Telefon: (32) 455 88 08

Email: osppszow@poczta.onet.pl

Historia

Skróty i wyrażenia użyte w tekście:

ZOSP RP - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

dh - druh (członek straży)

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna

MDP - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

PSP - Państwowa Straż Pożarna

JRG - Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

CTIF - Międzynarodowa Organizacja ds. Walki z Ogniem i Zapobiegania Pożarom

JOT - Jednostka Operacyjno – Techniczna

WOŚP - Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy – Jurka Owsiaka

GBA - samochód gaśniczy średni – beczkowóz z autopompą

UNRRA - agenda ONZ zajmująca się rozprowadzaniem darów i pomocy do krajów zniszczonych przez działania II wojny światowej

PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa

WPKiW - Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

PSS - Powszechna Spółdzielnia Spożywców

GS - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska”

MHD - Miejski Handel Detaliczny

ZBOWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację przekształcony w ZKiBWP RP

ZKiBWP RP - Związek Kombatantów i Byłych WięŸniów Politycznych RP

TPP - Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

ZERiI - Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

SP - Szkoła Podstawowa

PP - Publiczne Przedszkole

SKR - Spółdzielnia Kółek Rolniczych

KWK - Kopalnia Węgla Kamiennego

KGW - Koło Gospodyń Wiejskich

HDK - Honorowi Dawcy Krwi

OTWP - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

SDH - Sbor Dobrovolnych Hasiczów – w Czechach (odpowiednik jednostki OSP w Polsce)

MOK - Miejski Ośrodek Kultury

Fantom - manekin do ćwiczeń w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej

TS "Górnik Pszów" - Towarzystwo Sportowe "Górnik Pszów" - klub sportowy, który przekształcił się z górniczego w miejski po połączeniu kopalni „Anna” z kopalnią „Rydułtowy” w 2004 r.

VAT - podatek od towarów i usług, który musi uiścić każda firma prowadząca działalność gospodarczą i jednostki samorządowe

PZHGP - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

POD - Pracowniczy Ogród Działkowy przekształcony na skutek ustaw restrukturyzacyjnych

ROD - Rodzinny Ogród Działkowy wchodzący w skład Związku ROD

KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski

CRIS - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – organizacja zajmująca się szkoleniem i ogłaszająca konkursy na pozyskanie funduszy unijnych

Związek - w domyśle skrót używany dla określenia ZOSP RP