kolędy na swoim pierwszym publicznym koncercie strażacka orkiestra dęta oddziału powiatowego Związku działająca przy OSP Gołkowice. I mogłoby się wydawać, że teraz już tylko wydać drukiem tę spisaną stuletnią historię jednostki. Jednak trudności w pozyskaniu odpowiednich funduszy sprawiły, że ten szczytny cel odłożony został na kilka dobrych lat. W międzyczasie historia dopisała nowe fakty i zdarzenia, które warte są następnego opisu.

               Mamy więc kolejny rok 2008, a z jego początkiem - 26 stycznia o godz. 19.oo zapalono świece w oknach remizy na znak ogłoszonej żałoby narodowej po katastrofie samolotu wojskowego pod Mirosławcem k/Szczecina, w którym zginęło dwudziestu wysokiej rangi oficerów lotnictwa. Jeszcze w styczniu grała Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy – m.in. pomagano kwestować i zabezpieczano „światełko do nieba”. Na walnym zebraniu czytano m.in. sprawozdanie z obchodów jubileuszu 100-lecia. Podsumowano także finanse tej znaczącej imprezy. W zimie przeprowadzono remonty samochodów: Lublin – wymiana skorodowanych drzwi bocznych oraz instalacji elektrycznej w Starze. Zanotowano w protokólarzu udział delegacji na zebraniach walnych w OSP Głożyny, OSP Krzyżkowice, w Towarzystwie Przyjaciół Pszowa, Kole Gospodyń, Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ”Jedność” oraz w czeskim Melću. Oddelegowano także piszącego tę kronikę na szkolenie organizowane przez firmę KRIS z Rybnika. Szkolenie odbywało się kilkakroć i obejmowało głównie zagadnienie pozyskania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych. W marcu jeżdżono czerwonym autem strażackim w mundurach galowych i wręczano naszym członkiniom kwiaty z okazji Dnia Kobiet. W pszowskiej remizie zorganizowano także eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursu plastycznego. Oddelegowano potem w kwietniu Lublina z kierowcą do przewiezienia laureatów na eliminacje wojewódzkie do Siewierza. Na prośbę ks. prałata Józefa Fronczka zabezpieczano procesję drogi krzyżowej ulicami naszego miasta – zadysponowano dwa samochody i dla uświetnienia procesji druhowie nieśli obok krzyża pochodnie. Poczet sztandarowy i delegacja jednostki uczestniczyli także w uroczystej mszy św. z okazji trzeciej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Jeszcze w kwietniu w OSP Pszów odbyło się spotkanie członków powiatowej kompanii reprezentacyjnej przed czekającymi ich występami. Uściślono ceremoniał i ćwiczono krok na placu przed remizą. Warto nadmienić, że członkowie tej formacji to druhowie z prawie wszystkich jednostek ochotniczych powiatu wodzisławskiego, jednakowo umundurowani i w paradnych złotych hełmach. Kompanią dowodzi nasz druh Henryk Majchar, zaś poczet sztandarowy również tworzą nasi druhowie. Dla dalszego zintegrowania się, po ćwiczeniach było także „po kufelku”. Zorganizowano też rejonowy turniej skata sportowego, na który przybyło 26 zawodników. Kwiecień tego roku był bardzo pracowity operacyjnie, gdyż kilkakrotnie pompowano zalane piwnice przy ulicy Pszowskiej po gwałtownych opadach deszczu. Powodem była niesprawna kanalizacja i zalewało te ulicę w istniejącej niecce. Taki stan rzeczy trwa już kilka dobrych lat i zawsze straż zabezpiecza ten odcinek po większych deszczach, gdyż samochody w tym czasie nie mogą przejechać. Nadszedł wreszcie maj – równie pracowity co kwiecień. Najpierw w dniu 3 – go Maja była msza św. w intencji ojczyzny i składanie kwiatów pod pomnikiem powrotu śląska do Macierzy. Członkowie kompanii honorowej brali udział w obchodach powiatowych w Wodzisławiu śl. i w uroczystości poświęcenia samochodu pożarniczego w Gołkowicach. Czwartego zaś tradycyjnie - Dzień Strażaka. Jednostka obchodziła swoje święto patronalne. Wręczono m.in. złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla Związku Kombatantów i Byłych WięŸniów Politycznych jako podziękowanie za wieloletnią współpracę i przechowywanie w izbie tradycji pierwszego strażackiego sztandaru z 1912 roku. W ramach obchodów Dnia Strażaka jednostkę odwiedziły dzieci z sekcji osób niepełnosprawnych działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa. Przy tej okazji wręczono Radkowi Stonoga dyplom od prezesa zarządu głównego Związku za pracę wysłaną na ogólnopolski konkurs plastyczny. Również w maju przyjechali z wizytą do Pszowa koledzy z Błeszna k/Częstochowy. Omawiano m.in. przyszłe starty obydwu drużyn w zawodach wojewódzkich CTIF. Właśnie ten temat był poruszany 19 maja na naradzie naczelników i prezesów OSP w śląskiej Komendzie Wojewódzkiej PSP. Również w maju podobnie jak w roku ubiegłym drużyna pszowskiej jednostki w składzie: Piotr Fiszer, Dariusz Majchar, Tomasz Anderski, Mirosław Rak i Mirosław Koterba brała udział w II Mistrzostwach Województwa śląskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym jednostek OSP jednostek tworzących KSRG i zajęła w nich znowu 6 miejsce. Był to ich drugi start w tego typu zawodach. W czerwcu jednostka otrzymała od urzędu miejskiego nieodpłatnie komputer z pełnym oprzyrządowaniem. Będzie służył do zajęć z młodzieżą. Na prośbę dyrekcji gimnazjum odbył się tam w ramach festynu rodzinnego pokaz sprawności bojowej druhów z sekcji czynnej. Była więc okazja znowu poćwiczyć ze sprzętem. Połączono przyjemne z pożytecznym. Jeszcze w czerwcu drużyna OSP Pszów brała udział w V Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi. Uplasowała się na drugim miejscu i zdobyła tym samym kolejny puchar do kolekcji. OSP Pszów wystawiła także dwie drużyny do zawodów wojewódzkich CTIF w Częstochowie. Drużyna druhów młodszych w grupie A w składzie: Tomek Anderski, Darek Danielczyk, Piotr Fiszer, Darek Majchar, Mariusz Matuszek, Łukasz Palacz, Przemek Porwoł, Arek Rak i Mirek Rak wywalczyła III miejsce, zaś drużyna druhów starszych w grupie B, którą tworzyli: Eugeniusz Danielczyk, Andrzej Fojcik, Ryszard Glenc, Henryk Kałuża, Marek Kucza, Mirosław Latocha, Henryk Majchar, Henryk Matuszek, Witold Praszelik i Jacek Wojaczek - I miejsce i awans do zawodów krajowych w Lądku k/Konina. Przybyło znowu pucharów do izby tradycji. Przywieziono także nagrody w postaci wysokowydajnej pompy Niagara i węży pożarniczych. Dokonano zakupów sprzętu pożarniczego w wysokości 6900 zł z funduszy KSRG. Dotacje te otrzymuje jednostka za udział w akcjach ratowniczych za dany rok. Można stwierdzić, że otrzymując corocznie takie dotacje straż powołana do KSRG pozyskuje dla siebie, a także dla miasta dodatkowe fundusze na utrzymanie tej jednostki (przyp. autora). Na prośbę burmistrza zabezpieczano rajd rowerowy i imprezy na boisku sportowym w ramach obchodów Dni Pszowa. Delegacja pszowskiej jednostki jako jedyna z powiatu pożegnała dowódcę JRG z Rydułtów – kpt. Jana Krolika. Odszedł na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP do Raciborza. W lipcu zanotowano obfite i gwałtowne opady deszczów, a w związku z tym wezwania do zabezpieczania zalanych ulic i pompowania piwnic w Pszowie, w Krzyżkowicach i w Rydułtowach. Wreszcie