Telefon: (32) 455 88 08

Email: osppszow@poczta.onet.pl

Historia

Lata 1990 - 1999

W roku 1990 na walne zebranie sprawozdawcze przyjechał prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP druh Franciszek Foszcz oraz chor. Grzegorz Matłoch z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Zrezygnował ze względu na stan zdrowia ze swojej funkcji wieloletni przewodniczący komisji rewizyjnej druh Zygfryd Pieła. Zgromadzeni na zebraniu wybrali do komisji druha Marka Kuczę. Rozważano też problem braku kierowców samochodu bojowego i ewentualne ich uzupełnienie kierowcą z straży zawodowej, ale tylko podczas wyjazdu do akcji. Nowy kierowca pozyskany pod koniec ubiegłego roku nie jest jeszcze dobrze obznajomiony ze sprzętem. Proszono również prezesa zarządu miejskiego o interwencję w zarządzie wojewódzkim związku w sprawie dostarczenia 10 szt. mundurów wyjściowych, które były nagrodą w zawodach wojewódzkich przed dwoma laty. W celu zintegrowania starszych druhów z młodszymi zorganizowano wieczór wspomnień połączony z wystawą dorobku jednostki. Na wystawę, która była czynna przez kilka dni, zaproszono dzieci z wychowawcami ze szkół podstawowych. Wymiernym efektem tych działań było powołanie wreszcie drużyny młodzieżowej. Zorganizowano dla niej wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa do Mysłowic. 4 maja dla członków OSP i ich rodzin, jak również dla młodzieży zorganizowano pieczenie kiełbasy i zabawy przy ognisku. Gospodarz jednostki apelował o konieczności całkowitego zmodernizowania instalacji elektrycznej, gdyż w remizie grozi poważna awaria w przypadku przeciążenia sieci. Delegacja jednostki brała udział w jubileuszu 80-lecia OSP Marklowice (przeznaczono na ten cel 25 tys. złotych), zaś drużyna sportowa brała udział w zawodach miejskich. Przeprowadzono również inspekcję techniczną jednostki, która została oceniona na piątkę. Rozpoczęto remont remizy z tytułu szkód górniczych i przy okazji uchwałą nr 9/90 zakupiono z własnych funduszy radiatory grzewcze na sumę 2 ml. zł. Jak widzimy inflacja w ciągu ostatnich lat jest galopująca – przyp. autora. W listopadzie podejmowano próby zorganizowania w remizie giełdy wymiany kaset video, można było zobaczyć miłośników filmów, którzy obładowani kasetami, umawiali się na placu przed domem parafialnym, niekiedy przy bardzo brzydkiej pogodzie. 4 grudnia wzorem lat poprzednich zorganizowano spotkanie po barbórkowej mszy św. dla członków i seniorów OSP. W większości członkowie straży to byli lub aktualni pracownicy KWK “Anna”, a więc też górnicy. Dopisali także sympatycy pszowskiej jednostki. Do akcji gaśniczych wyjeżdżano w tym roku m.in. do Jedłownika, do Rydułtów oraz do pożaru lasu do Mysłowic.

               Rok 1991 był rokiem przełomowym ze względu na przeprowadzone na walnym zebraniu wybory nowego zarządu na nadchodzącą kadencję. Wybrano nowego prezesa jednostki druha Józefa Odrowąża. Dotychczasowy, długoletni prezes Jan Orawski zrezygnował ze względu na stan zdrowia. Pełnił tę funkcję od roku 1968. Naczelnikiem pozostał druh Alojzy Gomołka, a jego zastępcą Andrzej Fojcik. Zarząd “zasilił” również nowy skarbnik oraz wymieniono skład osobowy komisji rewizyjnej. Na tym zebraniu dokonano wyboru zarządu w nowy sposób poprzez imienny wybór prezesa. Prezes dobierał sobie członków zarządu, przydzielał im poszczególne funkcje i przedstawiał walnemu zebraniu do zatwierdzenia. Nie mógł potem żalić się, że wszystko musi robić w jednostce sam (dotychczas wybierano skład całego zarządu, który potem ukonstytuowywał się funkcyjnie. Było to istotne novum w Związku OSP – przyp. autora). W swoim sprawozdaniu finansowym druh skarbnik żalił się też na trudny okres gospodarczy kraju, chaos i zmieniające się ceny. W związku z tym są trudności w ustaleniu prawidłowego bilansu finansowego jednostki. Druh naczelnik zaś skarżył się, że nie można kupić opon do samochodów bojowych. Jeszcze w styczniu zorganizowano dla młodzieży dyskotekę. Miała na celu większe zżycie się już działających członków młodzieżowej drużyny pożarniczej i pozyskanie nowych. W związku z wstrzymaniem dotacji z zarządu miejskiego, zaprenumerowano z własnych funduszy czasopismo “Strażak” oraz zanotowano dalsze naciski do samostanowienia jednostki i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Kontynuowano remont remizy z tytułu szkód górniczych. Zarząd jednostki zgodził się na dyżury 1 raz w tygodniu i zebrania zarządu koła kulturalnego mniejszości niemieckiej w Pszowie (dotychczas nie mieli lokalu na zebrania). 12 maja zanotowano udział delegacji w obchodach 70-lecia do OSP Syrynia. Tam też odbył się Zjazd Miejski, na który wytypowano druha Henryka Majchara. świętowano również w Wodzisławiu śl. 70-lecie Związku OSP. Sekcja bojowa brała udział w ćwiczeniach kompanii odwodowej dla jednostek z rejonu Wodzisławia śl. Oceniono naszą sekcję jako dobrze wyszkoloną. W czerwcu odbyły się również zawody miejskie, zaś we wrześniu rejonowe. W sierpniu ukazała się ustawa “O ochronie przeciwpożarowej”, która regulowała prawne aspekty działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. Ustalała też obowiązki i zadania urzędów gminnych i miejskich wobec istniejących na ich terenie OSP. - Był to więc m.in. dla OSP Pszów akt prawny o podstawowym znaczeniu, bo decydował “o być, albo nie być” na przyszłość w przypadku trudności gospodarczych kraju – przyp. autora. W paŸdzierniku tego roku podjęto uchwałę 13/91, która pozwalała na rozpoczęcie prac remontowych i adaptacyjnych kuchni i zaplecza socjalnego dla potrzeb OSP. Dotychczas mieszkała samotnie w remizie pani Małgorzata Szymiczek i miała za duże mieszkanie jak na własne potrzeby. Przy okazji prawnie unormowano sprawy mieszkaniowe, sporządzono formalną umowę wynajmu lokalu zgodnie z wytycznymi urzędu miejskiego. Tradycyjnie już 4 grudnia odbyło się spotkanie barbórkowe “przy kufelku”. W grudniu również podpisano umowę wynajmu części garażu na potrzeby firmy budowlanej i przynajmniej częściowo pozyskano fundusze dla jednostki.