nadszedł sierpień, a z nim oczekiwane zawody krajowe CTIF w Lądku. Tym razem pszowska drużyna plasując się na V miejscu nie wywalczyła prawa startu w przyszłorocznej olimpiadzie pożarniczej w Ostrawie. Awansują bowiem tylko trzy zespoły w poszczególnych grupach, które muszą uzyskać tzw. czasowe minimum olimpijskie. Tym sposobem została przerwana dobra passa startów pszowskiej drużyny, która w prawie nie zmienionym składzie od szesnastu lat brała udział w kolejnych olimpiadach. Jeszcze w sierpniu zabezpieczano powiatowy rajd rowerowy na trasie Wodzisław śl. – Rydułtowy zorganizowany dla uczczenia 700 – lecia Rydułtów. We wrześniu tradycyjnie zabezpieczanie imprez masowych. Najpierw miejskich dożynek, potem pszowskiego odpustu parafialnego, a na koniec trasę rajdu rowerowego na zakończenie sezonu sekcji rowerowej „Koło” działającej przy TPP. Ponadto delegacja jednostki uczestniczyła w uroczystości poświęcenia nowego samochodu pożarniczego w sąsiedniej Zawadzie. Ogólnie w roku 2008 delegacje OSP Pszów brały udział w jubileuszach: 100- lecia OSP Głożyny, OSP Lądek i OSP Radoszowy, 75-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” oraz 60-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jeszcze we wrześniu na zaproszenie kolegów z OSP Jedłownik sekcje pszowskich strażaków brały udział w I ćwiczeniach nocnych na boisku sportowym „Gosław”. Przybyły także drużyny z Czech i okolicznych jednostek. Było bardzo widowiskowo, ale też i nietypowo. Gaszono płonącą drewnianą altanę, sprawdzano łączność, ale też ćwiczono udzielanie pierwszej pomocy medycznej. Sekcję w tych ćwiczeniach tworzyli: Piotr Fiszer, Tomasz Anderski, Łukasz Palacz, Dariusz Danielczyk, Tadeusz Szymiczek i Mirosław Chodak. W paŸdzierniku odbyło się u burmistrza spotkanie z organizacjami społecznymi działającymi w mieście. Głównym tematem było pozyskanie funduszy europejskich dla tych organizacji i pomoc w pisaniu projektów. Przy okazji rozszczelnienia zbiornika wodnego w samochodzie Star, wystosowano pismo do burmistrza z rozważeniem możliwości zakupu nowego samochodu pożarniczego dla jednostki. Posiadany od roku 1980 bardzo się już wysłużył – rok produkcji 1976 i ulega częstym awariom. Brak również do ich napraw części zamiennych i koszty jego utrzymania są bardzo wysokie. Nowy zbiornik to koszt ok. 20 tys. zł i po naradzie na zebraniu zarządu postanowiono naprawić go we własnym zakresie. Zakupiono w tym celu kleje, żywice i laminaty – jak przy naprawach łodzi, ale jak długo wytrzyma taka naprawa nie wiadomo. Zanotowano w protokólarzu, że była to wielka i niebezpieczna praca zaangażowanych w ten remont druhów i należą się im słowa szczególnego podziękowania. Sfinalizowano także sprawę sprzedaży bilarda grzybkowego – nabył go właściciel firmy komputerowej z Rybnika. Wprawdzie był eksponatem zabytkowym i starsi druhowie grali w niego namiętnie, lecz wymagał kompleksowej naprawy i jednostka na ten cel takich funduszy nie posiadała. Poza tym nie miał stałego miejsca na przechowywanie i częste jego przenosiny tylko go jeszcze bardziej uszkadzały. W okresie jesiennym nareszcie nadszedł czas na podsumowania tegorocznych dokonań. 29 listopada zorganizowano więc wieczór podsumowujący tegoroczne starty w zawodach sportowo – pożarniczych, m.in. w Lądku i w zawodach miejskich o puchar burmistrza, na których zajęto II miejsce. Ze względów oszczędnościowych połączono ten specjalny wieczór z zabawą Andrzejkową. Jako podziękowanie za zaangażowanie się w tegoroczne zmagania sportowe wręczono w imieniu zarządu upominki w postaci książki „Pszów na starej fotografii” autorstwa Bogusława Kołodzieja. Nie dopisali jedynie niektórzy członkowie drużyny olimpijskiej. Chyba już ta zasłużona dla pszowskiej jednostki sekcja powoli się dekompletuje (przyp. autora). 4 grudnia tradycyjnie jak co roku odbyło się po mszy barbórkowej spotkanie strażaków z górnikami „przy kufelku”. Jednak już na dzień następny członkowie drużyny olimpijskiej jednak się zmobilizowali i wspólnie wyjechali na swoje specjalne spotkanie do domku letniskowego druha Jacka Wojaczka w rejon Żywca. W tym roku zorganizowano także w pszowskiej remizie spotkanie opłatkowe z kolegami z Krzyżkowic. Przybył także na nie burmistrz Marek Hawel, poseł na sejm RP Ryszard Zawadzki oraz nowo mianowany dowódca JRG w Rydułtowach – kpt. Rafał Adamczyk. Spotkanie uświetnił występ kolędowy dzieci z SP nr 1 pod kierownictwem pani Doroty Dziewior. Po świętach Bożego Narodzenia prezes, naczelnik oraz członkowie powiatowego pocztu sztandarowego uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Syryni. Zorganizował je jak co roku oddział powiatowy Związku i warto nadmienić, że w części oficjalnej prezes pszowskiej jednostki – Eugeniusz Danielczyk został uhonorowany najwyższym odznaczeniem pożarniczym – Złotym Znakiem Związku. Jest to już trzecie w historii OSP Pszów odznaczenie, które otrzymali nasi druhowie (przyp. autora). W tym roku odnotowano tylko większy pożar magazynu siana w byłym SKR w Krzyżkowicach, do którego sekcje wyjeżdżały dwa razy. Ponadto były akcje likwidacji gniazd os i szerszeni. Ogólnie było jednak ok. 80 wyjazdów do różnego typu mniejszych akcji i zdarzeń. Jeszcze tylko skromne – wręcz rodzinne spotkanie strażaków z żonami w Sylwestra w świetlicy i można by podsumować mijający rok. Skromne, gdyż brak było chętnych do zorganizowania hucznej zabawy. Oczywiście byli wyznaczeni członkowie dyżurujący w ten szczególny wieczór na niezaplanowane zdarzenia wymagające interwencji.

               Roku 2009, a wraz z jego początkiem problemy z ubezpieczeniem jednostki. Pracownicy bowiem urzędu miejskiego ogłosili przetarg na ubezpieczenie wszystkich wydziałów urzędu, w tym jednostek OSP, które są jednym z nich. Strażaków potraktowano tak jak zwykłych pracowników „zza biurka”, a przecież na stanie jednostek są i samochody, które ulegają częściej awariom i działają w nich druhowie, którzy narażają się podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Należałoby zatem zastosować inną stawkę ubezpieczeniową, która pokryła by ewentualne wyższe koszty leczenia w przypadku pobytu w szpitalach. Poza tym przetarg wygrała firma brokerska z Wrocławia i podczas zaistnienia wypadku podczas akcji będzie problem z powołaniem natychmiastowej odpowiedniej komisji wypadkowej, a wymagają tego szczegółowe oddzielne przepisy. Na jednym pierwszych zebrań zarządu wywiązała się więc dyskusja, po której postanowiono wysłać do urzędu pismo wyjaśniające specyfikę działania jednostki OSP i żądanie sprostowania podjętej decyzji. Jeszcze w styczniu odbyło się w remizie spotkanie członków związku zawodowego funkcjonariuszy PSP i emerytów pożarnictwa komendy powiatowej w Wodzisławiu śl. Ponadto kilku druhów brało udział w pracach sztabu miejskiego WOśP, zaś kilku innych kwestowało z puszkami i zbierało datki. Na walnym zebraniu w lutym, członkowie jednostki postanowili obdarzyć godnością członka honorowego druha Jerzego Domesa, zaś na wniosek zarządu druha Józefa Dzierżawy, Andrzeja Materzoka, Emila Seidla i Juliana Szłapki odznaczyć odznaką honorową „Zasłużony dla OSP Pszów”. Doceniono w ten sposób zdobycie przez nich pierwszego złotego medalu olimpijskiego w roku 1966 w Karlovacu w Jugosławii. Jeszcze w lutym odbyło się posiedzenie dwóch zarządów pszowskich jednostek OSP. Głównym tematem była sprawa podziału funduszy inwestycyjnych i remontowych w roku bieżącym oraz zaplanowano wspólne wyjazdy na tegoroczną olimpiadę pożarniczą CTIF do Ostrawy. Wzorem lat ubiegłych w marcu przeprowadzono w szkołach eliminacje środowiskowe OTWP i wysłano regulamin konkursu plastycznego do szkół i przedszkoli. Postanowiono jednocześnie ogłosić wśród uczniów nabór do drużyn młodzieżowych. Ponadto dokonano przez specjalistyczne firmy okresowego przeglądu aparatów izolujących i masek twarzowych – przegląd ważny pół roku oraz przeprowadzono badanie kontrolne sprzętu Lukas (nożyce do cięcia karoserii podczas wypadków drogowych). Odbyła się także robocza wizyta przedstawicieli urzędu miasta przed planowanym remontem remizy. Obejmował będzie wymianę uszkodzonych okien i drzwi wejściowych oraz adaptację garażu nr 1 na magazyn przeciwpowodziowy dla sekcji obrony cywilnej. Spotkano się też w zakładzie wodociągów w Wodzisławiu śl. aby wyznaczyć stałe hydranty do poboru wody nie dla celów akcji. Podobno przy poborze wody z różnych hydrantów wzbudzało się rdzę w wodociągu. Z okazji Dnia Kobiet wysłano członkiniom jednostki kartki z życzeniami. Na skutek gwałtownych roztopów śniegu w dniu 9 marca ogłoszono przez dyspozytora PSP akcję pompowania zalanych piwnic w blokach na ulicy Traugutta. Ponadto delegacje jednostki brały udział w walnych zebraniach w OSP Jedłownik, OSP Krzyżkowice, SDH w Melću, Kole Gospodyń oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W kwietniu dokonano pozimowego przeglądu sprzętu i przygotowano się do akcji wiosennego wypalania traw – zdarzają się takie przypadki wątpliwego „użyŸniania gleby” pomimo corocznych apeli o zaprzestanie tych praktyk. Znowu wystąpiły problemy z naszym staruszkiem – beczkowozem STAR. Wystąpiła awaria układu hamulcowego, zapłonu i częste awarie instalacji elektrycznej. Koszt naprawy ok. 5 tys. zł. Na zebraniu zarządu postanowiono zlecić dokonanie ekspertyzy stanu technicznego tego wozu bojowego i celowości jego dalszego eksploatowania. Ekspertyza ta byłaby konieczna w celu przedstawienia jej władzom miasta. W dniu 29 kwietnia członkowie pocztu sztandarowego i kompanii honorowej oddziału powiatowego Związku brali udział w X Ekumenicznym Spotkaniu Strażaków województwa śląskiego w Wodzisławiu śl. Nabożeństwo ekumeniczne było odprawione przez biskupów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz kapelanów strażaków z powiatu wodzisławskiego i województwa śląskiego. Potem odbył się strażacki piknik na rynku, na którym zaprezentowano historyczny i współczesny sprzęt pożarniczy oraz pokazy sprawności 3 – go maja tradycyjnie udział delegacji jednostki i pocztu sztandarowego w uroczystościach święta w Pszowie i w Wodzisławiu, a także w imprezie święta strażackiego w komendzie powiatowej PSP. W ramach obchodów strażackiego święta w remizie własnej były odwiedziny dzieci z SP nr 2 i sekcji dzieci niepełnosprawnych. Zabezpieczano także zbiórkę i przejście dzieci pierwszokomunijnych na mszę św. oraz delegacja jednostki brała udział w jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego państwa Seidel – druh Emil jest członkiem honorowym jednostki. Ponadto na prośbę dyrekcji pokazano sprawność bojową i sprzęt na festynie rodzinnym w gimnazjum. Jeszcze w maju po kilkuletnich monitach pracownicy zakładu komunalnego dokonali na koszt urzędu miasta modernizacji studzienek kanalizacyjnych i wymianę kostki nawierzchniowej przed garażami. Członkowie jednostki pełnili dyżury przy prowadzeniu tych prac. Na zaproszenie kolegów z OSP Jedłownik członkowie czynni obejrzeli film z ubiegłorocznych nocnych ćwiczeń na boisku sportowym klubu sportowego „Gosław”. W czerwcu do czeskiego Melća wyjechała delegacja na uroczystość powitania ognia olimpijskiego i aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy strażackiej Zabezpieczano wspólnie z policją procesję Bożego Ciała. W komendzie powiatowej PSP dziesięciu członków wyjeżdżających do akcji poddało się badaniom antyalergicznym na wypadek ukąszeń przez owady. Było to odgórne zalecenie po zaistnieniu przypadku śmierci przez strażaka ochotnika podczas akcji usuwania owadów w województwie małopolskim. Na zaproszenie kierownictwa biblioteki w MOK – u członek straży czytał bajki dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W lipcu głównym tematem działalności było organizowanie wyjazdów na olimpiadę CTIF do Ostrawy. Najpierw na otwarcie mistrzostw autokarem z rodzinami strażaków pszowskich oraz kolegów z OSP Gaszowice i OSP Radlin II, potem już mikrobusami na przebieg zmagań wyjeżdżali zainteresowani druhowie w celu dopingowania znajomych drużyn. Na prośbę startujących kolegów z OSP Błeszno k/Częstochowy zapewniono w remizie kilkudniową gościnę ich rodzinom. Było bardzo widowiskowo i jak na prawdziwej olimpiadzie uroczyście z przemarszem wszystkich reprezentacji narodowych. Z początkiem sierpnia na skutek ulewnych deszczów były akcje pompowania zalanych piwnic na terenie miasta. Na prośbę wójta gminy Gaszowice zabezpieczano trasę rajdu samochodowego powiatu rybnickiego i zapewniono też obsługę medyczną. Zabezpieczano także organizacyjnie na pszowskim lodowisku pokaz dalekowschodnich sztuk walki. Pod koniec miesiąca zorganizowano na boisku klubu sportowego zawody miejskie o puchar burmistrza. Pszowska drużyna zajęła w nich II miejsce. 1 września udział pocztu sztandarowego oraz delegacji w obchodach 70-tej rocznicy II wojny światowej. Była z tej okazji uroczysta sesja rady miejskiej w MOK-u, na której m.in. w dowód wieloletniej dobrej współpracy sztandar pszowskiej jednostki został udekorowany honorowym medalem Związku Kombatantów nadanym przez zarząd główny tego Związku. Zabezpieczano także trasę powiatowego rajdu rowerowego na trasie: Wodzisław śl. - Bluszczów. Wniesiono potem do organizatora uwagi na przyszłość, m.in. zmieniano kilkakrotnie przebieg trasy rajdu i nie dostosowano wieku uczestników do szybkości jazdy. Ponadto wytknięto słabe zaangażowanie się policji. Na posiedzeniu zarządu w dniu 9 września postanowiono za wszelką cenę odtworzyć drużynę młodzieżową, której braki odczuwano od kilku lat. Odbyło się także w remizie spotkanie z radnymi, którym przedstawiono konieczność zakupu nowego samochodu pożarniczego w zamian za wysłużonego Stara, którego dalsze eksploatowanie jest zbyt kosztowne. Zaprezentowano nowe samochody z OSP Zawada i JRG z Rydułtów. Rozpoczęto także sezon szkoleniowy członków JOT-u oraz kilkunastu nowoprzyjętych do drużyny MDP chłopców ze szkół podstawowych. Na razie się udało, lecz nie wiadomo jak długo będą chętni. Ich opiekunem został Michał Tlon - członek zarządu. Delegacja zarządu udała