               W roku 1992 walne zebranie obdarzyło godnością członka honorowego długoletniego przewodniczącego komisji rewizyjnej – druha Zygfryda Pieła oraz Ludwika Seidel - także długoletniego i zasłużonego skarbnika jednostki. Mianowano też honorowym prezesem druha Jana Orawskiego. Wobec dalszego obcinania dotacji dla OSP Pszów ze strony urzędu miejskiego walne zebranie uchwałą nr 2 zobligowało zarząd do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dlatego też zarząd jednostki podjął uchwałę o otwarciu w remizie kawiarni, która choćby w części pokrywałaby bieżące wydatki. W związku z tym przystąpiono do dalszego przebudowywania pomieszczeń kuchni i przedpokoju istniejącego mieszkania. Podpisano też umowę wynajmu pomieszczeń w remizie po dawnej szkole handlowej, dotychczas były bezpodstawnie zajmowane przez mieszkańców sąsiedniego budynku. Zorganizowano wśród uczniów pszowskich szkół turniej wiedzy pożarniczej. 10 maja delegacja straży brała udział w jubileuszu 80-lecia OSP Kokoszyce. Zakupiono pierwszych 6 szt. czapek rogatywek – zgodnie z nowym regulaminem umundurowania. Podłączono również obiekt remizy do gazociągu przebiegającego w sąsiedztwie budynku. Zanotowano w protokólarzu wyjazd sekcji bojowych do pożarów lasów w rejonie Imielina, Olkusza w lipcu i w sierpniu oraz tygodniową akcję w rejon KuŸni Raciborskiej od 26 sierpnia do 2 września. Spaliło się wtedy ponad 9 tys. ha lasów. Pszowskie sekcje brały udział w tej akcji pożarowej od pierwszych godzin i zmieniano się drużynami na miejscu działania. Pierwsza zmiana brała udział w tej akcji przez dwa dni i tworzyli ją: Henryk Majchar jako dowódca, Eugeniusz Danielczyk był kierowcą oraz Julian Szłapka, Zbigniew Bombik, Jerzy Rak i Piotr Mikołajczyk. W drugiej sekcji dowódcą był Andrzej Fojcik, kierowcą Jerzy Kwiatoń oraz Henryk Kałuża, Marek Kucza, Eugeniusz Kozłowski i Jacek Wojaczek. Przydał się podczas wymian sekcji wysłużony Żuk, którym razem z kolegami z Zawady dojeżdżano do miejsca działania. Był to bardzo gorący okres również w sensie pogodowym, np. torfowiska w rejonie Kotlarni tliły się jeszcze w połowie paŸdziernika. Po zakończeniu akcji “leczenie ran” w sprzęcie, bojowy Star wymagał remontu. Trzeba było pospawać i wymienić zerwane grodzie w zbiorniku wodnym, naprawić tylny most i wiele drobnych awarii. 29 września odbyło się podsumowujące akcję spotkanie przy kawie z przedstawicielem urzędu miejskiego z Wodzisławia śl. - druhem Piotrem Migułą. Przekazał do jednostki 6 szt. mundurów bojowych, 6 hełmów i 6 toporków z pochewkami jako nagrodę za włożony w akcję trud. Zorganizowano również – po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, w paŸdzierniku wycieczkę dla rodzin strażaków w rejon pożarzyska. Zaznajomiono najbliższych z miejscem śmierci 2 strażaków, złożono tam kwiaty i zapalono znicze. Potem zwiedzono cudownie uratowany z pożaru drewniany kościółek w Magdalence oraz złożono przyjacielską wizytę w Tworogu Małym k/ Sośnicowic. W miejscowej remizie przy kawie i kołoczu dzielono się wrażeniami z wycieczki i przeprowadzonej akcji. Podtrzymano zawiązane przyjaŸnie i w dowód podziękowania za “opiekę “ nad naszymi druhami w czasie działania w ich miejscowości, wręczono pamiątkowy dyplom i puchar. W paŸdzierniku drużyna pszowska brała również udział w zawodach krajowych w Zdzieszowicach na OpolszczyŸnie. Uzyskane tam III miejsce na podium awansowało drużynę OSP Pszów do zawodów międzynarodowych w Berlinie w przyszłym roku. W związku z tym 5 grudnia do Opola pojechała delegacja jednostki na spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu do Niemiec. W grudniu również zorganizowano wzorem lat poprzednich spotkanie “przy kufelku” po mszy św. Barbórkowej oraz uroczystość pod hasłem “Strażackie spotkania `92”. Przyjechał na nie płk Baniak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach i w dowód podziękowania za akcję pożarową w KuŸni Raciborskiej wręczył naszym druhom 6 złotych medali “Za zasługi dla Pożarnictwa”.