się także na okazjonalne posiedzenie zarządu oddziału powiatowego do OSP Radlin II, na którym pożegnano odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego PSP st. bryg. Kazimierza Musialika. Jeszcze w paŸdzierniku z okazji zakończenia sezonu sekcji rowerowej „Koło” działającej przy TPP, zabezpieczano trasę rajdu ulicami miasta. Odbyły się także z udziałem pszowskich sekcji i 12 innych jednostek z KSRG ćwiczenia kompanii odwodowej w Ligocie Tworkowskiej. Był prawdziwy pożar domu przeznaczonego do rozbiórki, gdyż wieś będzie przeniesiona z powodu budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz – Dolny. Dokonano zakupów sprzętu z funduszy KSRG na sumę 5.500,- zł. Na zaproszenie prezesa zarządu wojewódzkiego Związku dzieci z PP nr 3 wyjechały do Koszęcina na rozdanie nagród wojewódzkiego finału konkursu plastycznego. Jak podkreślił prezes na zebraniu zarządu - to dobry efekt pracy z dziećmi. W trybie awaryjnym dokonano naprawy komina, który popękał na skutek silnego tąpnięcia – był odczuwalny czad. Pęknięcia pojawiły się w wielu miejscach w remizie i wystosowano w tej sprawie pisma do urzędu miejskiego i sekcji szkód górniczych kopani Rydułtowy – Anna. Poczet sztandarowy i delegacja brały udział w mszy św. w intencji członków chóru Cecylia. Zespół regionalny „Pszowiki” zarezerwował świetlicę na imprezę promującą taniec wśród młodzieży szkolnej. W listopadzie na zebraniach zarządu prezes zwracał uwagę na niedociągnięcia w pełnieniu obowiązków gospodarza świetlicy i zaplecza kuchennego. Wice naczelnik Piotr Fiszer zaś poinformował o braku samodyscypliny druhów wyjeżdżających do akcji. Biorą niektórzy nie swoje ubrania bojowe i po przyjeŸdzie ich nie czyszczą na bieżąco. Podobnie jest ze sprzętem. Postanowiono, że będzie to tematem najbliższego szkolenia druhów z JOT-u. Nadeszły zaproszenia na zebrania podsumowujące sezon rowerowy z sekcji „Koło” oraz całoroczną działalność klubu HDK. Zabawę andrzejkową odwołano ze względu na mała ilość chętnych i niezdecydowanie pozostałych druhów. Zaprenumerowano jak co roku 1 egzemplarz czasopisma „Strażak”. Grudzień – jak tradycja nakazuje to miesiąc spotkań i podsumowań. 4-go kontynuowano spotkanie „przy kufelku” po mszy św. barbórkowej, zaś 6-go wożono św. Mikołaja strażackim autem. Delegacja zarządu i komisji rewizyjnej udała się do OSP Krzyżkowice na spotkanie opłatkowe. Wspólnie z burmistrzem omawiano tegoroczne dokonania oraz ogólnie planowano działalność i finanse na rok przyszły. 19-tego grudnia odbyło się w świetlicy spotkanie opłatkowe zarządu, burmistrza i przewodniczącą KG z członkami drużyny młodzieżowej i ich rodzicami. Zarząd chciał w ten sposób uhonorować rodziców, którzy zgodzili się na udział swoich pociech w zajęciach w jednostce. Była prezentacja filmu i zdjęć z zajęć drużyny, a na zakończenie drobne prezenty spod choinki i wspólne śpiewanie kolęd. W Sylwestra wzorem roku ubiegłego małe spotkanie strażaków z żonami – 11 par, bowiem brak było chętnych do zorganizowania wielkiego balu. Ogólnie w roku 2009 delegacje jednostki i poczet sztandarowy brały udział w jubileuszach: 100-lecia SP nr 2, 100-lecia OSP Rydułtowy – z pokazem sprawności, 75-lecia OSP Zawada, 80-lecia OSP Krzyżkowice, 95-lecia OSP Nieboczowy, 100-lecia OSP Skrzyszów – członkowie kompanii honorowej, w ćwiczeniach nocnych z okazji 80-lecia SP nr 1 oraz mszy św. z okazji 60-lecia urodzin ks. prałata Józefa Fronczka. Ponadto na bieżąco szkolono członków JOT-u m.in. w obsłudze sprzętu pożarniczego i z wykorzystaniem aparatów izolujących w okręgowej stacji ratownictwa górniczego, udzielania pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantoma oraz przed zawodami sprawność i ceremoniał pożarniczy. Omawiano także zaistniałe w innych jednostkach wypadki podczas akcji, m.in. w OSP Biertułtowy podczas obcinania drzew zahaczono drabiną o linię wysokiego napięcia i dwóch druhów doznało poparzenia łukiem elektrycznym. Po innej akcji w zakładach chemii budowlanej dwóch strażaków PSP weszło bez aparatów izolujących do spalonego magazynu i zatruło się śmiertelnie powstałymi gazami. Należy również odnotować udział w poważniejszych akcjach ratowniczo-gaśniczych, m.in. w Rydułtowach na ulicy Barwnej paliła się kamienica z mieszkaniami komunalnymi oraz na ul. Gajowej stolarnia. Na przełomie lipca i sierpnia zabezpieczano zalaną ulicę Pszowską i Karola Miarki, gdzie częściowo oberwał się asfalt na skutek podmycia. Na początku września poszukiwano zaginioną mieszkankę Pszowa. Znaleziono ją martwą w rejonie zawaliska na ulicy Gajowej w Rydułtowach. Na początku listopada na ulicy Andersa – obok placu kopalnianego na zakręcie przewróciła się cysterna przewożąca 18 ton gazu propan- butan. W 18-to godzinnej akcji brały udział sekcje chemiczne i dŸwigowe jednostek PSP z Katowic, Bielska-Białej i Dąbrowy Górniczej. Jednostka OSP Pszów jako jedyna jednostka ochotnicza pomagała w zabezpieczaniu i oświetlaniu terenu. Zaistniała także konieczność częściowej ewakuacji mieszkańców ul. Andersa i os. Kościuszki. Ogółem w roku 2009 zanotowano 37 wyjazdów do akcji i 1 alarm fałszywy.

               Z początkiem roku 2010 kontynuowano rozpoczęty w połowie grudnia remont biura zarządu i sali tradycji. Zdecydowano się na remont z końcem roku, gdyż było pilne wydanie nadwyżki budżetowej miasta. Prace wykonywała firma zakładu gospodarki komunalnej, jednak trzeba było pomieszczenia przygotować, a po remoncie wysprzątać. Wystosowano do urzędu miasta pismo w sprawie złego wykonania prac adaptacyjnych na magazyn przeciwpowodziowy w garażu nr 1. Prace te wykonała firma, która wygrała przetarg, jednak już dało się zauważyć mankamenty w wykonaniu – odspajała się wylewka cementowa posadzki. Nadeszło także z KWK „Rydułtowy – Anna” pismo odmowne na zaistniałe szkody po tąpnięciu górotworu. Problem przekazano do urzędu miejskiego, który jest właścicielem obiektu. Tradycyjnie jak w latach ubiegłych pszowscy strażacy włączyli się do grania WOśP. Na zebraniach zarządu omawiano problemy wynikające z ubezpieczeniem członków JOT-u i MDP. Pomimo wytycznych w tej sprawie żądano list imiennych członków, a w ciągu roku zaistnieje możliwość wymiany osobowej członków poszczególnych drużyn. Ponadto wystąpiły problemy finansowe z zapłatą przez urząd miejski specjalistycznych badań kierowców. Pracownicy urzędu nie w pełni są zorientowani w przepisach, więc znowu wystosowano pismo wyjaśniające specyfikę pracy poszczególnych członków jednostki. Zanotowano w protokólarzu wyjazdy delegacji na zebrania walne do: OSP Krzyżkowice, OSP Jedłownik oraz do czeskiego Melća. Na walnym zebraniu w lutym zarząd zaproponował i umotywował uhonorowanie dha Alojzego Gomołkę i dha Franciszka Grzegorzka odznaką „Zasłużony dla OSP Pszów”. Dh Gomołka to były naczelnik, który wydatnie dopomógł w wyjeŸdzie drużyny na olimpiadę pożarniczą do Berlina w 1993 roku i przyczynił się do opracowania historii jednostki. Dh Grzegorzek to jeden z najstarszych członków jednostki i zarazem