               Rok 1993. Na walnym zebraniu był obecny przedstawiciel zarządu wojewódzkiego Związku – druh Alojzy Wieczorek. Przyjęto też oddzielną uchwałą do stosowania nowy statut Związku. Rok ten rozpoczął się też w pszowskiej jednostce pogrzebem honorowego naczelnika druha Karola Glenca. W ostatniej drodze towarzyszyły mu liczne delegacje jednostek OSP, które na zawodach rywalizowały z “pszowikami” pod dowództwem naczelnika Karlika – jak go wszyscy nazywali. Dokonano również z początkiem tego roku awaryjnej wymiany pieca CO w remizie. Zanotowano w protokólarzu wyjazd delegacji na spotkanie z sędziami zawodów międzynarodowych CTIF i drużynami kadry narodowej. Powołano komitet organizacyjny wyjazdu pszowskiej jednostki do Berlina. W jego skład weszli przedstawiciele zarządu OSP oraz radni dzielnicy Pszów, którzy obiecali wszechstronną pomoc. Trzeba było brać udział w szeregu spotkaniach, zawodach kontrolnych i szlifować formę przed olimpiadą. Wszystko to wymagało dużych nakładów finansowych i czasu. Wyjeżdżano m.in. na zawody do Kadłuba w woj. opolskim, do Opola, do Lądka k/ Konina i na ostatnie przedwyjazdowe w dniu 3 lipca do Zdzieszowic. W czasie obchodów “Dni ochrony przeciwpożarowej” odbył się z udziałem pszowskich strażaków festyn w Wodzisławiu śl. z rozegranym na stadionie KS Odra meczem piłki nożnej. Delegacja z Pszowa brała również udział w maju w uroczystości poświęcenia sztandaru w OSP Tworóg Mały. Żalono się też, że zarząd miejski OSP w Wodzisławiu śl. nie interesuje się wyjazdem pszowskiego przedstawiciela dha Dariusza Majchara na wojewódzki etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej do Katowic - “przecież reprezentuje nasz region” – zapisano w protokólarzu. Po przyjeŸdzie z zawodów ze Zdzieszowic zorganizowano z początkiem lipca uroczyste spotkanie ze sponsorami na wyjazd do Niemiec. Odbyła się prezentacja wyposażenia osobistego zawodników, ubiorów i zabieranych pamiątek. Szczególnie dziękowano darczyńcom – ks. proboszczowi Holonie oraz panu Zbigniewowi Bartusiowi, który sponsorował wszystkie wyjazdy na spotkania kontrolne. Wreszcie nadszedł dzień 9 lipca. Uroczyste pożegnanie przez rodziny i członków jednostki. Teraz już tylko oczekiwanie na wynik z Berlina i nareszcie jest wiadomość - II miejsce i srebrny medal mistrzostw. Powtórzył się sukces pszowskiej OSP z roku 1966 z Jugosławii. 22 lipca przyjazd, powitanie i gratulacje m.in. od strażaków z OSP Tworóg Mały i Głożyn. Srebrną drużynę pod dowództwem Henryka Majchara tworzyli: Ryszard Glenc, Andrzej Fojcik, Witold Praszelik, Eugeniusz Danielczyk, Mirosław Latocha, Henryk Kałuża, Marek Kucza, Eugeniusz Kozłowski i Jacek Wojaczek. W sierpniu delegacje pszowskich strażaków brały udział w uroczystościach rocznicy wielkiego pożaru lasów w KuŸni Raciborskiej. W Magdalence – kościółku w środku lasów, który był cudownie ocalony z pożaru była polowa msza św. z udziałem biskupa gliwickiego, a potem festyn w Twarogu Małym. W paŸdzierniku otwarto kilkudniową wystawę osiągnięć OSP. Odbyło się z tej okazji spotkanie ze sponsorami i przedstawicielami władz miejskich. Po zwiedzeniu wystawy przez dzieci z pszowskich szkół, zanotowano zwiększony nabór do drużyn młodzieżowych. Zgłosiło się około sześćdziesięciu chętnych. Zmieniono łączność radiową w rejonie wodzisławskim i przydzielono nowy kryptonim dla pszowskiej OSP. W miesiącu listopadzie otwarto w remizie kawiarnię “Strażacka”. Odbyło się w Pszowie zebranie wyjazdowe Zarządu Miejskiego OSP z Wodzisławia śl. Przedstawiciele jednostek zaznajomili się z przebiegiem zawodów w Berlinie. 23 grudnia zorganizowano uroczyste spotkanie opłatkowe członków zarządu, komisji rewizyjnej i tegorocznych sponsorów. Wręczono okazjonalne upominki m.in. panu Kazimierzowi Migule z Rydułtów jeden z trzech specjalnie wydanych na olimpiadę strażackich toporków w kasetce. Zanotowano w tym roku 10 wyjazdów do akcji, z czego na terenie Pszowa 2 razy. Był również wyjazd do jednostki ratowniczej do Wodzisławia śl. jako rezerwa zabezpieczenia terenu operacyjnego. Samochody straży zawodowej były na wyjeŸdzie.

               W lutym 1994 roku zmarł członek honorowy jednostki – druh Zygfryd Pieła. Na walnym zebraniu w marcu członkami honorowymi zostali: Emil Fojcik i Emil Turek. Utworzono też w ramach jednostki sekcję skata sportowego. Dokonano uroczystego wręczenia legitymacji członkom drużyny młodzieżowej. W karnawale zorganizowano w nowopowstałej kawiarni dyskotekę dla młodzieży oraz tradycyjnego “śledzia”. Tym razem odbył się z udziałem zespołu folklorystycznego Klubu Seniora “Nie dejmy się” z Wodzisławia śl. Zebrani mogli zapoznać się z zapomnianym już śląskim obrządkiem karnawałowym - “pogrzebania basa”. Miejskie obchody “Dnia Strażaka” odbyły się w Radlinie, zaś 9 maja większa grupa z OSP Pszów wyjechała na festyn strażacki do Tworoga Małego, gdzie podpisano umowę partnerską pomiędzy dwiema jednostkami. Delegacja pszowskiej straży udała się też do Katowic na wręczenie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Ufundował go arcybiskup archidiecezji katowickiej Damian Zimoń. Jeszcze w maju zarząd jednostki na swym posiedzeniu większością głosów podjął uchwałę o zlikwidowaniu w remizie kawiarni “Strażacka”. Odbył się wyjazd na wręczenie sztandaru i jubileusz 60-lecia do OSP Zawada. Delegacja pszowskich strażaków wzięła udział w rozgrywanym meczu piłki nożnej w ramach I Turnieju Miejskich Drużyn Pożarniczych OSP. 9 lipca odbyły się z udziałem drużyny z Pszowa pokazowe ćwiczenia strażackie i start towarzyski w zawodach w czeskim Bohuminie. Przedstawiciel drużyny młodzieżowej druh Przemysław Mikołajczyk zakwalifikował się kolejny raz do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej w Katowicach. W czerwcu odbyły się zawody miejskie. Wystawiono 1 drużynę seniorów i 2 drużyny MDP (1 dziewcząt i 1 chłopców). Nareszcie pokazała się młodzież w działaniu – efekt prowadzonych w tym celu od dobrych kilku lat starań – przyp. autora. W sierpniu wyjechano na uroczystości drugiej rocznicy pożaru lasów do Tworoga Małego, gdzie odbyło się wspólne posiedzenie zarządów dwóch jednostek. Ze względu na bardzo gorące lato w tym roku zanotowano w czerwcu, w lipcu i w sierpniu dużą ilość wyjazdów do pożarów. W miesiącach wakacyjnych urząd miejski w Wodzisławiu śl. zorganizował w Bukowie obóz młodzieżowy dla drużyn MDP. Pszowskie drużyny również tam gościły, zaś opiekunem całości był druh Henryk Majchar. Odbyła się także wspólna wycieczka strażaków z Tworoga Małego i z Pszowa do Ochab. W paŸdzierniku w świetlicy remizy Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zorganizował wystawę swoich pierzastych ulubieńców. W okresie przedświątecznym zorganizowano spotkanie przy choince dla młodzieży oraz spotkanie opłatkowe dla udzielających się członków jednostki. W tym roku brano udział w 9 akcjach gaśniczych, w tym na terenie Pszowa 5 razy. Doskonalono również umiejętności strażackie na ćwiczeniach kompanii odwodowej w lasach w rejonie Czyżowic.

               W roku 1995 w okresie karnawału zorganizowano dyskotekę dla członków drużyn młodzieżowych z Pszowa i Głożyn. Na walnym zebraniu obecny był burmistrz Pszowa – Tadeusz Szczotok i Maria Kubica - przewodnicząca Rady Miejskiej. Było to pierwsze zebranie walne z udziałem nowych władz miasta po secesji od Wodzisławia śl. Godnością członka honorowego obdarzono druha Rudolfa Szolca. Na tym też walnym zebraniu odbyło się czytanie sprawozdania z całorocznej działalności przez przedstawiciela drużyn młodzieżowych. Była to nowość na zebraniach sprawozdawczych OSP i przez takie podejście doceniono ich trud pracy. Też przyczyniają się do wizerunku straży w Pszowie. Udostępniono również świetlicę dla prób chóru “Cecylia”, zorganizowano imprezę kolędową i rozgrywki zawiązanej przy OSP Pszów sekcji skata sportowego na szczeblu rejonu. W marcu członkowie zarządu: Odrowąż, Gomołka, Fojcik, Majchar, Danielczyk i Mikołajczyk złożyli rezygnację na piśmie z zajmowanych funkcji. Rezygnacja nie została przyjęta przez ogół członków zarządu, jedynie druh Danielczyk opuścił szeregi zarządu i został opiekunem drużyny młodzieżowej. W tegorocznej edycji OTWP członek naszej jednostki Dariusz Majchar zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich i zajął tam zaszczytne V miejsce. Podczas obchodów “Dnia Strażaka” zaprezentowano po raz pierwszy w Pszowie przysięgę członków młodzieżowych drużyn pożarniczych na sztandar. Zrobiło to duże wrażenie na widzach i zaproszonych gościach. Jednostka pszowska otrzymała zaproszenie na obchody “Dnia Strażaka” do Rydułtów i do Tworoga Małego. Wyjechano także z młodzieżą do muzeum Pożarnictwa do Mysłowic. I właśnie z tego powodu 3 maja odbyły się w Rydułtowach towarzyskie zawody sportowe oraz miejskie w Wodzisławiu śl. w czerwcu. Młodzieżowe drużyny pszowskie dziewcząt i chłopców zaprezentowały się tam bardzo dobrze zajmując pierwsze miejsca. Otrzymały od zarządu miasta w prezencie dresy. Seniorzy uplasowali się na miejscu IV. Odbyły się również zawody kontrolne kadry narodowej w Lądku k/Konina. Tam także zajęto IV miejsce. Odbył się pokaz sprawności bojowej z udziałem strażaków na festynie w Szkole Podstawowej nr 14 z okazji “Dnia Dziecka” W sierpniu tego roku zmarł druh Sylwester Wośkowiak – jeden z członków drużyny startującej na zawodach w Jugosławii. Odprowadzono także na miejsce wiecznego spoczynku członka honorowego jednostki – druha Ludwika Seidla oraz panią Małgorzatę Szymiczek byłą długoletnią gospodynię remizy. W miesiącach jesiennych zorganizowano wystawę zwierząt dla Związku Hodowców Drobnego Inwentarza oraz wystawę gołębi dla PZHGP. Zanotowano też w tym roku dwukrotny wyjazd do akcji ekologicznej na rzece Olzie. Nastąpił wyciek mazutu i stawiano zaporę na rzece. W okresie przedświątecznym odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów i członków MDP. Z ważniejszych akcji ratowniczo - gaśniczych należy wymienić dwukrotny udział w akcji likwidowania wycieku mazutu na rzece Olza. W czasie jednego z tych działań gaszono pożar słomy w Rudyszwałdzie k/ Zabełkowa. Likwidowano też skutki gwałtownej ulewy na ulicy Pszowskiej w Pszowie oraz usuwano połamane drzewa i pompowano wodę z piwnic. Ogółem wyjeżdżano 11 razy, z tego na teren Pszowa 5 razy. Historyczne dla tego roku jest też włączenie OSP Pszów, jako jednej z pierwszych w regionie, do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Dokonał tego specjalnym aktem komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, a nominację wręczono na uroczystym apelu w jednostce ratownictwa ekologicznego w Syryni. Pociąga to za sobą zwiększoną mobilność jednostki i w razie konieczności zadysponowanie jej do akcji na terenie całego kraju. Te znaczące obowiązki dają jednak możliwość corocznej dotacji na wyposażenie techniczne jednostki z funduszy komendy głównej Straży Pożarnej. W związku z tym postanowiono w dalszym ciągu pozyskać większą liczbę kierowców samochodu bojowego.

               W roku 1996 na walnym zebraniu dokonano wyboru niektórych członków nowego zarządu i składu komisji rewizyjnej. Prezesem został druh Andrzej Grzenia, zaś funkcję naczelnika objął Andrzej Fojcik. Nowością było również powołanie w skład zarządu członka drużyny młodzieżowej – druha Przemysława Mikołajczyka, który dbałby o interesy najmłodszych członków straży. Wybory odbyły się według nowych zasad statutu związkowego. Zorganizowano w okresie zimowym kulig dla młodzieży oraz tradycyjnie już konkurs Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej dla uczniów pszowskich szkół. W lutym zmarł druh Józef Latocha, jeden z członków straży o największym wkładzie pracy przy budowie remizy w roku 1961. Zarząd jednostki na prośbę ks. proboszcza zgodził się na udostępnienie sali świetlicy na naukę lekcji religii dla dzieci pięcio - i sześcioletnich. Trwał bowiem remont domu parafialnego. Przeprowadzono również częściowy remont remizy i samochodu bojowego. W osobie Marka Tronta pozyskano drugiego kierowcę samochodu bojowego. Nie będzie już problemów z wyjazdami do akcji. Otrzymano pierwsze 500 zł jako dotację z KSRG za wyjazdy do akcji w roku ubiegłym. Sekcje sportowe brały udział w zawodach miejskich, wojewódzkich i krajowych w Kościanie. Uplasowano się tam na podium, co zakwalifikowało pszowską jednostkę do przyszłorocznej olimpiady pożarniczej w Herning w Danii. Dla strażaków i ich rodzin zorganizowano wycieczkę do Częstochowy.