wieloletni prezes organizacji kombatanckiej, która m.in. przez wiele lat przechowywała pierwszy strażacki sztandar oraz księgi pamiątkowe w swojej izbie pamięci. W tym też miesiącu przeprowadzono akcję wyciągania karetki pogotowia ratunkowego z zaspy i pomoc w transporcie chorego do szpitala w Rydułtowach. Na skutek częstych przypadków zapalenia się sadzy w kominach i zatruć tlenkiem węgla w powiecie wodzisławskim, zainicjowano współpracę z kominiarzami. Polegała ona na uruchomieniu punktu kontaktowego w remizie oraz spotkania informacyjnego mieszkańców z kominiarzami W marcu tradycyjnie już przeprowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjum eliminacje do konkursu OTWP. Dwuosobowe grupy druhów rozdały i oceniły testy wśród 198 uczniów. Wyłoniono laureatów do dalszych eliminacji. Ponadto delegacja młodzieży brała udział jako obserwatorzy w halowych mistrzostwach drużyn młodzieżowych w czeskim Hawirzowie. Startują w tych zawodach już nawet sześciolatkowi i jednostka poprzez oddziały Związku zgłaszała do zarządu głównego postulat obniżenia wieku uczestnictwa w zajęciach MDP. Na wniosek prezesa klubu HDK przy kopalni „Anna” – druha Adama Porwoła powołano w pszowskiej jednostce podobny klub pod nazwą „Ognisty ratownik – gorąca krew”. Delegacja i poczet sztandarowy brali udział w pogrzebie dha Józefa Kupki z Marklowic – byłego naczelnika zakładowej OSP w Koksowni Radlin oraz wieloletniego przewodniczącego powiatowej komisji rewizyjnej. Na prośbę ks. Radosława – wikarego pszowskiej parafii trzech druhów wspólnie z lekarzem i policjantem brało udział w rekolekcjach dla młodzieży szkolnej. Tematem rekolekcji był m.in. „Anioł Stróż i jego pomocnicy”. W kwietniu zabezpieczano drogę krzyżową ulicami miasta. Zadysponowano dwa samochody i druhów z pochodniami. Ponadto także delegacja i poczet sztandarowy brali udział w żałobnej mszy św. poświęconej ofiarom katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. Zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką, przedstawiciele sejmu i senatu oraz większość dowódców wojskowych i przedstawicieli rodzin katyńskich – ogółem 96 osób. Przedstawiciel jednostki w imieniu strażaków dokonał wpisu w księdze kondolencyjnej wyłożonej w urzędzie miasta. Uczestniczono także w zabezpieczaniu rejonu podczas podwyższonej gotowości bojowej na czas pogrzebu prezydenta na Wawelu, gdyż kilka jednostek PSP wyjechało do Krakowa. Także w kwietniu poczet sztandarowy uczestniczył w pogrzebie członka zarządu OSP Rydułtowy dha Gawliczka. Odwiedzono też uczniów klas I i II w szkołach podstawowych, gdzie przeprowadzono konkurs kalendarzowy ogłoszony przez komendę główną PSP. Odbył się także finał eliminacji miejskich konkursu plastycznego na tematy strażackie. Oceniono 91 prac i wysłano nagrodzone na eliminacje powiatowe. 24 kwietnia chętni strażacy wyjechali Lublinem do Częstochowy na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę. W ramach obchodów 15-lecia samorządności z inicjatywy OSP Pszów podpisano umowę partnerską pomiędzy starostą miasta Melć i burmistrzem Pszowa. Jednocześnie podjęto stosowną uchwałę zarządu OSP Pszów i zakupiono puchar oraz wystosowano okazjonalny list na okoliczność 10-ciu już lat wzajemnych kontaktów pomiędzy strażakami pszowskimi i czeskimi hasiczami. W maju jak co roku obchody świąt: 3-go Maja i udział w mszy św. „za ojczyznę” oraz 4-go strażackie - św. Floriana. Z tej okazji na obchodach wojewódzkich w Katowicach wręczono druhowi Andrzejowi Materzokowi honorową odznakę im. Bolesława Chomicza. Dh Materzok był członkiem drużyny, która w roku 1966 zdobyła pierwszy złoty medal dla pszowskiej jednostki. W ramach dni strażackich dzieci z PP nr 1 i PP nr 2 oraz sekcja dzieci niepełnosprawnych zwiedziła remizę. Były zabawy ze sprzętem pożarniczym, ubieranie strażackiego munduru bojowego, a także przejażdżka czerwonym autem. Od 13-go maja z małymi przerwami deszcz lał przez 7 dni. W związku z tym w jednostce ostre pogotowie bojowe i wyjazdy do pompowania zalanych piwnic w Pszowie, Krzyżkowicach, Mszanie, Rydułtowach i Nieboczowach. Dysponowano Forda z osprzętem na przyczepie. W Bukowie zmobilizowano druhów z kilku OSP dla ratowania przeciekającego polderu „Buków”. Przejął on główną falę powodziową i tylko z tego względu nie doszło do powodzi w dorzeczu Odry na większą skalę. Można rzec, że prawie spełnił swoje zadanie, ale znowu przy pomocy strażaków – głównie ochotników (przyp. autora). Jeszcze w maju udział pocztu sztandarowego w pogrzebie dha Emanuela Langra – jednego z najstarszych członków jednostki oraz dha Piotra Kowola – byłego członka zarządu. W czerwcu na prośbę burmistrza zabezpieczanie dwudniowej imprezy w ramach obchodów Dni Pszowa. Był m.in. organizowany rajd rowerowy ulicami miasta. Nasze drużyny reprezentowały jednostkę: w I Turnieju Piłkarskich Piątek i w rajdzie samochodowym HDK i zdobyły kolejno puchary za V i II miejsce. Dwie drużyny z Zielonej Góry jak co roku zwróciły się z prośbą o gościnę w remizie na czas trwania rajdu. Na placu przed remizą przeprowadzono także akcję oddawania krwi. Na apel odpowiedziało osiemnastu dawców – nie tylko z szeregów straży. Wystosowano do urzędu miejskiego pismo w sprawie niedociągnięć organizacyjnych podczas Dni Pszowa – podczas koncertu na stadionie gwałtowna burza spowodowała wyłączenie prądu i zalanie boiska. Nie przewidziano w scenariuszu imprez takich przypadków i trzeba było ściągać sekcje z oświetleniem z innych jednostek. Pszowskie sekcje także oświetlały teren i zarazem pompowały wodę z ulicy M. Konopnickiej i K. Miarki. W drugim piśmie do urzędu miejskiego zasygnalizowano brak informacji dla odpowiednich służb ratowniczych o zamkniętych ulicach M. Konopnickiej i Ks. Witolda w związku z prowadzonymi remontami tych ulic. W przypadku interwencji brak było dojazdu do potrzebujących. Zrealizowano zakupy sprzętu z funduszy KSRG oraz z tytułu uzyskania 1% od podatków. Swój 1% zadeklarowali darczyńcy w wys.1650,- zł. Zakupiono m.in. 2 izolujące aparaty oddechowe oraz mundury bojowe i galowe. W czerwcu także zabezpieczano procesję Bożego Ciała i odpust parafialny św. Piotra i Pawła. Na prośbę ks. proboszcza sześciu druhów niosło feretron podczas odpustowej mszy św. 4 lipca sekcja bojowa zaprezentowała samochód ratowniczy Ford ze sprzętem na dodatkowym graniu WOśP, który był zorganizowany przez Jurka Owsiaka jako pomoc powodzianom i zakup sprzętu dla straży pożarnych. Druhowie: Henryk Majchar, Piotr Fiszer i Dariusz Danielczyk otrzymali specjalne podziękowanie od premiera rządu RP – Donalda Tuska za udział w tegorocznej akcji powodziowej. Do listu dołączono po 1000 - zł nagrody, z której druhowie solidarnie przeznaczyli 50% na cele statutowe jednostki. Własnym zaangażowaniem się druhów dokonano remontu kapitalnego magazynu paliw i smarów. Wymieniono instalację elektryczną, wykafelkowano posadzkę i ściany oraz zabudowano półki. Dokonano także częściowej wymiany podłogi w Lublinie oraz zamontowano nowe drzwi tylne – były częściowo skorodowane. Prace konserwatorskie części wewnętrznych i podwozia wykonali druhowie we własnym, zakresie. W sierpniu członkowie pocztu sztandarowego i liczne grono strażaków odprowadziło „na wieczną wachtę” członka honorowego jednostki - śp. dha Alfreda Karnówkę. Był jednym z zawodników, którzy wywalczyli w Karlovacu w 1966 pierwszy złoty medal dla Pszowa. Dh Henryk Majchar był na odprawie naczelników w Godowie. Poruszano tam sprawy organizacyjno – szkoleniowe oraz wdrażanie w jednostkach nowych przepisów obowiązujących podczas prowadzenia akcji. Z wyjazdów do akcji w sierpniu warto odnotować pożar domu mieszkalnego na osiedlu Biernackiego, dwukrotny wyjazd do pożaru zboża na „pańskich polach” oraz kilkakrotne likwidacje gniazd os i szerszeni. Zabezpieczano także na obiekcie lodowiska wojewódzką galę walk wschodu organizowaną przez urząd miejski. 