               Rok 1997. Historyczny rok ze względu na jubileusz 90-lecia oraz osiągnięcia sportowe. Przygotowywano się do tego jubileuszu bardzo rzetelnie. Już 19 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie z burmistrzem miasta oraz z druhem Przeliorzem z Żor, który był członkiem zarządu wojewódzkiego Związku. Na walnym zebraniu w lutym powołano komitet organizacyjny jubileuszu z burmistrzem miasta na czele. Postanowiono zorganizować tę uroczystość okazale, choćby ze względu na zaprezentowanie się jednostki i miasta po odłączeniu się od Wodzisławia śl. Uchwałą zarządu nr 1/97 postanowiono wydać fundusze na odnowienie figury św. Floriana. Była już bardzo sfatygowana, a obchody jubileuszu jednostki zobowiązują. Na wiosnę zanotowano plagę wypalania traw, do których gaszenia trzeba było często wyjeżdżać. Przeprowadzono tradycyjnie już turniej wiedzy pożarniczej i laureaci eliminacji miejskich z Pszowa w osobach: Piotra Fiszera i Szymona Kałuży zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. Pszowscy strażacy brali udział w spartakiadzie piłkarskiej drużyn OSP w Wodzisławiu śl. 4 maja odbyła się sesja zdjęciowa do przygotowywanego jubileuszowego folderu o jednostce. Zarząd jednostki uchwałą nr 4/97 odwołał z funkcji prezesa Andrzeja Grzenię, który był jednocześnie delegatem pszowskiej straży do zarządu miejskiego Związku w Wodzisławiu śl. Jego obowiązki zaczął pełnić dotychczasowy naczelnik Andrzej Fojcik, zaś obowiązki naczelnika powierzono druhowi Henrykowi Majcharowi będącemu dotychczas wice naczelnikiem. Zanotowano również brak w tym roku wpisów z posiedzeń zarządu i zebrania walnego. Drużyna sportowa brała udział w spotkaniach kontrolnych kadry narodowej przed zawodami w Danii m.in. w: Parczewie, Niechobrzu Dolnym, Zdzieszowicach, Lądku i Kościanie. Przed wyjazdem na olimpiadę odbyło się jeszcze krótkie spotkanie zawodników z żonami i przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP. Wreszcie wyjazd i efekt w postaci złotego medalu olimpijskiego – drugiego złotego w historii pszowskiej straży. Drużyna w niezmienionym składzie z olimpiady w Berlinie okazała się równie szczęśliwą. Podczas, gdy jedni druhowie startowali na zawodach w Danii, inni brali udział w akcji ratowniczej podczas wielkiej powodzi w dolinie Odry i Olzy. Sprawdzili się w tym gorącym okresie młodzi członkowie straży, którzy godnie zastąpili swoich starszych kolegów podczas ich nieobecności. Najwięcej w tej akcji spędzili druhowie: Dariusz Majchar, Marcin Chodak, Arek Rak i Marek Tront, który był kierowcą. Działali przez 8 dni pompując wodę z zalanych domów najpierw na terenie Pszowa, a potem w gminie Gorzyce i Lubomia. Nawet niektórzy członkowie drużyn młodzieżowych pracowali w jednostce PSP w Syryni przygotowując paczki z żywnością dla powodzian. Pozostali pełnili dyżury w remizie susząc mokre ubrania i zapewniali łączność. Był to naprawdę czas wielkiej mobilizacji nie tylko strażaków. Jeden z członków czynnych – Przemysław Mikołajczyk otrzymał honorową odznakę WOPR “PowódŸ 1997”, gdyż był jednocześnie ratownikiem na ośrodku wypoczynkowym w Olzie. Kilka dni po powodzi członkowie straży w mundurach bojowych i galowych brali udział w peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii pszowskiej. Również podczas odpustów zabezpieczano wspólnie z policją parkingi i przebieg uroczystości. We wrześniu nadszedł wreszcie czas jubileuszu po uprzednich intensywnych przygotowaniach całej jednostki. Wymaszerowano na uroczystą mszę św. z placu urzędu miejskiego nawiązując w ten sposób do historii. Tam bowiem była pierwsza remiza. Całość poprzedził tak jak ongiś tzw. „goniec ogniowy” na koniu i sikawka konna wypożyczona z OSP Leszczyny. W uroczystości brały udział delegacje z ok. dwudziestu jednostek OSP w tym m.in. z Lądka i Dobrzynia Małego oraz dwie orkiestry dęte: KWK “Anna” i strażacka z Czechowic. Udekorowano sztandar jednostki złotym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odbyła się wystawa prac plastycznych dzieci. Na placu przed remizą zorganizowano festyn dla społeczeństwa z występami grup dziecięcych i folklorystycznych. Wydano okolicznościowy folder i plastykowe jubileuszowe znaczki. Z pozyskanych funduszy jubileuszowych zakupiono m.in. maszt flagowy i banderę związkową, nowoczesny aparat telefoniczny z faksem, skrzynkę narzędziową, tubę głosową do samochodu bojowego itp. Ukazał się także obszerny artykuł o uroczystości jubileuszowej w ogólnopolskim miesięczniku związkowym “Strażak”, gdyż redaktor tej gazety zaszczycił te obchody swoją obecnością i był bardzo zachwycony ich przebiegiem. Jednostka w dowód uznania dla jej zasług w nagrodę otrzymała od Urzędu Miasta pompę szlamową “Honda” wraz z osprzętem. Członkowie zespołu folklorystycznego “Pszowiki” ułożyli i wykonali z okazji jubileuszu piosenkę: I Straż pożarna w mieście Pszowie - Kto posłucho, tyn się dowie. Wielkie święto chłopcy mają, Na galowo dzisiaj stają. Refren: Zawsze piyrszy na wezwanie Przed pożarem jak mur stanie Nie cofnie się - chociaż praży, Bo to chłopak z pszowskiej straży. II Dziewięćdziesiąt lot minyło, Jak sie to wszystko zaczyło. świynty Florian patronuje I chłopaków wciąż wachuje. Refren: ...................................................... III W zaufaniu wom to godom, Som mistrzami w lociu wodom. Kożdo belka zaros zgaśnie, Jak toporym też w nia trzaśnie. Refren: ...................................................... IV Nie umisz se som poradzić, To ci strażak wnet doradzi. Jak bezpiecznie dom budować, Żeby potym nie żałować. Refren: ................................................... V Kożdo dziołcha wzdycho co dziyń, Za nim by skoczyła w ogiyń. Do miłości jest stworzona Jak by se jom wzion za żona. Refren: ................................................... Ze względu na stan zdrowia przestał pełnić swoje obowiązki inkasenta druh Emil Turek. Zanotowano również problemy z badaniami lekarskimi członków czynnych ze względu na konieczność uiszczania opłat. 19 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie członków czynnych i zarządu z żonami. Oglądano m.in. kasetę video z jubileuszu i z olimpiady, dzieląc się wrażeniami i podsumowując miniony, bardzo pracowity rok. Ogółem zanotowano 19 wyjazdów do akcji.

               Na walnym zebraniu w roku 1998 wybrano nowego prezesa jednostki. Został nim druh Eugeniusz Danielczyk, zaś funkcję naczelnika powierzono Henrykowi Majcharowi. Jego zastępcą został Andrzej Fojcik. Zmieniono również częściowo skład komisji rewizyjnej. Na zaproszenie delegacje jednostki wyjechały na walne zebrania do OSP Golasowice i OSP Głożyny. Wpłacono składkę na utworzony przy Zarządzie Wojewódzkim Związku, fundusz pomocy wzajemnej. Ma to być pomoc doraŸna dla poszkodowanych przy akcjach strażaków ochotników. Zgodnie z wymogami prawno – administracyjnymi, dokonano rejestracji jednostki w sądzie administracyjnym w Gliwicach. 4 marca zorganizowano turniej wiedzy pożarniczej i laureat z Pszowa awansował na szczebel wojewódzki do Dąbrowy Górniczej. Z okazji “Dnia Kobiet” zorganizowano zbiorowe wyjście żon strażaków i dziewcząt z MDP do kina. Zanotowano w protokólarzu udział delegacji sztandarowej w pogrzebie ks. Bolesława Szyszki w parafii w Rydułtowach – Orłowcu. Został członkiem straży jeszcze jako pszowski ks. wikary i pozostał nim pomimo objęcia funkcji proboszcza tamtejszej parafii. Druh Jan Orawski został uhonorowany najwyższym odznaczeniem pożarniczym - “Złotym Znakiem Związku” nadanym przez Zarząd Główny Związku. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim podczas sesji Rady Miejskiej na temat stanu bezpieczeństwa w mieście. Z okazji wyzwolenia Pszowa zorganizowano w remizie zawody rejonowe skata sportowego. Tradycje tej typowo śląskiej gry karcianej są już w straży długoletnie i postanowiono oficjalnie powołać przy pszowskiej jednostce sekcję sportową. OSP Pszów otrzymała z komendy rejonowej z Wodzisławia śl. starego Żuka do celów gospodarczych. Wymagany duży remont samochodu, ale są chętni do tego zajęcia. 4 maja - “Dzień Strażaka”. Na mszy św. odbyło się poświęcenie obrazu św. Floriana, zaś po części oficjalnej m.in. spotkanie z młodzieżą przy ognisku. Odwiedzono też chorych i starszych druhów: Emila Turka, Pawła Szymiczka i Ferdynanda Jurczyka. Z okazji “Dnia Dziecka” przeprowadzono pokaz sprawności na festynie miejskim odbywającym się na stadionie sportowym. OSP była też współorganizatorem konkursu chórów odbywających się w pszowskiej bazylice tworząc m.in. zaplecze gospodarcze dla uczestników przeglądu. Odbyły się również pokazy sprzętu i strażackich umiejętności na festynach na osiedlu Kościuszki i w przedszkolach. Dokończono remont remizy z tytułu szkód górniczych. Na zawodach rejonowych 28 czerwca drużyna seniorów zajęła III miejsce, zaś dziewczęta i chłopcy z MDP - pierwsze miejsca. Pszowska drużyna zajęła III miejsce w kraju na zorganizowanych z okazji jubileuszu OSP Lądek zawodach międzynarodowych. Zanotowano w tym roku trudności w sprawach kontaktu z urzędem skarbowym. Pomimo iż jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, wymagana jest konieczność szczegółowego sporządzania dokumentacji finansowo – księgowej. We wrześniu członkowie drużyn młodzieżowych wyjechali na zawody krajowe w roli obserwatorów. Warto podpatrzyć innych i wyciągnąć wnioski dla siebie. We wrześniu również na zawodach miejskich dziewczęta uplasowały się na I miejscu, zaś dwie drużyny seniorów zajęły I i III miejsce. Delegacje jednostki wyjechały na jubileusze 90 lat do OSP Głożyny i Radoszowy. W OSP Turzyczka natomiast odbyło się przekazanie i poświęcenie nowego samochodu pożarniczego. Nawiązano również ścisłą współpracę pomiędzy OSP Pszów, a utworzonym w mieście Towarzystwem Przyjaciół Pszowa. Na prośbę ks. proboszcza Józefa Fronczka przeprowadzono odkurzanie wyższych partii kościoła – ołtarzy: głównego i bocznych oraz balkonów. Zorganizowano wspólnie z urzędem miejskim dożynki i uroczystości harcerskie “Start 89”. Wynajmowano również salę świetlicy na wystawę gołębi i zabranie koła pszczelarzy. OSP Pszów otrzymała specjalne wyróżnienie w postaci głowy żubra na ogólnopolskim konkursie opracowań kronikarskich “Z dziejów OSP – Białowieża 89”. Po raz pierwszy z pomocą sponsorów wydano własny kalendarz na rok 1999. Po wspólnych ustaleniach z OSP Krzyżkowice, uchwałą zarządu nr 16/98 oddelegowano druhów: Piotra Mikołajczyka i Wilhelma Porwoła jako reprezentantów pszowskich jednostek do nowoutworzonego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu śl. i Powiatowej Komisji Rewizyjnej przy tym zarządzie. Oddziały powiatowe utworzono po reformie administracyjnej państwa, kiedy to wprowadzono nowy podział kraju na 16 województw i na powiaty. Zlikwidowano je w roku 1975, a obecnie odtworzono te struktury. W okresie jesiennym zorganizowano dyskotekę dla młodzieży. Podjęto decyzję o wydatkowaniu kwoty w wysokości 15 000,- zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego “Lublin II”. Zakupiono samochód 9-cio osobowy, gdyż była potrzeba przewozu drużyn młodzieżowych i seniorów na zawody i ćwiczenia. Wydatkowane fundusze były przekazane do OSP Pszów jako nagroda komendy głównej Państwowej Straży Pożarnej za zdobycie złotego medalu w Danii. Resztę kwoty uiścił Urząd Miejski z opłat należnych miastu przez Rybnicką Spółkę Węglową. Poświęcenie i przekazanie samochodu przewidziano na luty przyszłego roku, trzeba było jeszcze zaopatrzyć go w niezbędne atrybuty pożarnicze. 4 grudnia zorganizowano tradycyjnie karczmę piwną, zaś 6 – go wożono św. Mikołaja samochodem pożarniczym po dzielnicach miasta. Potem wspólna zabawa z dziećmi na rynku i w dyskotece “Mega Astra”. Zorganizowano również spotkanie opłatkowe strażaków z rodzinami i członkami MDP. Podsumowano na nim przy kawie miniony rok.