28 sierpnia zorganizowano na boisku TS „Górnik Pszów” zawody miejskie o puchar burmistrza miasta. Zawody te nie były obowiązkowe w dwuletnim cyklu zawodów eliminacyjnych, lecz szanujące się drużyny rozgrywają spotkania corocznie. Dwa pierwsze miejsca zajęły sekcje z Krzyżkowic, trzecie przypadło pszowikom, zaś czwarte kolegom z Rydułtów. Zrezygnowano z biegu sztafetowego ze względu na duże opady deszczu i rozegrano tylko konkurencję bojową, więc spotkanie było czysto towarzyskie. W okresie wakacyjnym zorganizowano szereg szkoleń i pokazów dla młodzieży w ramach programu „Bezpieczne wakacje 2010” realizowanego przez urząd miejski. We wrześniu tradycyjnie jak co roku na prośbę ks. proboszcza zabezpieczanie dróg dojściowych pielgrzymów i parkingów podczas odpustu parafialnego. Nie uwzględniono zgłaszanych w latach poprzednich przez strażaków uwag organizacyjnych – złe oznakowanie dróg dojściowych i nie wpuszczanie przez policję do centrum miasta samochodów z inwalidami lub z widocznym kalectwem. „Nie było takiego rozkazu” – tłumaczyli się porządkowi policjanci. Była potem na ten temat ostra dyskusja na zebraniu zarządu. Na apel burmistrza miasta o udekorowanie trasy przejazdu powiatowego korowodu dożynkowego, na wjeŸdzie do remizy przy ulicy ks. P. Skwary przedstawiono scenkę rodzajową pod hasłem „Rolniku – śpij spokojnie! Straż czuwa”. Dekoracja ta zdobyła pierwsze miejsce w konkursie ocenianym przez specjalną komisję. W tym miesiącu oddelegowano dwóch druhów na szkolenie recertyfikacyjne ratowników medycznych do Kir k/ Zakopanego. Delegacja jednostki uczestniczyła także w jubileuszu 80-lecia OSP Jedłownik. Opracowano i wysłano uwagi do ogłoszonych przez urząd miasta konsultacji społecznych na temat „Rewitalizacji miasta na lata 2011 – 2015”. W opracowaniach nie uwzględniono aspektów historyczno – górniczych miasta oraz finansów na poprawę infrastruktury remiz OSP . Pszowska jednostka była jedyną organizacją społeczną, która na proponowane konsultacje odpowiedziała i wniosła poprawki. Odbyło się potem u burmistrza spotkanie na temat m.in. poprawy wspólnych kontaktów organizacyjno – finansowych. Powodem spotkania był też brak większego zrozumienia pracowników urzędu dla spraw jednostki – m.in. nie otrzymujemy odpowiedzi na wysłane pisma. Pod koniec tego pracowitego miesiąca odbyło się „przy grilu” spotkanie ogólne druhów podsumowujące dotychczasową działalność. Było pieczenie kiełbasek i „po małym jasnym”. W paŸdzierniku przeprowadzono prace remontowo – malarskie świetlicy i zaplecza kuchennego przy dużym wkładzie pracy druhów jednostki. Ponadto sprzątano po firmie malarskiej oraz wykonano konserwację Forda. Z urzędu miasta otrzymano zgodę na zakup sprzętu zniszczonego podczas powodzi na kwotę 8 tys. zł. Poprzedni wniosek zarządu o dofinansowanie był odmowny. Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs – wspomnienia na temat przeprowadzanych akcji powodziowych – głównie tegorocznych. Opracowano więc takowe i wysłano jako jedna z nielicznych jednostek w powiecie. Delegacja straży uczestniczyła w urodzinowej mszy św. ks. prałata Józefa Fronczka. Chętni druhowie wyjechali także Lublinem do Częstochowy obserwować i kibicować kolegom z Krzyżkowic, którzy startowali w zawodach wojewódzkich. 17 paŸdziernika delegacja jednostki uczestniczyła w MOK - u w koncercie charytatywnym pod nazwą „Dni tańca” organizowanym przez burmistrza miasta i sekcję osób niepełnosprawnych TPP. Na bieżąco odbywały się w remizie szkolenia członków JOT-u z wykorzystaniem sprzętu i udzielaniu pomocy przedmedycznej. W tym miesiącu także gaszono pożar domu przy ul. Długosza oraz na ul. Kusocińskiego wycięto drzewa grożące przewróceniem się i uszkodzeniem linii energetycznej. W listopadzie zaproszono delegację na zebranie podsumowujące sezon rowerowy sekcji „Koło” działającej przy TPP. Otrzymano także podziękowanie od komendanta powiatowego PSP za pomoc w zorganizowaniu halowych mistrzostw śląska piłki nożnej strażaków zawodowych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Honorowego Krwiodawstwa nadeszło także pismo z podziękowaniami za pomoc i udział w akcjach oddawania krwi. Druhowie: Piotr Fiszer i Dariusz Majchar uczestniczyli w kursie naczelników organizowanym przez komendę powiatową PSP. Z funduszy urzędu miejskiego zrealizowano wreszcie zakupy sprzętu zniszczonego podczas akcji powodziowych. Członkowie zarządu wyrazili jednak swoje rozgoryczenie z powodu zakupów z 22% podatkiem VAT zamiast z 7% na cele ochrony przeciwpożarowej, gdyż pracownicy urzędu nie są w pełni zorientowani w przepisach finansowych. Uzyskano zgodę na cotygodniowe darmowe wejście na lodowisko dla członków MDP. Grudzień to miesiąc mający już swój stały tradycyjny i wypracowany przez lata scenariusz. Więc spotkanie strażaków z górnikami „przy kufelku” po mszy św. barbórkowej i wożenie św. Mikołaja czerwonym – strażackim autem. W okresie przedświątecznym strojenie choinki wspólnie z członkami drużyny młodzieżowej. W tym roku także przypadło w Pszowie zorganizowanie spotkania opłatkowego z kolegami z Krzyżkowic, z nowo wybranym, starym burmistrzem Markiem Hawlem oraz przewodniczącym rady miejskiej Pawłem Kowolem. Spotkanie uświetnił występ jasełkowy dzieci z SP nr 2. 28 grudnia zaś prezes, naczelnik i członkowie powiatowego pocztu sztandarowego uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Lubomi zorganizowanym przez oddział powiatowy Związku OSP RP. Byli na nim obecni posłowie, senatorowie z naszego rejonu, a także powiatowe i wojewódzkie władze Związkowe i PSP z Katowic i z Ostrawy w Czechach. W grudniu zanotowano udział w gaszeniu pożaru zaplecza kotłowni domu jednorodzinnego na ul. Paderewskiego oraz w noc sylwestrową niedużego pożaru dachu MOK-u, gdyż wynajęta przez urząd miejski firma nie zabezpieczyła miejsca po odpaleniu petard. Konieczna więc była akcja z udziałem siedmiu sekcji straży pożarnej, lecz nie było konieczne ewakuowanie uczestników zabawy. W świetlicy własnej było tylko sylwestrowe spotkanie strażaków z żonami w małym gronie, gdyż od kilku już lat brak jest chętnych na zorganizowanie większego balu.