               Rok 1999. Jeszcze w styczniu powołano w remizie OSP sztab miejski Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Był to historyczny, bo pierwszy sztab miejski tej szczytnej imprezy w Pszowie i czynnie włączyli się w tę akcję młodzi strażacy w osobach: Mariusza Matuszka, Darka Majchara i Marcina Grzeni. Walne zebranie 31 stycznia poprzedziła uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu Lublin II”. Powołano w poczet członków honorowych Franciszka Basztonia - jednego z najstarszych członków jednostki, byłego kierowcę samochodu bojowego. Komenda wojewódzka PSP przydzieliła dla pszowskiej jednostki dotację w wysokości 4,5 tys złotych za akcję powodziową w roku 1997. Zakupiono 10 szt. specjalnych mundurów UPS-2. Tradycyjnie już zorganizowano dla dzieci pszowskich szkół i przedszkoli konkurs plastyczny na tematy strażackie. W ocenie prac pomógł jury artysta malarz – Maksymilian Hojka. Wręczenie nagród laureatom odbyło się na “Dniach Pszowa”. W świetlicy odbyła się otwarta sesja rady miejskiej na tematy bezpieczeństwa miasta. Z okazji “Dnia Kobiet” zorganizowano dla żon i dzieci strażaków grupowy wyjazd do kręgielni do Raciborza. Dwa razy członkowie czynni dwiema sekcjami brali udział w ćwiczeniach kompanii odwodowej. Jeden raz, według zaleceń KSRG ćwiczenie na obiektach - “paliła” się stadnina koni w Kokoszycach, a drugi raz ćwiczono na rzece Olzie. Koordynowano podczas ćwiczeń łączność i stawianie specjalnej tamy na rzece w przypadku jej zanieczyszczenia. Na wyposażenie samochodu zakupiono 4 kapoki bezpieczeństwa niezbędne przy akcji na wodzie. Prezes Eugeniusz Danielczyk otrzymał na uroczystości w MOK-u tytuł “Pszowika roku”, który to konkurs zorganizowała gazeta Pszowik. Odbierając to wyróżnienie, uhonorowany stwierdził, że jest to zasługa całej jednostki, która na ten tytuł zapracowała. W ramach “Dnia Strażaka” zorganizowano rodzinny wyjazd na wojewódzkie obchody do katowickiego “Spodka”. Ponadto delegacja ze sztandarem brała udział w uroczystości zawierzenia śląskich strażaków Matce Boskiej – Hetmance żołnierza polskiego w katowickim kościele garnizonowym. Pszowska delegacja była tam jedyną delegacją spoza Katowic. 15 maja wyjechano także z rodzinami, na krajową pielgrzymkę strażaków do Częstochowy. Wydatkowano 200 zł na votum Matce Boskiej za opiekę nad strażakami. Przeżycia były niezapomniane, chociaż pogoda niezbyt dopisała. Były to bowiem zimne dni majowe. Przybyło ok. 100 tys. uczestników i 2000 sztandarów. Pielgrzymkę zorganizowała Komenda Główna PSP i Zarząd Główny Związku OSP RP. Oddelegowano też grupę strażaków na jubileusz kapłaństwa ks. prałata Józefa Fronczka – proboszcza pszowskiej parafii. Zorganizowano spotkanie rodzinne pod hasłem “Dania `97”. Prezentowano kasetę video i fotoreportaż z zawodów, zaś urząd miejski otrzymał okazjonalną statuetkę strażaka jako podziękowanie za sponsorowanie wyjazdu na olimpiadę. Przeprowadzono turniej piłki siatkowej i strzelecki wspólnie z kolegami z Głożyn. W czerwcu sędziowano zawody gminne w Lubomi. W remizie pszowskiej OSP odbyło się zebranie wyjazdowe zarządu powiatowego Związku OSP RP. Drużyna skata sportowego OSP Pszów zdobyła tytuł mistrza ligi okręgowej i awansowała do ligi wojewódzkiej rozgrywek. Zanotowano trzykrotny wyjazd sekcji do powodzi w Bukowie. Każdy wyjazd po 10 godzin. Ciekawostką jest fakt, że na dźwięk syreny przybiega za dużo chętnych do akcji i trzeba rozpisać kolejność wyjazdów. Przybiegają również członkowie drużyn młodzieżowych i choć nie mogą jeszcze wyjeżdżać do akcji, to pełnią w remizie dyżury do powrotu starszych druhów. Odbierają telefony i zapewniają łączność z sekcją w czasie akcji, oni też chcą być w jakiś sposób pomocni. Przyjemnie wraca się do remizy, wiedząc, że na nas czekają. Czyszczą potem wspólnie sprzęt i dzielą się wrażeniami z akcji. Wspólnie z urzędem miejskim zorganizowano akcję “Lato w mieście ze strażakami”. W dwutygodniowych zajęciach brało udział ok. 50 dzieci i młodzieży. Były wyjazdy m.in. do muzeum pożarnictwa do Mysłowic, na basen, na Kalwarię Pszowską. Uczestniczono w zajęciach sportowych oraz wymalowano niebieski szlak turystyczny w mieście. Jednostka wspólnie z weteranami walk i urzędem miejskim brała udział w obchodach wybuchu II wojny światowej. We wrześniu na zawody miejskie wystawiono 5 drużyn - 2 drużyny seniorów oraz 1 dziewczęcą i 2 chłopięce z MDP. Drużyny młodzieżowe startowały wg regulaminu CTIF. Ogółem zdobyto na tych zawodach 4 puchary, gdyż dziewczęta i chłopcy starsi zajęli I miejsca, zaś seniorzy I i II miejsce. Chłopcy młodsi zajęli miejsce VI, ale była to drużyna