               Rok 2011 przyniósł ze swym początkiem akcje pożarowe, gdyż już 8 stycznia gaszono pożar garażu na ul. Obrońców Pokoju. 14 stycznia natomiast na plac przed remizą zajechał specjalistyczny autobus i przeprowadzono akcję honorowego oddawania krwi. Na apel odpowiedziało 39 osób, lecz tylko 1 strażak. Na zebraniu zarządu ustalono skład delegacji jadącej na walne zebranie do Melća. 22 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa dla członków straży – (jednak doszła do skutku wobec kilku prób w latach ubiegłych – przyp. autora). Jeszcze w styczniu odbyło się dwukrotne spotkanie robocze przed walnym zebraniem. Tematem spotkań była obsada kadrowa członków zarządu na nadchodzącą kadencję. Należy także odnotować, że dotychczasowy prezes – dh Danielczyk wyraził chęć rezygnacji „z powodu przemęczenia działalnością”. Szukano więc nowych chętnych do rzeczywistej pracy w zarządzie nawet spoza dotychczasowych członków jednostki. Zebrani zgodzili się ze stwierdzeniem, że należy zarząd odmłodzić i wprowadzić nieco „świeżej krwi” Miesiąc styczeń przyniósł jeszcze jedną akcję pożarową. Paliła się piwnica w bloku mieszkalnym na os. Grunwaldzkim. Było duże zadymienie klatki schodowej i mieszkańcy nie wiedzieli jak się zachować w takich przypadkach. Wystąpiła także poważna awaria samochodu Star – pękła uszczelka pod głowicą silnika. Należało też dokonać przeglądu instalacji elektrycznej w Lublinie, gdyż w okresie zimowym nie można uruchomić auta. W pierwszą niedzielę lutego ważne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Zarząd jednostki uzyskał absolutorium za swoją dotychczasową działalność, lecz przede wszystkim dotychczasowy prezes – dh Danielczyk zgodził się pełnić tę funkcję jeszcze przez jedną kadencję. Zgodnie ze statutem pszowskiej straży przedstawił nowych druhów do pracy w zarządzie. I tak dotychczasowy długoletni naczelnik Henryk Majchar postanowił oddać techniczne sprawy jednostki młodszym następcom. Zastąpił go na tym odpowiedzialnym stanowisku Piotr Fiszer, a funkcję jego zastępcą zgodził się pełnić Dariusz Majchar. Skarbnikiem został Tomasz Anderski, a sekretarzem nadal autor niniejszej kroniki Piotr Mikołajczyk. Gospodarzem pozostał Henryk Majchar. Wprowadzono także nowych członków zarządu w osobach: Stanisława Mojżysza, Łukasza Jezuska oraz Łukasza Palacza. Komisję rewizyjną utworzyli: Wilhelm Porwoł jako przewodniczący oraz Marek Kucza i Henryk Kałuża. Walne zebranie postanowiło także na wniosek zarządu uhonorować odznaką „Zasłużony dla OSP Pszów” druha Henryka Majchara, Andrzeja Fojcika, Eryka Utratę oraz wieloletniego sponsora jednostki firmę DUO-VOX Mołdrzyk – Paczos. Jeszcze w lutym zanotowano udział w akacji zabezpieczania ulicy ks. P. Skwary na której z jadącego samochodu przewożącego kamień kopalniany otwarła się burta i częściowo wysypał się ładunek. Przygotowano także i wysłano materiały z walnego zebrania do: Sądu Rejestrowego do Gliwic, do starostwa powiatowego, do urzędu skarbowego i oddziału powiatowego Związku. W marcu z okazji Dnia Kobiet sprawdzony sposób uhonorowania naszych członkiń – odwiedzenie ich z kwiatkiem w domach przez druhów w mundurach galowych. Żony strażaków aby poświętować, spotkały się u druha Ryszarda Glenca w Kobyli. Trzy grupy strażaków przeprowadziły w szkołach eliminacje środowiskowe OTWP, które potem w kwietniu skutkowały eliminacjami miejskimi w remizie. Jeszcze w marcu odbyła się wizyta robocza u burmistrza w sprawie wydatkowania obiecanych 120 tys. zł na termomodernizację remizy i zabezpieczenie jej instalacją antywłamaniową. Ustalono także, że wobec planów zakupu nowego samochodu należy poprawić wysokość wjazdu w bramie garażowej nr 4. Dokonano też przeglądów atestacyjnych gaśnic i sprzętu Lukas – szczęki życia. Przeprowadzono także akcję honorowego krwiodawstwa. Ten bezcenny lek oddało 40 osób, w tym kilku strażaków. Z okazji święta patronalnego piekarzy – św. Klemensa wystosowano okazjonalny list z podziękowaniami do p. Józefa Czyża wieloletniego sponsora jednostki. Z przeprowadzonych w tym miesiącu akcji warto odnotować pięciokrotny wyjazd do palących się traw, w tym dwukrotnie dwoma samochodami. Delegacja jednostki uczestniczyła w uroczystej sesji rady miejskiej zorganizowanej w ramach Dni Papieskich i beatyfikacji Jana Pawła II. Promowano na niej nową książkę Bogusława Kołodzieja pt. „Karol Wojtyła w Pszowie”. W kwietniu poczet sztandarowy uczestniczył w jubileuszu 100-lecia OSP Golasowice, z którą to jednostką pszowscy druhowie rywalizowali w eliminacjach do olimpiad pożarniczych. Specjalna komisja oceniła 96 prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Wyłoniono laureatów i wysłano nagrodzone na etap powiatowy. Jak w latach ubiegłych zabezpieczano z pochodniami procesję Drogi Krzyżowej ulicami miasta oraz wielkopiątkową na Kalwarię. Jeszcze kwietniu liczne grono druhów odprowadziło na wieczny spoczynek śp. Eryka Utratę – długoletniego członka jednostki i byłego dyrektora SP nr 1. Dh Utrata jeszcze za życia wyraził życzenie, aby być pochowany w mundurze strażackim i członkowie zarządu uhonorowali to życzenie podejmując stosowną uchwałę. W maju tradycyjnie już udział w obchodach świąt państwowych i resortowych. Na uroczystym apelu strażackim wręczono m.in. nagrody laureatom konkursu plastycznego. Na prośbę komendanta powiatowego PSP wysłano Lublina na obchody wojewódzkie do Katowic Ponadto sześciu druhów wyjechało na wojewódzkie obchody Dni Strażaka, zaś delegacja ze sztandarem na jubileusz 75-lecia SDH do Melća w Czechach. W ramach dni otwartych dzieci z SP nr 2 i sekcja dzieci niepełnosprawnych zwiedziły remizę, gdzie m.in. ubierały się na czas w ubranie bojowe i jeŸdziły czerwonym strażackim autem. Wystosowano pismo do urzędu miasta aby należny, a nie pobrany za akcje ekwiwalent przekazać jako dotację na rzecz jednostki. W komendzie powiatowej PSP dwóch druhów uczestniczyło w kursie II-go stopnia. Z akcji ratowniczych warto odnotować w póŸno – wieczorowej porze udział sekcji w likwidacji ciągnącej się od dworca autobusowego do Wodzisławia plamy oleju i zabezpieczanie rejonu na czas wielkiej ilości akcji prowadzonych przez JRG. W czerwcu w remizie odbyła się sesja rady miejskiej na temat bezpieczeństwa miasta, na której m.in. czytano raport z akcji i prowadzonej profilaktyki przeciw pożarowej. W bibliotece MOK - u strażak czytał bajki dzieciom z klas pierwszych w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom”. Na boisku sportowym w Krzyżkowicach dwie drużyny OSP Pszów startowały w zawodach zorganizowanych m.in. z okazji 10-lecia partnerskich kontaktów strażaków z Krzyżkowic i z czeskiego Hornego Beneszowa. Znowu wywalczono III i IV miejsca. Dwa pierwsze przypadły kolegom z Krzyżkowic. Jak widać trwa dobra passa OSP Krzyżkowice – gratulujemy. To sport, alei to dobrze że drużyny z Pszowa w czołówce - tak skomentowali zawody pszowscy strażacy. Na zebraniu zarządu dh naczelnik omówił udział beczkowozu Star w gaszeniu pożaru fermy kur w Kokoszycach. Znowu w raporcie z komendy Powiatowej PSP nie ujęto samochodu Ford z pełną obsadą w zabezpieczeniu rejonu. Wystosowano kolejne pismo w tej sprawie. Likwidowano także gniazdo szerszeni w Krzyżkowicach. Na prośbę ks. prałata Józefa Fronczka zabezpieczano dwoma samochodami procesję Bożego Ciała na Doły oraz niesiono feretron podczas odpustu św. Piotra i Pawła. W ramach Dni Pszowa zapewniono bezpieczeństwo uczestnikom rajdu rowerowego ulicami miasta. Użyczono też w remizie noclegu drużynie Zielonej Góry, która uczestniczyła w rajdzie samochodowym HDK. Przeprowadzono także kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Poczet sztandarowy i delegacja brali udział w jubileuszu 100-lecia OSP Syrynia. W OSP Radlin II uczestniczono w podsumowaniu konkursu zorganizowanego przez posła Krzysztofa Gadowskiego i redakcję Nowin Wodzisławskich pod hasłem „Zwycięski Florian”. Konkurs objął swoim patronatem przewodniczący parlamentu europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz starosta wodzisławski. W konkursie tym startował dh Henryk Majchar, który w głosowaniu na forum internetowym pokonał swoich 15-tu rywali. W nagrodę zdobywcy trzech pierwszych miejsc pojechali w paŸdzierniku do Brukseli, zaś