utworzona podczas akcji “Lato w mieście ze strażakami”, jeszcze nie obyta w tego typu zawodach. Także we wrześniu odbyły się zawody powiatowe, do których z zawodów miejskich awansowały 4 pszowskie drużyny: dziewczęta i chłopcy z MDP oraz dwie drużyny seniorów. Młodzież uplasowała się na pierwszych miejscach, zaś seniorzy na I i II, awansując do zawodów wojewódzkich. Przeprowadzono je w Częstochowie 25 września wg regulaminu CTIF. Tam również drużyna seniorów zaprawiona w bojach olimpijskich zajęła I miejsce, natomiast młodsi koledzy uplasowali się na VI miejscu. Cieszy jednak fakt, że rosną następcy i tradycja sportu pożarniczego w Pszowie nie zaginie. Ogółem we wrześniu zdobyto 8 pucharów, w tym po raz pierwszy nowo ufundowany puchar starosty powiatu wodzisławskiego. Delegacja jednostki wzięła udział w jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1. Wręczono dyrektorowi szkoły list pochwalny prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP za wzorową współpracę z strażami ochotniczymi. W okresie jesiennym wspólnie z OSP Głożyny zorganizowano dyskotekę dla członków drużyn młodzieżowych. 4 grudnia współorganizowano z zespołem folklorystycznym “Pszowiki” spotkanie przy piwie i golonce. Zaproszono również sponsorów tradycyjnie wspomagających pszowską jednostkę. Była świetna zabawa i wspólne śpiewy. Jak co roku zanotowano trudności z prowadzeniem dokumentacji finansowo - księgowej dla urzędu skarbowego. Nie utwardzono też reszty placu przed remizą, nie ocieplono drzwi garażowych i nie zabezpieczono remizy w instalację antywłamaniową. Poważnym problemem okazał się brak finansów – własnych i miejskich.

               Nadszedł koniec dekady lat dziewięćdziesiątych. Były to lata przełomowe zarówno dla kraju, jak i dla OSP Pszów. Kraj rozpoczął normowanie życia i w sensie prawnym – wydanie ustawy “O ochronie przeciwpożarowej”, jak też w sensie odnowy świadomości społeczeństwa. Wracano do tradycji i normalności. Powoli rezygnowała z działalności grupa doświadczonych strażaków, przekazując pałeczkę „sztafecie pokoleń”. Dobrze, że miał ją kto przejąć. Po trudnych latach młodsi druhowie rozpoczęli mozolne budowanie struktur drużyn pożarniczych młodzieżowych i seniorów, nie zaniedbując tradycji pszowskiego sportu pożarniczego. Trwało to kilka dobrych lat. Dobra była każda okazja, aby przyciągnąć do straży młodzież. Organizowano więc turnieje wiedzy pożarniczej i konkursy plastyczne już wśród dzieci przedszkolnych. Przeprowadzano pokazy sprawności strażackiej na festynach, w szkołach i w przedszkolach. Organizowano wystawy osiągnięć i “Dni otwarte strażnicy”. Zapraszano na nie klasy z wychowawczyniami. Wreszcie przyszedł efekt. Na koniec tej dekady pszowska jednostka może się pochwalić kilkoma drużynami młodzieżowymi zdobywającymi czołowe miejsca na zawodach. Charakterystyczne dla tych lat będą na pewno dwa duże kataklizmy, w których uczestniczyli członkowie pszowskiej straży. Wielki pożar w KuŸni Raciborskiej i wielka powódŸ w dolinie rzeki Olzy i Odry. Pomimo tych zadań nie zaniedbywano wyszkolenia pożarniczego. Dowodem tego są zdobyte na dwóch kolejnych olimpiadach pożarniczych medale: srebrny i złoty. Nawiązano do wyników z lat 1966 – 1967. Zakupiono drugi samochód pożarniczy – osobowy bus z możliwością przewożenia w nim agregatu oświetleniowego i pompy szlamowej. Jest to częściowo nagroda za wyniki w sporcie pożarniczym. Nawiązano kontakty z drużynami liczącymi się w krajowych rozgrywkach od lat. Zdobywano doświadczenie i przekazywano je młodszym kolegom. Ciekawostką jest fakt, że ilekroć drużyna bierze udział w zawodach, to zawsze przy odjeŸdzie i przy przyjeŸdzie śpiewają pieśń pożegnalną i powitalną do Matki Pszowskiej Uśmiechniętej. Chyba nasza Pani dobrze się strażakami opiekuje, skoro są takie efekty. Przekazuje się również ten dobry zwyczaj młodszym kolegom z MDP. Wreszcie nadszedł czas jubileuszu 90-lecia jednostki, która według opinii uczestników dobrze zaprezentowała siebie i miasto po secesji od Wodzisławia śl. Wszystkie te działania mogły mieć miejsce tylko przy wydatnej pomocy życzliwych pszowskiej straży ludzi i to zarówno ze strefy biznesu, jak też ze strony władz administracyjnych i pożarniczych. Wszystkie te zadania nakreślili sobie członkowie kilku zarządów i realizowali je przy poparciu reszty członków udzielających się w jednostce. Nie obyło się oczywiście bez potknięć i niedociągnięć, ale starano się je szybko naprawić. “Kto nie próbuje, ten nie ma efektów” – mówi stare porzekadło. Starano się również nie zapominać o starszych druhach jednostki organizując wspólne okolicznościowe spotkania.