wszyscy uczestnicy oraz prezesi z tych jednostek zwiedzili gmach sejmu i pałac prezydencki w Warszawie. Z początkiem lipca zarząd jednostki zaprosił umundurowanych strażaków na sesję zdjęciową do planowanego wydania kalendarza na rok 2012. Rok ten będzie nietypowy dla pszowskiej jednostki, gdyż ani się obejrzeliśmy, a znów upłynęło 5 lat od ostatniego jubileuszu 100 – lecia i trzeba pomału czynić przygotowania do następnych obchodów. Otrzymano pismo z sądu rejestrowego z Gliwic o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji po walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym. Delegacja jednostki z seniorem – druhem Józefem Dzierżawą uczestniczyli w zebraniu zarządu powiatowego w Połomi. Zebrania takie odbywają się co pół roku i zapraszani są na nie na przemian raz seniorzy, raz naczelnicy i prezesi jednostek OSP z naszego powiatu. Pszowską jednostkę wizytowali przedstawiciele komendy powiatowej PSP z Wodzisławia śl. Ocenili gotowość bojową i prowadzenie dokumentacji jako wzorową. Naczelnik Piotr Fiszer przeprowadził także ćwiczenia dwóch sekcji na ewentualność zorganizowania i przyjęcia na boisku KS „Górnik Pszów” helikoptera z lotniczego pogotowia ratunkowego. Ćwiczenia takie podyktowane były wymogami stawianymi jednostkom OSP przez przepisy o sytuacjach nadzwyczajnych i pszowska straż przeprowadziła je jako pierwsza w powiecie. 25 lipca delegacja była z wizytą w komisariacie pszowskiej policji z okazji święta patronalnego policji. Nowy komendant komisariatu Stanisław Kraski był mile zaskoczony odwiedzinami strażaków i obiecał nawiązać ściślejsze kontakty pomiędzy naszymi mundurowymi formacjami. W sierpniu dziewięcioosobowa grupa wyjechała do Konina, aby obserwować i odnowić stare znajomości na zawodach krajowych. Nakręcono film szkoleniowy, no i młodsi druhowie pooddychali atmosferą wielkich zawodów. Dokonano zakupów sprzętu strażackiego z dofinansowaniem z KSRG, jednak zaistniały problemy z płatnością, bowiem urząd miejski nie przekazał na czas należnej części pieniędzy na konto strażackie. Sytuacja wymagała monitowania ze strony strażaków. Przeprowadzono także prace remontowo – tynkarskie w garażach. Z podziału bojowego zdjęto na dwa tygodnie Stara, gdyż w sąsiednim budynku przeprowadzano prace termomodernizacyjne i wymianę kanalizacji na drodze dojazdowej do remizy. Delegacje jednostki uczestniczyły w mszy św. z okazji srebrnych godów państwa Mojżysz oraz odwiedzili posła Ryszarda Zawadzkiego z okazji jego urodzin. 1 września tradycyjnie jak co roku poczet sztandarowy i delegacja uczestniczyły w obchodach Dnia Weterana. Wspólnie z policją zabezpieczano także podczas odpustu parafialnego drogi dojściowe do bazyliki i parkingi. Pomagano także przeprowadzić wspólnie z komendą powiatową PSP zawody powiatowe na boisku klubu sportowego w Rydułtowach. Druhowie z powiatowej kompani honorowej uczestniczyli w spotkaniu towarzyskim podczas rozgrywanego turnieju piłkarskiego o puchar starosty w Łaziskach. Była strażacka grochówka i „po kufelku”. Dwoma samochodami z pełna obsadą zabezpieczano także powiatowy rajd rowerowy na trasie Wodzisław – Rogów. Była duża mobilizacja i wcześniejsze analizowanie trasy gdyż uczestników było ok. 400, więc odpowiedzialność duża. Również rowerowy rajd miejski na zakończenie lata odbył się z udziałem pszowskiej jednostki. Zabezpieczano także parafialny festyn na strzelnicy zorganizowany na zakończenie odnowienia Pszowskiej Kalwarii. Pokazano również strażacką sprawność i sprzęt z okazji Dni Promocji Zdrowia.
                Przygotowano pisma do urzędu miejskiego z powodu opracowywania przyszłorocznego budżetu oraz opracowano dokumentację do projektu na pozyskanie finansów z funduszy europejskich. Projekt ten ogłosiła firma CRIS z Rybnika i miał na celu zakup profesjonalnego sprzętu audiowizualnego do celów szkoleniowych w remizie. Wręczono także na uroczystości w komendzie powiatowej PSP pisma gratulacyjne dla OSP Biertułtowy i OSP Krzyżkowice z okazji powołania tych jednostek do KSRG. Wystosowano także pisma gratulacyjne nowo wybranym parlamentarzystom. Są nimi: Ryszard Zawadzki z Pszowa i Krzysztof Gadowski z Jastrzębia Zdroju jako posłowie oraz Antoni Motyczka z Wodzisławia i Zbigniew Meres prezes oddziału wojewódzkiego Związku jako senatorowie. W paŸdzierniku po kilku monitach w urzędzie miejskim oraz wizycie roboczej burmistrza i kilku pracowników urzędu ruszyły wreszcie obiecane roboty remontowe w remizie. Jest remontowany garaż nr 4 i w ramach prac obniżenie posadzki w perspektywie zakupu nowego samochodu. Planowane są też roboty na klatce schodowej z wymianą drzwi wejściowych. Ponadto na obiekcie remizy założono instalację antywłamaniową, której montaż wnioskowano do urzędu miasta po każdym walnym zebraniu już od kilku lat . Zgłosiła się firma specjalistyczna, która w ramach przetargu ogłoszonego przez urząd miasta taką instalację wykona. Będzie także służyć doradą i serwisem. Wysłano dwóch druhów na kurs obsługi sprzętu pożarniczego. W perspektywie przyszłorocznego jubileuszu 105-lecia jednostki otrzymano z drukarni zaprojektowany na tę okazję kalendarz na rok 2012. Członkowie powiatowego pocztu sztandarowego i prezes Danielczyk uczestniczyli w OSP Rogów w III ZjeŸdzie oddziału powiatowego Związku, na którym wybrano władze na następną kadencję. W listopadzie tradycyjnie sztandar i delegacja jednostki uczestniczyły w obchodach święta 11- listopada oraz w mszy św. w intencji chóru Cecylia. Ponadto delegacja OSP była obecna na uroczystości Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz na jubileuszu 15-lecia MOK-u. W remizie odbyło się zebranie podsumowujące całoroczną działalność klubu HDK. Wręczono pamiątkowe listy druhom, którzy najwięcej oddali tego bezcennego leku, a jeden z młodszych strażaków wyjechał w grudniu do Warszawy po odbiór specjalnej odznaki za propagowanie honorowego krwiodawstwa w rejonie wodzisławskim wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zanotowano także w tym miesiącu duży pożar stodoły w Krzyżkowicach. Alarmowano 7 jednostek OSP z okolicznych miejscowości. Przeprowadzono także ćwiczenia w cięciu drzewa z użyciem pił łańcuchowych. Wspólnie z jednostkami JRG na ulicy Andersa gaszono dostawczego Forda, który zapalił się w trakcie jazdy. Zarząd postanowił zakupić dla archiwum jednostki książkę Bogusława Kołodzieja „ Kopalnia Anna na dawnej i współczesnej fotografii 1832 – 2004”. W grudniu tegoroczne obchody Barbórki w jednostce przebiegały nieco inaczej niż w innych latach. W Związku z likwidowaniem kopalni Anna został w uroczystej procesji przeniesiony obraz św. Barbary z cechowni do bazyliki. Z uwagi na wieloletnią ścisłą współpracę OSP Pszów z tym jakże zasłużonym dla miasta zakładem pracy zaapelowano do członków jednostki o wzięcie udziału w tych obchodach. Oczywiście po mszy św. spotkanie w remizie górników ze strażakami przy sznitce z fetym ze szpyrkami. Było także dużo wspomnień i „po kufelku” tym bardziej, że tak jak w latach ubiegłych dużo strażaków pracuje w okolicznych kopalniach. W tym roku tradycyjny św. Mikołaj rozchorował się i strażaków nie poprosił o przejażdżkę ulicami Pszowa. Urząd miejski wynajął do tego celu innego, który miał własny zaprzęg. W okresie świąt Bożonarodzeniowych tradycyjnie strojenie choinki z członkami MDP. Tradycyjne od kilku lat - raz w jednej, raz w drugiej pszowskiej jednostce spotkania opłatkowe z zarządem OSP Krzyżkowice nie doszło do skutku. Tegoroczne u sąsiadów odbyło się bez udziału naszej delegacji. Było za to spotkanie wewnętrzne członków zarządu i członków czynnych z burmistrzem i przewodniczącym rady miejskiej. Członkowie pocztu sztandarowego oraz prezes i naczelnik uczestniczyli w dniu 28 grudnia w spotkaniu opłatkowym oddziału powiatowego Związku w OSP Zakładów Koksochemicznych w Radlinie. Wręczono na nim listy gratulacyjne dla wszystkich nowo wybranych prezesów jednostek OSP z naszego powiatu. W Sylwestra zabawa w świetlicy kilkunastu par z pogotowia ratunkowego z Rydułtów i części chętnych członków jednostki. Oczywiście część druhów jak co roku pełniła dyżur gotowości bojowej, gdyż w tę szczególną noc tradycyjnie należy spodziewać się jakichś przykrych zdarzeń związanych z odpalaniem petard.